Hlavní obsah

charged [ˈtʃɑːdʒd]

Vyskytuje se v

charge: charge (up)sth nabít co baterii

charge: be in charge of sthřídit, vést co, mít na starosti co

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

reverse: reverse the chargesvolat na účet volaného

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

band: banded chargepásmová sazba

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

charge: additional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatek

charge: bank chargesbankovní poplatky

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

charge: drop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

charge: nurse in chargevrchní sestra

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curate: curate-in-chargezastupující farář

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extra: extra chargepříplatek

indict: be indicted for/on fraud (charges)být obviněn/obžalován z podvodu

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

postal: postal chargespoštovní poplatky

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

sister: ward sister, sister in chargevrchní sestra oddělení, staniční sestra

static: elektr. static chargestatický náboj

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek

charge: He was charged with ...Byl obviněn z ...

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

charge: They are my charges.Mám je na starost.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

mít: mít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth

nabitý: fyz. kladně/záporně nabitá částicepositively/negatively charged particle

náboj: elektr. statický nábojstatic charge

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

poplatek: účtovat si poplatek za cocharge a fee for sth

poplatek: manipulační poplatekhandling charge

poplatek: telefonní poplatkyphone charges

poštovní: poštovní poplatkypostal charges

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

příplatek: rychlíkový příplateksupplement(ary charge) for a fast train

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

účet: volat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

všudy: cena se vším všudy zájezdu ap.all-inclusive (charge)

záporný: fyz. záporný náboj/pólnegative charge/pole

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zprostit: práv. zprostit (ob)žaloby kohodismiss charges against sb, osvobodit acquit sb

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

obžalovat: Bude obžalována z podvodu.She will be charged with fraud.

připsat: Připište mi to na účet. útratu k úhraděCharge it to my account., hovor. Put it on my tab.

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sazebník: sazebník poplatkůschedule of charges

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

účet: Připište mi to na účet. útratu ap.Charge it to my account.

vedení: mít na starosti vedení čehobe in charge of sth

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

režie: vzít co do své režietake charge of sth