Hlavní obsah

by [baɪ]

Předložka

 1. vyjadřuje prostředek užitý k dosažení cíle či účelukým/čím, pomocí čeho, s použitím čehočasto se přeloží jen pomocí 7. páduwritten by pennapsaný peremtravel by carcestovat autemby the waymimochodem
 2. od koho autora
 3. jak, jakým způsobemby chance/mistakenáhodou/omylemby coincidenceshodou okolnostíby designzáměrně, úmyslně
 4. podle čeho zákona, měřítek ap.
 5. (pod) čím chápat, mínit coWhat do you mean by that?Co tím myslíš?
 6. za co držet, vést ap.
 7. u, vedle čeho cesty ap.by the riveru řeky
 8. kolem, vedle, okolo koho projet, projít ap.
 9. u čeho, v čem se zastavit při návštěvěstop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým
 10. v určitou dobu nebo dřívdo, v, před ne později nežYou should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.by nowtouto dobou
 11. během, v průběhu, za čehoby nightv noci, za noci
 12. krát, na o rozměrech plochy
 13. o kolik - menší ap.He is a head taller.Je o hlavu větší.

Vyskytuje se v

account: podle všeho, podle toho, co se povídáby all accounts

analogy: analogicky, obdobně, na základě podobnosti něco vysvětlovat ap.by analogy

birth: rodem, původemby birth

bit: kousek po kousku, postupněbit by bit

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

by: sám, samotný, o samotěby osf

chance: náhodouby chance

comparison: ve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemuin comparison with/to sth, by comparison with sth

consent: po vzájemné dohoděby common consent

courtesy: s laskavou pomocí, s laskavým svolením, za laskavého přispění koho/čeho(by) courtesy of sb/sth

crook: všemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlémby hook or by crook

default: automaticky podle obvyklého postupu ap., sport. kontumačněby default

definition: ze své podstaty, z povahy věciby definition

degree: postupně, pomalu, poznenáhluby degrees

dint: pomocí, prostřednictvím čeho, díky čemuby dint of sth

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

far: zdaleka, jasně, nesporně nejlepší ap., mnohem lepší ap.by far

flash: mihnout se, (pro)řítit se, profičet auto ap.flash past/by

follow: následován, hned před čím v žebříčku ap.followed by

force: prostřednictvím, za použití, pomocí čeho zbraní, argumentů ap.by force of sth

foul: za každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.by fair means or foul

hand: ručněby hand

hard: těsně u, hned vedlehard by

have: držet koho za co aby ho přinutil k něčemuhave sb by sth

heart: zpaměti, nazpaměť, slovo od slova naučit seby heart

implication: v důsledku toho, tím pádem, nepřímoby implication

judge: soudě podle čehojudging by sth

large: v podstatě, celkově (vzato)by and large

law: podle zákona, ze zákonaby law

means: sth pomocí, prostřednictvím čehoby means of

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

name: jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.by name

nature: svojí podstatou, ve své podstatěby its (very) nature

one: jeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednouone by one

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

proxy: v zastoupení, prostřednictvím zástupce jednat, volit ap.by proxy

reason: z důvodu čeho, kvůli čemuby reason of sth

reputation: podle toho, co se říká, z doslechuby reputation

repute: z doslechu znát ap.by repute

return: obratem poštyby return (of post)

right: správně jak by to mělo býtby rights

run by: sb AmE, publ. zkonzultovat, probrat co s kým, přednést komu corun sth by

score: ve velkém (počtu)by the score

scruff: popadnout koho za krktake sb by the scruff of the neck

shot: zdaleka, daleko zdůrazněníby a long shot

side: vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcechside by side

sight: znát koho jen od viděníknow sb by sight

squeak: jen tak tak/s odřenýma ušima projít/prolézt/zvítězit návrh, u zkoušky ap.squeak through/by

step: postupně, krok za krokemstep by step

storm: dobýt, převálcovat co být velmi úspěšný, zcela ovládnout oblast činnosti ap.take sth by storm

