Hlavní obsah

there [ðeə]

Zájmeno

  • there is/are pro vyjádření existence něčehoje/jsou co kde vyjadřuje existenciThere is a book on the table.Na stole je kniha.

Vyskytuje se v

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

like: There is nothing like ...Není nad ...

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

no: there is no doing sthnelze, nedá se, není možné co

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

nothing: there's nothing to itto není (vůbec) pravda

nothing: there's nothing to itnic na tom není, je to úplně snadné

over: over theretam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

something: there is something in sthna čem něco je myšlence, návrhu ap.

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

way: there is no waynení šance, není naděje že se něco stane

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

be: there was/there werebyl(a)/byli, bylo/byly

out: out therei přen. (tam) venku

substitute: there is no substitute for sthnic nenahradí co, co je nenahraditelné

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

be: I'll be there in time.Budu tam včas.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

be: There is a problem here.Je tu problém.

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

crazy: He was crazy to go there.Bylo to od něho šílenství tam jít.

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

lightning: There's lightning.Blýská se.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

no: There's no arguing with him.S ním se nelze hádat.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

nothing: There is nothing like ...Není nad ...

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.

stop: There was no stopping it.Nešlo to zastavit. zabránit tomu ap.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

succeed: He didn't succeed in getting there.Nepodařilo se mu tam dostat.

suggestion: There is no suggestion that ...Nic nenasvědčuje tomu, že ...

survivor: There were no survivors.Nikdo nepřežil.

talk: There is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

thunder: There's thunder.Hřmí.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

who'll: There will be people who'll say ...Najdou se lidé, kteří řeknou...

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

táhnout: Táhne. průvanThere is a draught.

tamten: tamtithose (over there)

zpět: tam a zpět chodit ap.to and fro, back and forth, jet there and back

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.