Hlavní obsah

in [ɪn]

Předložka

 • v(e) čem, uvnitř čeho místně, do dát, položit ap.I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.Put it in the fridge.Dej to do ledničky.in the street/squarena ulici/náměstísee sth in a mirrorvidět co v zrcadle

Předložka

 • při, v, na čem účastnit se ap.They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

Předložka

 1. v čem, během čeho, v průběhu čeho časový úsekin the futurev budoucnosti
 2. za jak dlouho, během jaké doby
 3. za jak dlouho, v jaké době po uplynutíI'll be there in a minute.Budu tam za minutku.
 4. kolem o věku v desetiletícha woman in her sixtiesžena tak kolem šedesátky
 5. v čem, po čem zhruba o velkém množstvíproduced in millionsvyráběný po milionech
 6. z každých, ku při určování poměruone in five boyskaždý pátý kluk

Předložka

 1. v čem situaci, stavu ap.He shouted in anger.Křičel rozčilením.
 2. o formě podání, vyjádřeníin writingpísemněin a low voicetiše, tichým hlasemSay it in English.Řekni to anglicky.written in ink/pennapsaný inkoustem/perem
 3. v čem, do čeho uspořádání, tvaru ap.He was curled up in a ball.Byl stočený do klubíčka.
 4. na délku - měřit ap.It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

Předložka

 1. in doing sth při čem, v důsledku čehoin doing sopři tom, tím danou činností
 2. be in on sth účastnit se čeho, jet v, být při čemlet sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

Slovní spojení

C-in-C break-in brother-in-law build in built-in call-in cave-in check-in commander-in-chief comrade-in-arms cut-in daughter-in-law drive-in drop-in dyed-in-the-wool father-in-law glassed-in hole-in-the-wall in situ in-depth in-flight in-house in-laws in-patient in-service in-tray in-your-face inboard inbound inbuilt incomer incoming indoors inroads inshore insight jack-in-the-box lady-in-waiting lead-in lie-in live-in look-in lying-in-state mother-in-law phone-in piggy-in-the-middle plug-in run-in second-in-command shoo-in shut-in sister-in-law sit-in sleep in snowed in son-in-law stand-in stick-in-the-mud stock-in-trade swearing-in teach-in therein throw-in trade-in walk-in weigh-in wherein write-in

Vyskytuje se v

abeyance: in abeyancepozastavený, odložený, s pozastavenou platností

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

accord: in accord with sth/sbv souladu, ve shodě s kým/čím

accordance: in accordance with sthv souladu, ve shodě, shodně s čím

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

actuality: in actualityve skutečnosti

addition: in addition to sth(a ještě) navíc k čemu, kromě, vedle čeho

advance: in advance of sth(s předstihem) před čím dříve

advance: do sth in advanceudělat co předem, v předstihu

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

aggregate: in (the) aggregatecelkem, úhrnem, v celku

agreement: be in agreementwith sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názoru

aid: in aid of sthve prospěch čeho, na podporu čeho akce ap.

all: in all sthse vší čím pravděpodobností ap., ve vší čem počestnosti ap.

all: all in allcelkem vzato, celkově (vzato), v celku

all: in allcelkem, dohromady

all: all inhotový, úplně vyřízený/vyčerpaný/vyflusnutý

all: all inse vším všudy, celkově cena

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží

anticipation: in anticipation of sthv očekávání čeho, v naději na co

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže

arrears: be in arrearsbýt v prodlení/pozadu s platbami ap.

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask in: ask sb inpozvat koho dál

association: in association with sbve spojení, ve spolupráci, spolu s s kým

attendance: in attendancepřítomen, přítomný, na místě kde

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

bed: in bedv posteli o sexu

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, mít utkvělou myšlenku, být posedlý myšlenkou

between: in betweenmezitím, v mezidobí

black and white: in black and whitečerné na bílém

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

block in: block sb inzablokovat výjezd komu, zablokovat koho špatným zaparkováním ap.

blood: in cold bloodchladnokrevně provedená vražda

bloom: be in bloombýt v (roz)květu, kvést, rozkvétat

bone: feel sth in one's bonescítit co v kostech

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

box in: box sb insevřít, uvěznit, obklopit koho kde

box in: box sb inzahnat do úzkých, přitlačit ke zdi koho při vyjednávání ap.

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

break in: break sb inzaučit, zaškolit koho na novou práci, činnost ap.

brick in: brick sth inobezdít, obstavět co zděnou stěnou

brief: in briefstručně, ve stručnosti, ve zkratce

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

buckle in: buckle sb inpřipoutat, připásat koho pásem ap.

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

bull: like a bull in a china shopjako slon v porcelánu chovat se, pohybovat se

bury in: bury osf insth zabrat se, začíst se do čeho

business: be in businesspracovat, fungovat firma ap.

butterfly: have butterflies (in one's stomach)být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušení

cahoots: be in cahoots with sbbýt spolčený s kým

call in: call sb inpřivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si koho

can: in the canzcela hotový práce ap., dotočený, slang. v kufru film ap.

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

case: in case of sthv případě, pro případ čeho

case: in any casestejně, tak či onak, i tak

case: in any casev každém případě, každopádně, rozhodně

case: (just) in casepro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)

case: in casejestli, kdyby snad, kdyby náhodou

case: in that casev tom případě

case: just in case(jen) pro jistotu, pro každý případ udělat co ap., kdyby něco

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

chair: be in/take the chairpředsedat schůzi ap.

character: in characterfor sb typický, charakteristický pro koho

charge: be in charge of sthřídit, vést co, mít na starosti co

check: check (in)sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

check in: check sb inzapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletem

chuck in: chuck sth inskončit, seknout s čím činností

circulation: be in circulationbýt v oběhu peníze ap.

class: in classv hodině, během vyučování, ve výuce

clear: be in the clearbýt mimo podezření, být z obliga

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

coffin: a nail in the coffinhřebí(če)k do rakve

coin: be coining it (in)hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženě

colour: (be) in colour(být) barevný televizní vysílání ap.

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

common: have sth in commonmít co společného

company: in company with sb/sthspolu, společně s kým/čím

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

comparison: in comparison with/to sth, by comparison with sthve srovnání, v porovnání s čím, oproti čemu

concert: in concertnaživo, živě na koncertě

concert: in concertwith sb/sth form. v součinnosti, společně s kým/čím jednat ap.

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.