Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy lead, run, goKam vede tato cesta?Where does this road go to?Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?
 2. (v soutěži ap.) lead, be in the lead(o konkrétním skóre též) be up sthJeště pořád vede.He is still in the lead.Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.
 3. (firmu ap.) co manage, direct, run(jako vedoucí) be the head of, be in charge of, head sth(stranu ap.) lead(vládnout) govern(spravovat) administer, administrate(tým) captain
 4. (zajišťovat průběh) conduct, run(předsedat - schůzi) preside (at a meeting)vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household
 5. (život ap.) lead(válku) wage, engage in(hovor ap.) holdvést rozhovorhold a conversationvést soudní řízení proti komu(stíhat) prosecute sb, proceed against sb, try sbvést sladké řečičkytalk sweet
 6. (záznamy ap.) keep(udržovat) maintainvést si deníkkeep a diary
 7. (ukazovat směr) lead, guide(doprovázet, hlídat) escort
 8. (přivádět) bring
 9. (vodičem ap.) conduct(přenášet) carry, convey, transmit(kanálem) channel(potrubím) pipe
 10. (být pohnutkou) koho kam induce, make sb (to) do sthCo tě k tomu vedlo?What made you do it?
 11. (k následku) k čemu lead to sth, result in, end in sthTo vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.
 12. (vychovávat) koho k čemu guide(k nějaké činnosti) encourage sb to sth(směrovat) steer sb towards sth(svěřence) coach sb

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.