surprise: zaskočit, překvapit kohotake sb by surprise

token: stejným způsobem, obdobněby the same token

trial: metodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodouby trial and error

turn: střídavě o dvou jevech ap.by turns

twist: zvláštní shodou náhod, řízením osuduby a twist of fate

virtue: na základě čeho, z titulu čeho, kvůli, díky čemuby virtue of sth

way: jako, pro coby way of

whisker: jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíčekby/within a whisker (of)

word: ústně šířit se ap.by word of mouth

accident: (jen) náhodouby accident

acclamation: velkou většinou, aklamací zvolený ap.by acclamation

addition: přidáním čehoby addition of sth

air: letecky, vzdušnou cestou, vzduchemby air

arrangement: po předchozí dohoděby prior arrangement

bus: jet autobusemgo by/take a bus

candlelight: při svíčkáchby candlelight

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

circumstance: pod vlivem okolnostíby force of circumstance(s)

coincidence: (šťastnou) shodou okolnostíby (happy) coincidence

consensus: na základě dohody, po vzájemné shoděby consensus

date: datum spotřeby na prodávaném zbožísell-by date

day: ve dneby day

demand: na přání veřejnosti jelikož si to veřejnost žádáby popular demand

divide: osm děleno čtyřmi8 divided by 4

drive-by: střelba/útok z projíždějícího vozidladrive-by (shooting)

elimination: vylučovací metodouby a process of elimination

example: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

extension: v širším pojetí/záběru/významu/slova smysluby extension

fiat: na základě nařízeníby fiat

během: během dneduring the day, in the daytime, za dne by day

běžný: běžnou poštouby regular mail

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

co: den co denevery day, day in day out, day by day

část: po částechin parts, mat. integrace by parts

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident

den: ve dnein the daytime, by day, za světla by daylight

doba: touto dobouby now

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

domluva: po (předchozí) domluvěby prior arrangement, po sjednání schůzky by appointment

doplňovací: doplňovací volbyby-election

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

elektrika: jet elektrikougo by tram

e-mail: e-mailemby e-mail

fax: poslat co faxemsend sth by fax

hmat: po hmatu, hmatemby touch

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

jezero: dovolená u jezeraholiday by the lake, lakeside holiday

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

kontumační: sport. kontumační vítězství/prohrawin/loss by default

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

metrový: metrový textilyard/piece goods, fabric sold by the yard

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

násilí: (udělat) co násilím(do) sth by force

naučit se: naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

názornost: (jen) pro názornostby way of/just for illustration

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

oproti: oproti tomu kontrast ap.by contrast, právě naopak on the contrary

ověřený: notářsky ověřenýnotarially certified, certified by a notary

ověřit: nechat si co notářsky ověřithave sth certified by a notary (public)

platit: platit šekempay by cheque

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.He was struck by lightning.

bodnout: Bodla mě včela.I was stung by a bee.

dělit: devět děleno třeminine divided by three

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

dokdy: Dokdy to má být odevzdáno?By when should it be submitted?

hledat: Hledá ho policie.He is wanted (by the police)., The police are after him.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

chytit: Chytil jsem ho za ruku.I took him by the hand.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

konec: ke konci stoletíby the end of the century

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres

krb: Seděli jsme u krbu.We sat by the fireside.

krytý: nekrytý pojištěnímuncovered by insurance

mýlit se: Nenechte se tím mýlit.Don't be mistaken by it!

myslet: Co tím myslíte?What do you mean by it?

nadchnout: Opravdu je to nadchlo.They were really enthused/impressed by it.

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

nazpaměť: (na)učit se nazpaměť comemorize sth, learn sth by heart

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

objevit: Amerika byla objevena ...America was discovered by ...

od, ode: román od Helleraa novel by Heller

oddělený: oddělený čárkou ve větěseparated by a comma

oddělit: oddělit co čárkou ve větěseparate sth by a comma