Hlavní obsah

what [wɒt unstressed wət]

Zájmeno

  1. co, jaký, který v otázceWhat do you want?Co chceš?What time is it?Kolik je hodin?What is she like?Jaká je?What is your size?Jakou máš velikost?
  2. to je ale, jaký co zdůrazněníWhat a pity/shame!To je ale škoda!Guess what! I'm going to dinner at..Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..

Spojka

  1. co, jaký spojkaI want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.
  2. (to) coWhat I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...
  3. tolik, kolikThey had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

Citoslovce

  1. What? co?, no? vybídnutí k hovoru
  2. What! Cože?, Vážně?, Fakt? vyjadřuje překvapení

Vyskytuje se v

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

say: Say what?Cože? nevěřícně na sdělení ap.

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

what: What?co?, no? vybídnutí k hovoru

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

next: What's next?Co bude dál?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

pity: What a pity!To je ale škoda!

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

right: By what right?Jakým právem?

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

should: What should I do?Co mám dělat?

suggest: What do you suggest?Co navrhujete?

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

that: What is that you are reading?Co to čteš?

thing: What a poor thing!Chudáček!, Chudinka!

time: What time is it?Kolik je hodin?

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

buď: in any event, come what maybuď jak buď

co: what ifco když

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

no: So what?No a (co)?

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

víc: and what's morea co víc

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

barva: What colour is it?Jakou to má barvu?

bát se: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

cože: You (did) what?Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutí

čekat: What else did you expect?A co jsi čekal?

číslo: What's your shoe size?Jaké máš číslo bot?

dál: And what's next?A co bude dál?

dát: What will you have to drink?Co si dáš k pití?

dávat: What's on tonight?Co dávají dnes večer?

den: What day is it today?Co je dnes za den?

dít se: What's going on?, slang. What's up?Co se děje?

dívat se: What are you looking at?Na co se díváš?

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

docílit: What are you trying to achieve?Čeho chceš docílit?

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

doporučovat: What do you recommend?Co doporučujete?

hledat: What are you looking for?Co hledáš?

hodina: What time is it?Kolik je hodin?

hodlat: What do you intend to do?Co hodláte dělat?

hovořit: What did you speak about?O čem jste hovořili?

hrát: What's on in the cinema?Co hrají v kině?

chlívek: What a sty!Tady je ale chlívek!

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat se: What is it (about)?, What is the matter?O co se jedná? co mi chcete

ještě: What else?Co ještě?

jídlo: What is your favourite dish?Jaké je vaše oblíbené jídlo?

jíst: teď What are you eating?, obvykle What do you eat?Co jíš?

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

k, ke, ku: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

kolik: What time is it?Kolik je hodin?

kolikátý: What is the date today?, What date is it today?Kolikátého dnes je?

koníček: What are your hobbies?Jaké máte koníčky?

konkrétně: What in particular?Co konkrétně?

lub: What is he up to?Co má za lubem?

měřit: How tall are you?, What height are you?Kolik měříš?

milý: What a nice surprise!To je ale milé překvapení!

mimoto: It's cheap and what's more, it's entertaining.Je to levné a mimoto zábavné.

mínit: What do you intend to do?Co míníš dělat?

mít: What a beautiful day it is today!, What beautiful weather we're having!To máme dnes hezky!

mlít: What are you talking about?Co to meleš?

mluvit: What are you talking about?O čem to mluvíš?