Hlavní obsah

all [ɔːl]

Zájmeno

 1. veškerý, všechny, všichni, všechenall great nationsvšechny velké národy
 2. all of sth všechno co, všichni, všechnyall of the lettersvšechny dopisyall of usmy všichni
 3. celý o časovém obdobíall weekcelý týden
 4. all of sth celý co
 5. všechno, všeHe knows all about them.Ví o nich všechno.All you need to do ...Stačí jen ...
 6. in all sth se vší čím pravděpodobností ap., ve vší čem počestnosti ap.

Příslovce

 1. úplně, docela, naprosto při zdůrazněníI'm all alone.Jsem úplně sám.You are all chatty.Jsi nějak upovídaný.The score is three all.Skóre je tři tři.
 2. all the ještě více, lépe ap. (než dřív)all the more sotím spíš(e)all the moreještě více, o to více

Fráze

 1. all of celých, pouhých kolik zdůraznění
 2. above all především, v prvé řadě, hlavně
 3. after all vždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozí
 4. after all nakonec (přece), přece jen(om)
 5. sth and all co taky, stejně tak, jakbysmet zdůraznění překvapivého ap.
 6. all in all celkem vzato, celkově (vzato), v celku
 7. at all vůbecnot at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo
 8. all but všichni/všechno kromě koho/čeho
 9. all but skoro, téměř
 10. for all přes co, navzdory čemu
 11. give/put one's all into sth dát do čeho všechno/všechny síly
 12. in all celkem, dohromady
 13. all in hotový, úplně vyřízený/vyčerpaný/vyflusnutý
 14. all in se vším všudy, celkově cena
 15. of all ze všech/všeho při zdůraznění superlativu
 16. not all that ne /zas tak, ne zase tolik
 17. that's all to je vše(chno) při vysvětlování ap.

Vyskytuje se v

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces

all: všechno co, všichni, všechnyall of sth

all-out: s nasazením všech sil, maximálně, naplno se snažitall out

all right: (Tak) dobře., (No) dobrá. uvození či odpověďAll righ.

appearance: podle všeho (zdání), jak se zdá, jak to vypadáto all appearances

around: celkově, po všech stránkách, ve všech ohledechall around

at: vůbecat all

best: měj(te) se (hezky), hodně štěstíAll the best

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

chuck: se vším praštit, vykašlat se na všechnochuck it all

come over: sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.come over (all)

conscience: bez výčitek svědomí, s klidným svědomímin all conscience

cost: za každou cenu, stůj co stůj zabránit ap.at all costs

crack: nebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrakbe not all it's cracked up to be

dash: hrome!, zatraceně!Dash (it all)

ear: být jedno ucho naslouchat bedlivěbe all ears

egg: sázet všechno na jednoho koněput all one's eggs in one basket

else: ze všeho nejvíc, především, víc než co jinéhoabove all else

first: především, předně, v prvé řaděfirst of all

for: být zcela pro co, naprosto souhlasit s čímbe all for sth

four: na (všech) čtyřech, na všechny čtyři nohy ap.on all fours

fuck: (úplný) hovno vůbec nicfuck all

game: to patří k věciit is all part of the game

go: dělat vše pro co/proto abygo all out for/to do sth

gun: se vší vervou, s plným nasazením, všemi silamiwith (all) guns blazing

honesty: ve vší upřímnosti, upřímně řečenoin all honesty

hour: v kteroukoliv (denní) dobu, pořád, co chvíle o nežádoucímat all hours

kind: nejrůznější, všemožnéall kinds of

likelihood: se vší/s největší pravděpodobnostíin all likelihood

line: (po) celou dobu, od začátku (do konce)all along the line

love: Měj se, S pozdravem na konci dopisuLove, All my love

manner: nejrůznější, všemožný, všelijaký coall manner of sth

means: rozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkazby all means

might: vší silou, ze všech silwith all one's might

most: nejvíce ze všeho, největší měroumost of all

name: v podstatě, vlastně, faktickyin all but name

not: vůbec nenot at all

odds: navzdory všemu, i přes všechnu nepřízeňagainst (all) odds

once: najednou, z ničeho nic, zčistajasnaall at once

over: po celém území ap., všudeall over

own: osobitý, charakteristický, typický rys ap.(all) of one's own

piece: být (vzájemně) konzistentní, zapadat do sebe jako celekbe (all) of a piece

