Hlavní obsah

there [ðeə]

Zájmeno

  • there is/are pro vyjádření existence něčehoje/jsou co kde vyjadřuje existenciThere is a book on the table.Na stole je kniha.

Vyskytuje se v

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

like: There is nothing like ...Není nad ...

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

no: there is no doing sthnelze, nedá se, není možné co

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

over: over theretam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

something: there is something in sthna čem něco je myšlence, návrhu ap.

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

there: there is/areje/jsou co kde vyjadřuje existenci

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

substitute: there is no substitute for sthnic nenahradí co, co je nenahraditelné

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

lightning: There's lightning.Blýská se.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

succeed: He didn't succeed in getting there.Nepodařilo se mu tam dostat.

suggestion: There is no suggestion that ...Nic nenasvědčuje tomu, že ...

survivor: There were no survivors.Nikdo nepřežil.

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

thunder: There's thunder.Hřmí.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

táhnout: There is a draught.Táhne. průvan

tamten: those (over there)tamti

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

zpět: to and fro, back and forth, jet there and backtam a zpět chodit ap.

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

blýskat (se): There is lightning.Blýská se.

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

čas: There's no time to lose.Není času nazbyt.

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

držet se: nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!Drž se!

existovat: There are lots of possibilities.Existuje spousta možností.

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

hotový: There!, I am finished!Hotovo! práce

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

hřmět, hřmít: It is thundering., There's thunder.Hřmí.

chvíle: I'll be there in a moment.Budu tam za chvíli.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: I don't mind going there., I have no problem going there.Klidně tam půjdu.

lavina: There was an avalanche.Spadla lavina.

místo: He went there instead of me.Místo mě tam šel on.

mluvit: There are rumours/It is rumoured that ...Mluví se o tom, že ...

možnost: There was no other way., We had no other choice.Nebyla jiná možnost.

muset: You didn't have to go there.Nemusel jsi tam chodit.

na: There is nothing to it.Nic na tom není.

náhodou: He happened to be there.Náhodou tam byl.

nahoře: up theretam(hle) nahoře

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

nás: There are six of us.Je nás šest.

navzdory: He went there in spite of the ban.Šel tam navzdory zákazu.

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

nebezpečí: There is a danger of ...Hrozí nebezpečí, že ...

něco: There's something in/to it.Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.

nedohledno: There is no solution in sight.Řešení je v nedohlednu.

nějaký: Is there any ... ?Je vůbec nějaký ... ?

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: (Is there) anybody here?Je tady někdo?

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nemuset: You don't have to go there.Nemusíš tam jít.

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

podařit se: I managed to get there.Podařilo se mi tam dostat.

pochyba: (There is) no doubt about that.O tom není pochyb.

popřít: It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...Nelze popřít, že ...

potřeba: There is no need to., It is not necessary.Není potřeba.

prázdno: There wasn't a living soul there.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

přežít: Only four people survived., There were only four survivors.Přežili jen čtyři lidé.

rvačka: There was a fight.Došlo ke rvačce.

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

spěchat: There is no hurry.Není kam spěchat.

spor: Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.O tom není sporu.

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

šeptat: It is whispered/There are rumours that ...Šeptá se, že ...

tady: Here/There you are.Tady to máte/máš.

telefon: There's a phone call for you., You are wanted on the phone.Máš telefon.

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...Traduje se, že ...

trčet: We got stuck/We were stranded there.Zůstali jsme tam trčet.

třeba: There is no need to.Není třeba.

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

únik: There is no escape/way out.Není úniku.

urodit se: There was a good harvest/crop of sth.Urodilo se co.

uškodit: There's no harm in that.To neuškodí.