Hlavní obsah

talk [tɔːk]

Sloveso

 1. about sb/sth mluvit, hovořit, povídat o kom/čemWhat are you talking about?O čem to mluvíš?
 2. to/with sb (pro)mluvit (si), povídat si s kýmAre you talking to me?Mluvíte se mnou?
 3. to/with sb jednat, vést rozhovory s kým o obchodní smlouvě
 4. about sb klevetit, vést řeči o kom
 5. talk shopbavit se o prácitalk businessmluvit obchodně
 6. sth říkat, povídat cotalk nonsenseplácat nesmyslytalk sensemluvit rozumnětalk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

Podstatné jméno

 1. mluva, řeč(i) o čem se mluvíThere is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)
 2. about sth (roz)hovor, konverzace, rozmluva o čem
 3. on sth řeč, proslov o čemgive a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem
 4. talks with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmpeace talksmírové rozhovorybe in talks with sbjednat, vést jednání s kým

Fráze

 1. hovor.Talk about ...! Tomu říkám ...! typický příklad
 2. talking of sth když mluvíme o čem

Vyskytuje se v

money: Money talks.Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.

sense: talk sensemluvit rozumně

sweet talk: sweet-talksb hovor. lichotit, pochlebovat, podkuřovat komu chtít přemluvit ap.

talk: talkswith/between sb rozhovory, jednání s/mezi kým

talk down: talk sb downusmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení ceny

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk up: talk sb/sth upsth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.

above: talk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

dirty: dirty talkprasárničky, čuňačinky řeči

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

into: talk sb into sthpřemluvit koho k čemu

nonsense: talk nonsenseplácat nesmysly

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

preliminary: preliminary talkspřípravné rozhovory

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

shop: shop talkřeči o práci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

jednání: peace talksmírová jednání

konverzace: small talknezávazná konverzace společenská

mírový: peace talksmírové rozhovory

mlít: rattle, talk a blue streakmlít pantem

mluvit: talk nonsense/sensemluvit nesmysly/rozumně

planý: empty/idle talk, hot airplané řeči

prázdný: empty talk, hovor. hot airprázdná slova

předběžný: preliminary talkspředběžné rozhovory

tripartita: tripartite talks/negotiationsjednání tripartity

ukecat: talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sthukecat koho, aby...

vést: talk sweetvést sladké řečičky

chuť: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

kecat: hovor. talk rubbish, slang. bullshitkecat nesmysly/voloviny

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

popovídat si: We had a nice talk.Pěkně jsme si popovídali.

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

přestávka: talk nonstopmluvit bez přestávky

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

rozmluvit: They talked me out of it.Rozmluvili mi to.

řeč: People will talk.Lidi budou mít řeči.

samomluva: He talks to himself.Trpí samomluvou.

silácký: talk bigmít silácké řečičky

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

vymluvit: We have to talk him out of that.Musíme mu to vymluvit.

hospodský: pub talkhospodské řeči

mazat: butter sb up, soft-soap, sweet-talk sbmazat komu med kolem huby

pranice: Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!To je slovo do pranice!

sláma: flog a dead horse, planě tlachat talk idlymlátit prázdnou slámu

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

služba: customer serviceslužba zákazníkům

stálý: regular customer, patronstálý zákazník

zákazník: pravidelný a regular (customer), restaurace ap. patronstálý zákazník

servis: customer servicezákaznický servis

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

repeat: repeat customerstálý/věrný zákazník vracející se k témuž dodavateli

ugly: ugly customerpřen. nepříjemný týpek

need: The needs of customers ...Potřeby zákazníků ...