Hlavní obsah

by [baɪ]

Předložka

 1. vyjadřuje prostředek užitý k dosažení cíle či účelukým/čím, pomocí čeho, s použitím čehočasto se přeloží jen pomocí 7. páduwritten by pennapsaný peremtravel by carcestovat autemby the waymimochodem
 2. od koho autora
 3. jak, jakým způsobemby chance/mistakenáhodou/omylemby coincidenceshodou okolnostíby designzáměrně, úmyslně
 4. podle čeho zákona, měřítek ap.
 5. (pod) čím chápat, mínit coWhat do you mean by that?Co tím myslíš?
 6. za co držet, vést ap.
 7. u, vedle čeho cesty ap.by the riveru řeky
 8. kolem, vedle, okolo koho projet, projít ap.
 9. u čeho, v čem se zastavit při návštěvěstop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým
 10. v určitou dobu nebo dřívdo, v, před ne později nežYou should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.by nowtouto dobou
 11. během, v průběhu, za čehoby nightv noci, za noci
 12. krát, na o rozměrech plochy
 13. o kolik - menší ap.He is a head taller.Je o hlavu větší.

Vyskytuje se v

ne: (it's) not that se záporemne že by

aniž: without wishing to be ...aniž bych chtěl být ...

jako: as ifjako by

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

vypadat: look as ifvypadat jako by

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

jít: to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.To by šlo.

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

místo: If I were you I would ...Na tvém místě bych ...

mít: You should wait.Měl bys(te) počkat.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

možná: We might ...Možná bychom mohli ...

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

nerad: I wouldn't like to ...Nerad bych ...

nevadit: Would you mind if ...?Nevadilo by vám kdyby ... ?

ocenit: I would appreciate if ...Ocenil bych, kdyby ...

odvézt: Could you take me to the station?Odvezl bys mě na nádraží?

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pozdě: It's late. We should go.Je pozdě. Měli bychom jít.

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

působit: It might have a negative effect.Mohlo by to působit negativně.

rád: I'd like to ...Rád bych...

radit: I wouldn't recommend that.To bych neradil.

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

říct: I wouldn't say so.Neřekl bych.

říkat si: I was wondering if you ...Říkal jsem si, jestli byste ...

sednout: That would be the right thing for me.To by mi přesně sedlo.

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

spokojit se: I would be happy even with an older car.Spokojil bych se i se starším autem.

stačit: That's all it takes to be successful.To stačí, aby by člověk úspěšný.

škoda: It would be good if...Nebylo by na škodu, kdyby...

takový: Such a man would make it.Takový chlap by to zvládl.

tolerantní: He should be more tolerant.Měl by být tolerantnější.

třeba: We might go to ...Mohli bychom třeba zajít ...

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

ubýt: It would do you no harm if you ...Ono by tě neubylo, kdybys ...

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

uvítat: We would welcome your views.Uvítali bychom vaše názory.

: You should go now.Už bys měl jít.

vadit: Would it be a problem/any trouble if ...?Vadilo by, kdyby ...?

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vhod: I could use (some) ...Přišlo by mi vhod ...

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

vnímat: They might perceive it as an insult.Mohli by to vnímat jako urážku.

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vyfotografovat: Could you take a picture of us?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

vysvětlit: Could you explain it to me?Mohl bys(te) mi to vysvětlit?

vyznít: It shouldn't give the impression that ...Nemělo by to vyznít tak, že ...

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zajímat: I would like to know/I wonder if...Zajímalo by mne, jestli ...

zařadit: How would you classify this plant?Kam byste zařadil tuto rostlinu?

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

zformulovat: How would you word the letter?Jak bys zformuloval ten dopis?

zkusit: We should give it a try.Měli bychom to zkusit.

znát: He wouldn't show (it).Nedal by to na sobě znát.

zopakovat: Could you repeat that?Mohl byste to zopakovat?

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

že: I wonder if it was her who told him.Že by mu to řekla ona?

dohodit: within a stone's throw, (with)in spitting distanceco by kamenem dohodil

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinsonnež bys do tří napočítal v mžiku

oko: be the spitting image of sbbýt jako by z oka vypadl komu

by: I would like...Chtěl bych...

account: podle všeho, podle toho, co se povídáby all accounts

analogy: analogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.by analogy

birth: rodem, původemby birth

bit: kousek po kousku, postupněbit by bit

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

chance: náhodouby chance

comparison: ve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemuin comparison with/to sth, by comparison with sth

consent: po vzájemné dohoděby common consent

courtesy: s laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho(by) courtesy of sb/sth

crook: všemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlémby hook or by crook

default: automaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačněby default

definition: ze své podstaty, z povahy věciby definition

degree: postupně, pomalu, poznenáhluby degrees

dint: pomocí, prostřednictvím čeho, díky čemuby dint of sth

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

far: zdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.by far

flash: mihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.flash past/by

follow: následován, hned před čím v žebříčku ap.followed by

force: prostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.by force of sth

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

hand: ručněby hand

hard: těsně u, hned vedlehard by

have: držet koho za co aby ho přinutil k něčemuhave sb by sth

heart: zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit seby heart

implication: v důsledku toho, tím pádem, nepřímoby implication

judge: soudě podle čehojudging by sth

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

law: podle zákona, ze zákonaby law

means: sth pomocí, prostřednictvím čehoby means of

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

name: jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.by name

nature: svojí podstatou, ve své podstatěby its (very) nature

one: jeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednouone by one

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

proxy: v zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.by proxy

reason: z důvodu čeho, kvůli čemuby reason of sth

reputation: podle toho, co se říká, z doslechuby reputation

repute: z doslechu znát ap.by repute

return: obratem poštyby return (of post)

right: správně jak by to mělo býtby rights

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu corun sth by

score: ve velkém počtuby the score

scruff: popadnout koho za krktake sb by the scruff of the neck

accident: (jen) náhodouby accident

acclamation: velkou většinou, aklamací zvolený ap.by acclamation

addition: přidáním čehoby addition of sth

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

arrangement: po předchozí dohoděby prior arrangement

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bucket: bucket listseznam věcí, které by chtěl člověk udělat, než zemře

bus: jet autobusemgo by/take a bus