Hlavní obsah

go [gəʊ]

Slovesopt went, pp gone

 1. jít, chodit, jetWhere are we going?Kam jdeme/jedeme?Where do you usually go on holiday?Kam obvykle jezdíte na prázdniny?go on footjít pěškygo by busjet autobusemgo by planeletět letadlemgo barefootchodit bosýgo in with sbdát se dohromady, spojit se s kýmgo into a huddleporadit se v úzkém kruhu, tajně
 2. jít (pryč), odjet, odejítI think it is time to go.Myslím, že je čas jít.I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.Let's go for a walk.Pojďme se projít.She went shopping.Šla nakupovat.
 3. vést, směřovat, táhnout se cesta ap.Where does this road go to?Kam vede tato cesta?
 4. běžet, ubíhat o čase
 5. on/to sth padnout, jít na co peníze ap.
 6. to sb být udělen komu ocenění, post ap.
 7. vystoupit, účinkovat v televizi, rádiu ap.
 8. zmizet, ztratit se
 9. jít, vejít se co kam
 10. patřit, přijít co kamThis bolt goes to ...Tento šroub patří do ...
 11. be going to do sth chystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat coI am going to visit her.Navštívím ji.
 12. be going hovor.slábnout, odcházet schopnosti ap., ztrácet nervy ap.
 13. for sth být, dopadnout v čí prospěch
 14. bortit se střecha
 15. prodat se v dražběgoing (once), (going) twice, ... gonepoprvé, podruhé, ... prodáno vyvolávání při dražbě
 16. o změně stavu hl. k horšímuEat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šíletgo grey/bankruptšedivět/zkrachovat
 17. proběhnout, odehrát se za určitých okolnostígo unnoticedodehrát se bez povšimnutí
 18. běžet, jít, probíhat proces, vývojHow did it go?Jak to šlo?It's going smoothly.Jde to hladce.
 19. běžet, být v choduget sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.
 20. zazvonit, zaznít zvonek
 21. with sth hodit se, jít k čemugo togetherhodit se k sobě dvě věci ap.
 22. znít, říkat o citátu, textu ap.The letter goes ...V dopise se píše ...

Podstatné jméno

 1. at sth pokus o coHave another go.Zkus to znovu.
 2. řada na komIt's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

Fráze

 1. go all out for/to do sth dělat vše pro co/proto aby
 2. anything goes všechno je možné, všechno jde
 3. as things go jak to tak chodí
 4. as you go along za pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav
 5. Go for it. Jdi do toho., Jdi na to.
 6. BrEhave a go at sb pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho
 7. have a go at sth zkusit, prubnout co udělat
 8. Where do we go from here? Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému
 9. BrE, hovor.on the go (stále) aktivní, v pohybu, rozlítaný
 10. my heart/sympathy goes out to him (sou)cítím s ním
 11. to go do konce zbývat do uplynutí ap.
 12. AmEto go s sebou k odnesení z restaurace ap.food to gojídlo s sebou k odneseníBrE= to take away

Podstatné jméno

 • go japonská desková hra

Vyskytuje se v

along: jít, pokračovat, postupovat jakgo along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

around: (zajít) navštívit, stavit se u kohogo around to sb

astray: ztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.go astray

ballistic: začít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat sego ballistic

banana: šílet, vyšilovat, bláznit, blbnoutgo bananas

bang: a je po čem, co je v čudubang goes sth

bat: postavit se za, podpořit kohogo (in) to bat for sb

belly: přijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.go belly up

berserk: začít vyvádět, rozzuřit se nepříčetněgo berserk

board: být zcela ignorován, být smeten ze stolugo by the board

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

broke: přijít na mizinu, zbankrotovatgo broke

bust: zkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinugo bust

cap: (při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.go cap in hand to sb

court: jít k soudu s požadavkem ap.go to court

detail: jít/zacházet do podrobnostígo into details/the detail

distance: vydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout togo the distance

drain: přijít nazmar/vniveč, jít do hájego down the drain

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

end: pominout se, zcvoknout sego off the deep end

far: (jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.as far as it goes

further: pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čímgo further with sth, take sth further

go: chystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat cobe going to do sth

go along: jít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.be going along

