Hlavní obsah

follow [ˈfɒləʊ]

Sloveso

  1. sb (ná)sledovat koho, jít za kýmWe are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.
  2. sth následovat, odehrát se po čem
  3. sth with sth navázat čím na co, udělat co po čem
  4. from sth vyplývat, (vy)plynout, vycházet z čeho logickyIt follows that ...Z toho vyplývá, že ...follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.
  5. sth držet se čeho cesty ap., řídit se čím značkami ap., jít po čem stezce ap.
  6. sth vést podél čeho cesta, řeka ap.
  7. sledovat (očima) co
  8. rozumět čemu, chápat co, chytat se při vysvětlování děje ap.Do you follow (me)?Chápeš (mě)?

Vyskytuje se v

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

following: the followingnásledující věc(i)

nose: follow one's nosejít rovnou za nosem pořád rovně

suit: follow suitudělat totéž co druhý, ctít barvu v kartách

follow-up: as a follow-up to sthv návaznosti na co předchozí ap.

instruction: follow instructionsřídit se pokyny

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

pattern: follow a pattern of sthřídit se čím/podle vzoru čeho

example: follow sb's examplevzít si příklad z koho, řídit se příkladem koho