Hlavní obsah

vedení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (elektrické ap.) line(hlavní) main(s)(el. rozvod po domě) wiring(potrubím) pipes, pip(e)age(způsob rozvodů) routing(roura, kanál ap.) ductelektrické vedenípower line(s)hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main
  2. (řídící orgány) managementAmE též front office(strany ap.) leaders, leadership(správa) administration(rada odborníků) boardnejvyšší vedenítop management
  3. (činnost vedoucích) management, direction(odborné usměrňování) guidance(politické ap.) leadership
  4. (řízení) conduct(ing)(správa) administration(dozor) supervision(vládnutí) governance(vozidla ap.) steeringmít na starosti vedení čehobe in charge of sthvedení domácnostihousekeepingekon. vedení účtuoperation of the account
  5. (postavení v čele) leadujmout se vedenítake the lead

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

vést: vést rozhovorhold a conversation

vést: vést soudní řízení proti komustíhat prosecute sb, proceed against sb, try sb

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vést: vést si deníkkeep a diary

vést: Co tě k tomu vedlo?What made you do it?

vést: To vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatbe a bit slow on the uptake

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: to keep accountsvést účty

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

buyout: ekon. management buyoutskoupení akcií společnosti jejím vedením

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

cling: cling to one's leadudržovat si vedení

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

distribution: elektr. distribution mainshlavní rozvodné vedení

double life: live a double lifevést dvojí život

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

household: household managementvedení domácnosti

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lead: lead the leaguevést ligu

lead: take the leadujmout se vedení, dostat se do čela

line: power linesdráty elektrického vedení

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

record: record keepingvedení evidence

ring: elektr. ring circuitokružní vedení

senior: senior managementvrchní vedení podniku

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

tutelage: under the tutelage of sbpod vedením koho učitele ap.

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

head: department headed by ...oddělení pod vedením ...

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem