Hlavní obsah

follow [ˈfɒləʊ]

Sloveso

  1. sb (ná)sledovat koho, jít za kýmWe are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.
  2. sth následovat, odehrát se po čem
  3. sth with sth navázat čím na co, udělat co po čem
  4. from sth vyplývat, (vy)plynout, vycházet z čeho logickyIt follows that ...Z toho vyplývá, že ...follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.
  5. sth držet se čeho cesty ap., řídit se čím značkami ap., jít po čem stezce ap.
  6. sth vést podél čeho cesta, řeka ap.
  7. sledovat (očima) co
  8. rozumět čemu, chápat co, chytat se při vysvětlování děje ap.Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

Vyskytuje se v

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

following: the followingnásledující věc(i)

nose: follow one's nosejít rovnou za nosem pořád rovně

suit: follow suitudělat totéž co druhý, ctít barvu v kartách

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování, doléčení

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

jít: následovat follow sb, navštívit ap. go to see sbjít za kým

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

příklad: follow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an examplevzít si z koho/čeho příklad

rada: follow sb's adviceřídit se čí radou

stopa: track sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sthjít po stopě koho/čeho

vzor: following the example of sb, po způsobu in the manner of sbpo vzoru koho

zabývat se: follow up sthzabývat se dále/podrobněji čím

znění: worded as follows ...následujícího znění ...

mnou: Follow me.Pojďte za mnou.

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.

po: go down the road, follow the roadjít po cestě

pokyn: follow instructionsdržet se pokynů

příčina: for the following reasonsz následujících příčin

přísný: follow a strict dietdržet přísnou dietu

řídit se: follow sb's adviceřídit se čí radou

sledovat: We are being followed.Sledují nás.

šipka: follow the arrowsjít podle šipek

vidina: follow the vision of sthjít za vidinou čeho

vyplývat: It follows that ...Z toho vyplývá, že ...

vzít: follow sb's examplevzít si příklad z koho

za: He followed me.Šel za mnou.

způsob: as follows, in the following waynásledujícím způsobem

pata: follow hot on sb's heels, pronásledovat be in hot pursuit of sbbýt komu v patách

šlépěj: follow in sb's footstepspřen. jít ve šlépějích koho

example: follow sb's examplevzít si příklad z koho, řídit se příkladem koho