Hlavní obsah

by [baɪ]

Předložka

 1. vyjadřuje prostředek užitý k dosažení cíle či účelukým/čím, pomocí čeho, s použitím čehočasto se přeloží jen pomocí 7. páduwritten by pennapsaný peremtravel by carcestovat autemby the waymimochodem
 2. od koho autora
 3. jak, jakým způsobemby chance/mistakenáhodou/omylemby coincidenceshodou okolnostíby designzáměrně, úmyslně
 4. podle čeho zákona, měřítek ap.
 5. (pod) čím chápat, mínit coWhat do you mean by that?Co tím myslíš?
 6. za co držet, vést ap.
 7. u, vedle čeho cesty ap.by the riveru řeky
 8. kolem, vedle, okolo koho projet, projít ap.
 9. u čeho, v čem se zastavit při návštěvěstop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým
 10. v určitou dobu nebo dřívdo, v, před ne později nežYou should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.by nowtouto dobou
 11. během, v průběhu, za čehoby nightv noci, za noci
 12. krát, na o rozměrech plochy
 13. o kolik - menší ap.He is a head taller.Je o hlavu větší.

Vyskytuje se v

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

analogy: by analogyanalogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.

birth: by birthrodem, původem

bit: bit by bitkousek po kousku, postupně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

chance: by chancenáhodou

comparison: in comparison with/to sth, by comparison with sthve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemu

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

courtesy: (by) courtesy of sb/sths laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho

courtesy: (by) courtesy of sthzásluhou čeho, díky čemu

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

default: by defaultautomaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačně

definition: by definitionze své podstaty, z povahy věci

degree: by degreespostupně, pomalu, poznenáhlu

dint: by dint of sthpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

far: by farzdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.

flash: flash past/bymihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.

follow: followed bynásledován, hned před čím v žebříčku ap.

force: by force of sthprostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hand: by handručně

hard: hard bytěsně u, hned vedle

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

have: have sb by sthdržet koho za co aby ho přinutil k něčemu

heart: by heartzpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit se

implication: by implicationv důsledku toho, tím pádem, nepřímo

judge: judging by sthsoudě podle čeho

large: by and largev podstatě, celkově (vzato)

law: by lawpodle zákona, ze zákona

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

means: by all meansrozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkaz

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

naked: by/with the naked eyepouhým okem viditelný

name: by namejménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.

nature: by its (very) naturesvojí podstatou, ve své podstatě

one: one by onejeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednou

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

proxy: by proxyv zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.

reason: by reason of sthz důvodu čeho, kvůli čemu

reputation: by reputationpodle toho, co se říká, z doslechu

repute: by reputez doslechu znát ap.

return: by return (of post)obratem pošty

right: by rightssprávně jak by to mělo být

run by: run sth bysb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu co

score: by the scoreve velkém (počtu)

scruff: take sb by the scruff of the neckpopadnout koho za krk

shot: by a long shotzdaleka, daleko zdůraznění

side: side by sidevedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

squeak: squeak through/byjen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.

step: step by steppostupně, krok za krokem

storm: take sth by stormdobýt, převálcovat co být velmi úspěšný, zcela ovládnout oblast činnosti ap.

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

token: by the same tokenstejným způsobem, obdobně

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

turn: by turnsstřídavě o dvou jevech ap.

twist: by a twist of fatezvláštní shodou náhod, řízením osudu

virtue: by virtue of sthna základě čeho, z titulu čeho, kvůli, díky čemu

way: by way ofjako, pro co

way: by way ofprostřednictvím, užitím, za pomoci čeho jakou metodou

way: by way ofčím, přes co kudy

way: by the waymimochodem

way: by a long wayjednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.

whisker: by/within a whisker (of)jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíček

word: by word of mouthústně šířit se ap.

accident: by accident(jen) náhodou

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací zvolený ap.

addition: by addition of sthpřidáním čeho

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

bus: go by/take a busjet autobusem

candlelight: by candlelightpři svíčkách

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

coincidence: by (happy) coincidence(šťastnou) shodou okolností

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

day: by dayve dne

day: by the daydenně, za den, každým dnem

demand: by popular demandna přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádá

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

drive-by: drive-by (shooting)střelba/útok z projíždějícího vozidla

elimination: by a process of eliminationvylučovací metodou

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

extension: by extensionv širším pojetí/záběru/významu/slova smyslu

fiat: by fiatna základě nařízení

fireside: by the firesideu krbu u ohně