Hlavní obsah

used [juːzd]

Sloveso

  1. used to do sth vyjadřuje opakování děje v minulostiI used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.
  2. used not to be done vyjadřuje, že se něco v minulosti neopakovaloHe started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

Sloveso

  1. be used to sth být zvyklý na coHe's used to getting up early.Je zvyklý vstávat brzy.
  2. get used to sb/sth zvyknout si na koho/coI'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

Vyskytuje se v

use: use (up)sth spotřebovat, vypotřebovat, dobrat co celou zásobu

used: used to do sthvyjadřuje opakování děje v minulosti

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

put: put sth to (good) use(dobře) využít co

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

value: value in use(reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užití

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

bathroom: Can I use your bathroom?Mohu si u vás odskočit?

brain: Use your brain.Používej hlavu., Mysli trochu!

ease: ease of usesnadnost použití

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

refrain: He undertakes to refrain from using...Zavazuje se, že nepoužije...

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

čerpání: use of funding/fundsčerpání dotací/fondů v EU ap.

dispozice: have sth at one's disposal, k užívání have the use of sthmít co k dispozici

mluvit: use foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirtymluvit sprostě

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sbbýt (nějak) nápomocný komu

násilí: use brute forcepoužít hrubého násilí

nenáročnost: ease of use, easy usenenáročnost obsluhy

potřeba: for one's personal usepro osobní potřebu

předmět: article(s) of daily usepředmět(y) denní potřeby

příležitost: use the opportunity, avail osf of the opportunityvyužít příležitosti

složení: potraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials usedsložení výrobku

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

spotřebovat: Use before/by ...Spotřebujte do ...

užívací: right of usepráv. užívací právo

vlastní: for (one's) personal usepro (svou) vlastní potřebu

vnitřně: use internallymed. užívat vnitřně

vyjetý: used (engine) oiltech. vyjetý olej

využít: use/make use of the opportunityvyužít příležitosti

záchod: go to/use the toilet/AmE bathroomjít na záchod

zatřepat: shake before usepřed použitím zatřepat

zevní: for external use onlymed. jen k zevnímu použití

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.

možnost: use the opportunityvyužít možnost(i)

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

osobní: for one's personal usepro (svou) osobní potřebu

použít: They used no violence.Nepoužili násilí.

použití: using sthza použití čeho

příbor: use a knife and forkjíst příborem

sloužit: What is it used/does it serve for?K čemu to slouží?

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

sprostě: use foul languagemluvit sprostě

trávit: They used to spend holidays together.Trávili spolu prázdniny.

uplatnit: use one's experienceuplatnit své zkušenosti

užít: use forceužít násilí

vhod: I could use (some) ...Přišlo by mi vhod ...

vidlička: use a knife and forkjíst nožem a vidličkou

vnější: for external usek vnějšímu užití

vymluvit se: He used illness as an excuse.Vymluvil se na nemoc.

využívat: She is using you.Ona tě využívá.

z, ze: And what's the use (of it)?A co z toho?

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

zatelefonovat: Can I use your phone?Mohu si od vás zatelefonovat?

zvyklý: I am used to it.Jsem na to zvyklý.

zvyknout: You will soon get used to it.Na to si brzy zvykneš.

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

mléko: (It is no use) cry(ing) over spilt milk.(Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.

mozek: Use your head!Používej mozek!

platný: It is no use.Není to nic platné.

rozlitý: It's no use crying over spilt milk.Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem.