Hlavní obsah

charge [tʃɑːdʒ]

Sloveso

 1. sb sth (na)účtovat (si), (na)počítat (si) komu co poplatek za služby ap.They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.
 2. sth to sb (na)účtovat, připsat k tíži co komu nechat jej zaplatit, zatížit majetek břemenemcharge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho
 3. sb with sth obvinit, obžalovat koho z čeho policieHe was charged with ...Byl obviněn z ...
 4. towards sb/sth vyrazit, vrhnout (se) proti komu/čemu prudce - do útoku
 5. charge (up) sth nabít co baterii

Podstatné jméno

 1. poplatek, sazba, taxaBrE reverse the chargesvolat na účet volanéhoadditional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatekbank chargesbankovní poplatky
 2. against sb obvinění, obžaloba proti komu, bod obžaloby z trestného činuHe faces several charges.Čelí několika obviněním.bring charges against sbvznést obvinění proti komudrop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu
 3. of sb/sth starost, péče, dohled nad kým/čímtake charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmput sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost
 4. osoba pod dozorem, svěřenec osoba, nad kterou má někdo dozorThey are my charges.Mám je na starost.
 5. útok, výpad, zteč prudkým pohybem, v běhu ap.
 6. fyz.(elektrický) náboj

Vyskytuje se v

charge: charge (up)sth nabít co baterii

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

reverse: reverse the chargesvolat na účet volaného

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

band: banded chargepásmová sazba

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curate: curate-in-chargezastupující farář

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extra: extra chargepříplatek

indict: be indicted for/on fraud (charges)být obviněn/obžalován z podvodu

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

postal: postal chargespoštovní poplatky

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

sister: ward sister, sister in chargevrchní sestra oddělení, staniční sestra

static: elektr. static chargestatický náboj

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek

bez, beze: free of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for freebez poplatku

hovor: AmE collect/ BrE reverse charge callhovor na účet volaného

karta: credit card, AmE charge/bank cardkreditní karta

mít: be in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít na starost koho/co

nabitý: positively/negatively charged particlefyz. kladně/záporně nabitá částice

náboj: static chargeelektr. statický náboj

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

poplatek: charge a fee for sthúčtovat si poplatek za co

poštovní: postal chargespoštovní poplatky

pronájem: hire chargepoplatek za pronájem

příplatek: supplement(ary charge) for a fast trainrychlíkový příplatek

připsat: charge sth to sb, debit sb's accountekon. připsat co k tíži (účtu) koho

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

účet: BrE reverse charge call, AmE collect callhovor na účet volaného

volaný: BrE reverse the charges, AmE make a collect calltelefonovat na účet volaného

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného

vrub: charge/debit sth to sb's accountpřipsat/přičíst co na vrub komu jeho účtu

všudy: all-inclusive (charge)cena se vším všudy zájezdu ap.

záporný: negative charge/polefyz. záporný náboj/pól

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného

zprostit: dismiss charges against sb, osvobodit acquit sbpráv. zprostit (ob)žaloby koho

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

naúčtovat: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

obžalovat: She will be charged with fraud.Bude obžalována z podvodu.

říct si: How much do they charge for it?Kolik si za to řeknou?

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sazebník: schedule of chargessazebník poplatků

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

vedení: be in charge of sthmít na starosti vedení čeho

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

režie: take charge of sthvzít co do své režie