place: všude (kolem) v daném místě, ve všech částechall over the place

probability: s největší pravděpodobnostíin all probability

proportion: zcela nepřiměřený čemuout of (all) proportion to sth

purpose: prakticky vzato, v podstatě, z praktického hlediskafor all practical purposes, to all intents and purposes

rage: velká móda(all) the rage

reason: bezdůvodně, pro nic za nicfor no reason (at all)

recognition: k nepoznání změnit se ap.beyond (all) recognition

rest: a tak dále, a vše(chno) co k tomu patříand the rest, all the rest of it

round: celkově, po všech stránkáchall round

same: stejně, i tak, přestoall/just the same

say: co mluví samo za sebe vypovídá celou pravdusth says it all

sea: být úplně zmatený, tápat v nejistotěbe all at sea

shop: všude možněall over the shop

smile: být rozesmátý/jako sluníčko, být samý úsměv po předchozích starostech ap.be all smiles

sod: vůbec nic, hovnosod all

sort: sth (ty) nejrůznější co, všechny možné druhyall sorts of

stop: udělat všechno možné, pořádně zabrat pro dosažení cílepull out all the stops

sudden: najednou, nečekaně, z ničeho nicall of a sudden

sweetness: idyla, idylická záležitost(all) sweetness and light

that: a takové (ty) věciand (all) that

thing: snažit se zavděčit všemtry to be all things to all men

time: neustále, pořádall the time

told: celkově, dohromady, všehovšudyall told

too: až příliš, až moc jakýall too, only too

walk over: sb hovor. šlapat, vozit se po kom, mávat s kýmwalk (all) over

account: podle všeho, podle toho, co se povídáby all accounts

way: celou cestuall the way

well: všechno (je) zdánlivě v pořádkuall well and good

worst: a co je na tom nejhorší větné příslovceworst of all

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

celek: v celkuv jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregate

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

čtyři: lézt po čtyřechcrawl on all four

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kolem: všude kolem, kolem dokolaall around (the place)

koleno: lézt po kolenoucrawl on all fours

lézt: lézt po čtyřechcrawl on all fours

movitost: práv. veškeré movitostiall chattels

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nic: vůbec nicnothing at all

noc: celou nocall night long, the whole night

nuže: nuže dobráall right then

ocet: Houby s octem!vůbec nic (Sweet) Fanny Adams!, vulg. Bugger all!

omyl: být na omylu ohledně koho/čehobe mistaken about sb/sth, nemít pravdu be wrong, slang. be all wet

počasí: za každého počasíin all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shine

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

pochybnost: nade vší pochybnostbeyond all doubt

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

právo: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

pro: pro mě za měfor all I care

provždy: jednou provždyonce (and) for all

první: v prvé řaděfirst of all

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

případ: v každém případěin any case, by all means

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

spíš: tím spíšall the more so

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stránka: po všech stránkáchin all respects

svatý: círk. Všech svatýchAll Saints' Day

svět: na/po celém světěall around/over the world

terénní: terénní vůzoff-road/all-terrain vehicle

úcta: při vší úctěwith all due respect

univerzální: text. univerzální velikost u oděvuone size fits all

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty

úroveň: na všech úrovníchat all levels

včetně: včetně všech poplatků cena dovolené ap.all-inclusive

všechen, všechna, všechno: nade vší pochybnostbeyond all doubt

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

ano: Ano? souhlasíš?OK?, All right?

celý: po celém světěworldwide, all around the world

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

jo: Jo?platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

lhostejný: Bylo mu to úplně lhostejné.He didn't care about it at all.

málo: Děkuji. – Za málo.Thank you. – Don't mention it./Not at all.

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

obejít: Obešla jsem všechny kamarády.I visited all my friends.

odporovat: Odporovalo to veškeré logice.It defied all logic.

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

pobrat: Všechno to nepoberu.I can't carry it all.

pořád: pořád dokolaround and round, all over again