go around: kolovat, šířit se zvěst ap.be going around

going: vyjadřuje blízkou budoucnost dějebe going to do sth

gone: být pryč, zmizetbe gone

go on: dít se, konat sebe going on

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

go with: chodit, mít poměr s kýmbe going with

grain: příčit se, odporovat čemugo against the grain of sth

ground: schovat se, ukrýt sego to ground

hammer: dělat co s vervou, pořádně se do čeho oboutgo at sth hammer and tongs

head: být nad čí chápánígo over sb's head

here: a je to tady před obtížným, nepříjemným úkolemhere goes

history: vejít do dějin zůstat v povědomí lidígo down in history

hungry: hladovět, být hladygo hungry

ice-skating: jít bruslitgo ice-skating

keep: pokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.keep going

let: pustit, přestat držet koho/colet go of sb/sth

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

live: rozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovatgo live

mile: vyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o cogo the extra mile for sth

mind: Opatrujte se. při loučeníMind how you go.

off: zkažený jídlo(gone) off

overboard: přehánět/přehnat to s čímgo overboard with sth

overdrive: zabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělatgo in(to) overdrive

pain barrier: překonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportugo through the pain barrier

place: být na nejlepší cestě to někam dotáhnoutbe going places

public: začít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnostgo public

quest: (jít) hledat cogo in quest of sth

rampage: (začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.go on the rampage

raptures: about/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čímbe in raptures, go into raptures

right: jít dobře, (vy)dařit se životbe going right

roof: vyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.go through the roof

round: zajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvugo round

say: to se rozumí samo sebou, to je zcela jasnéit goes without saying

seed: (do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.go/run to seed

short: trpět nedostatkem čehobe/go short of sth

steady: with sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kýmbe going steady

strength: jít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepšígo from strength to strength

swimmingly: jít hladcebe going swimmingly

there: co naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělatthere you go

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bosý: chodit bosýgo barefoot

bruslit: jít bruslitgo skating

cesta: sejít z cestygo astray

červená: (pro)jet/nezastavit na červenourun/go through/jump a red light

čundr: jít na čundrgo hiking

dělat: dělat sportygo in for sport, do sports

dezolátní: v dezolátním stavuin dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruin

diskotéka: jít na diskotékugo to a disco

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

do: Do toho!Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dovolená: jet na dovolenougo on holiday/AmE vacation

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

elektrika: jet elektrikougo by tram

fuč: být fučbe gone

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: Ať jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

běžet: Běž pryč!Go away!

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

být: Co je? co chceš?, co se děje?What's the matter/going on?

centrum: Jedu do centra.I am going downtown.

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

domů: Musím jít domů.I must go home.

ex: vypít co na exdrink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth down

extrém: zacházet do extrémugo to extremes

buben: přen. přijít na buben zkrachovatgo bust, go belly up

cit: S citem! opatrně(Go) easy!

čert: Jdi k čertu! vypadni ap.Go to hell!

dobrota: sekat dobrotukeep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose clean

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

grunt: hovor. vzít to z gruntu důkladně udělatgo the whole hog

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

aboard: nastoupit (na palubu)go/get aboard

abroad: jet do zahraničígo abroad

ahead: jít napředgo (on) ahead

air: zahájit vysílání, začít vysílatgo on the air

AWOL: vzdálit se bez povolení (z kasáren)voj. go AWOL

awry: nevydařit se, nevyjít, zhatit sego awry

back: vrátit se k čemu v rozhovoru ap.go back to sth

backpacking: cestovat s batohemgo backpacking

bald: (z)plešatětgrow/go bald

bankrupt: zkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrotgo bankrupt

bender: jít chlastathovor. go on a bender

bike: jít na kolo, jít se projet na kolego biking

binge: jít na tah/flámovathovor. go on a drinking binge

blind: oslepnout, být zasažen slepotougo blind

boating: jít se projet na loďcego boating

bonkers: zcvoknout, pominout se, zblbnout z čehogo bonkers with sth

bus: jet autobusemgo by/take a bus

business: jít si po své prácigo about one's business

camera: jít do záběrugo on camera

cold turkey: přestat nárazově kouřit ap.go cold turkey

coma: upadnout do kómatusink/go into a coma

crazy: zešílet, zbláznit sehovor. go crazy

dancing: jít tančitgo dancing

deaf: ohluchnoutgo deaf

downhill: i přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pětigo downhill

downmarket: zaměřit se na levnější produkci firmago downmarket

downstairs: (se)jít dolů po schodechgo downstairs

downtown: jet do městago downtown

duty: nastoupit/hlásit se do službygo on/report for duty

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

fish: jít na rybygo fishing