Hlavní obsah

follow [ˈfɒləʊ]

Sloveso

  1. sb (ná)sledovat koho, jít za kýmWe are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.
  2. sth následovat, odehrát se po čem
  3. sth with sth navázat čím na co, udělat co po čem
  4. from sth vyplývat, (vy)plynout, vycházet z čeho logickyIt follows that ...Z toho vyplývá, že ...follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.
  5. sth držet se čeho cesty ap., řídit se čím značkami ap., jít po čem stezce ap.
  6. sth vést podél čeho cesta, řeka ap.
  7. sledovat (očima) co
  8. rozumět čemu, chápat co, chytat se při vysvětlování děje ap.Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

Vyskytuje se v

example: follow sb's examplevzít si příklad z koho, řídit se příkladem koho

following: the followingnásledující věc(i)

nose: follow one's nosejít rovnou za nosem pořád rovně

nose: follow one's noseřídit se/nechat se vést instinktem

suit: follow suitudělat totéž co druhý, ctít barvu v kartách

following: following distanceodstup za vpředu jedoucím vozidlem

following: have the following windmít vítr v zádech

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

jít: jít za kýmnásledovat follow sb, navštívit ap. go to see sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

šipka: jít podle šipekfollow the arrows

vzor: po vzoru kohofollowing the example of sb, po způsobu in the manner of sb

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

znění: následujícího znění ...worded as follows ...

jít: Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.

mnou: Pojďte za mnou.Follow me.

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

pokyn: držet se pokynůfollow instructions

příčina: z následujících příčinfor the following reasons

přísný: držet přísnou dietufollow a strict diet

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice

sledovat: Sledují nás.We are being followed.

vidina: jít za vidinou čehofollow the vision of sth

vyplývat: Z toho vyplývá, že ...It follows that ...

vzít: vzít si příklad z kohofollow sb's example

za: Šel za mnou.He followed me.

způsob: následujícím způsobemas follows, in the following way

pata: být komu v patáchfollow hot on sb's heels

stopa: jít ve stopách kohofollow in sb's footsteps

šlépěj: přen. jít ve šlépějích kohofollow in sb's footsteps