Hlavní obsah

means [miːnz]

Vyskytuje se v

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

mean: mean to do sthmít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. čase

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

meant: be meant to be sthmít být co, jaký, být předpokládaný, předpokládat se co

arithmetic: mat. arithmetic meanaritmetický průměr

layer: layers of meaningvýznamové roviny

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

support: means of supportprostředky k živobytí

transport: means of transportdopravní prostředky

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

aritmetický: arithmetic meanmat. aritmetický průměr

dopravní: means of transportdopravní prostředek

každý: in any case, rozhodně by all meansv každém případě

myslet: mean well by sbmyslet to dobře s kým

prostředek: means of transport, hl. motorový vehicledopravní prostředek

průměr: arithmetic/geometric/quadratic/harmonic meanaritmetický/geometrický/kvadratický/harmonický průměr

případ: in any case, by all meansv každém případě

sdělovací: média (news) media, prostředky komunikace means of communicationsdělovací prostředky

smysl: meaning of lifesmysl života

střední: mean valuestřední hodnota

určený: kniha ap. be meant for sb/sth, k čemu, na co vymezený be designated for sth, vyhrazený be given over to sthbýt určený pro koho, na co

určit: be intended/meant for sb/sthbýt určen pro/na koho/co

zdroj: suroviny ap. resources, finance funds, financial meanszdroje

zlý: be mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badlybýt zlý ke komu, na koho

chtít: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

mínit: I mean it., I am in earnest.Míním to (zcela) vážně.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

urazit: I didn't mean to insult you.Nechtěl jsem vás urazit.

vážně: And I mean it/what I say.A myslím to vážně.

význam: word meaning/sense, meaning/sense of a wordvýznam slova

znamenat: What does the word mean?Co to slovo znamená?

cesta: the golden mean, middle coursezlatá střední cesta

účel: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

zlatý: golden meanzlatá střední cesta

business: mean businessmyslet to doopravdy