Hlavní obsah

used [juːzd]

Sloveso

  1. used to do sth vyjadřuje opakování děje v minulostiI used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.
  2. used not to be done vyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovaloHe started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

Sloveso

  1. be used to sth být zvyklý na coHe's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.
  2. get used to sb/sth zvyknout si na koho/coI'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

Vyskytuje se v

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

use: use (up)sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu

use: for the use of sbpro potřebu koho, komu k dispozici

use: have its usesmít své výhody

use: in usev provozu budova, stroj ap.

use: make use of sthvyužít, zužitkovat co

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

use: using sthza použití, pomocí čeho

use: use the toiletodskočit si na záchod

use: use strong languagepoužívat silná slova

use: the use of violenceužívání/užití násilí

use: for official usepro úřední účely

use: for external use onlyjen k zevnímu použití

use: worn with useopotřebovaný

use: have a use for sthpotřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro co

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

use: make use of an opportunityvyužít příležitost

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

ease: ease of usesnadnost použití

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

use: May I use your phone?Mohu si od vás zavolat?

use: I could use...Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...

use: Can I use your bathroom?Mohu si u Vás odskočit?

use: What's the use?Jaký to má smysl?, A co z toho?

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

čerpání: čerpání dotací/fondů v EU ap.use of funding/funds

dispozice: mít co k dispozicihave sth at one's disposal, k užívání have the use of sth

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

nenáročnost: nenáročnost obsluhyease of use, easy use

potřeba: pro osobní potřebufor one's personal use

předmět: předmět(y) denní potřebyarticle(s) of daily use

příležitost: využít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunity

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

spotřebovat: Spotřebujte do ...Use before/by ...

užívací: práv. užívací právoright of use

vlastní: pro (svou) vlastní potřebufor (one's) personal use

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

vyjetý: tech. vyjetý olejused (engine) oil

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity

záchod: jít na záchodgo to/use the toilet/AmE bathroom

zatřepat: před použitím zatřepatshake before use

zevní: med. jen k zevnímu použitífor external use only

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

bývat: Býval to můj přítel.He used to be a friend of mine.

líbit: To bych si dal líbit.I could get used to it/that.

možnost: využít možnost(i)use the opportunity

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

osobní: pro (svou) osobní potřebufor one's personal use

použít: Nepoužili násilí.They used no violence.

použití: za použití čehousing sth

příbor: jíst příboremuse a knife and fork

sloužit: K čemu to slouží?What is it used/does it serve for?

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

spotřebovat: Už jsme spotřebovali všechny zásoby.We have used up all the supplies.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

trávit: Trávili spolu prázdniny.They used to spend holidays together.

uplatnit: uplatnit své zkušenostiuse one's experience

užít: užít násilíuse force

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vidlička: jíst nožem a vidličkouuse a knife and fork

vnější: k vnějšímu užitífor external use

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.He used illness as an excuse.