Hlavní obsah

into [ˈɪntuː unstressed ˈɪntə]

Předložka

  1. do(vnitř) čeho dát ap.get into sthvlézt, nasednout, dostat se do čeho
  2. do čeho zabodnout, dostat se ap., (směrem) na co vystřelit ap.move into sthvstoupit do čeho podniku ap.
  3. do čeho, na co narazit ap.
  4. get into sthobléknout se do čeho, obléknout si co
  5. talk sb into sthpřemluvit koho k čemutry to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu
  6. do čeho, na co rozdělit ap.

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

breach: step into the breachzaskočit, zastoupit za nepřítomného

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

buckle into: buckle sb intosth připoutat, připásat koho k čemu pásem k sedadlu ap.

consideration: take sth into considerationvzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemu

crowd: crowd intosth nacpat se, nahrnout se, (na)tlačit se kam do autobusu ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

drill into: drill sth intosb vtloukat co komu (do hlavy) návyky ap.

drum into: drum sth intovtloukat do hlavy komu co, hustit, hučet co do koho

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

factor in, factor into: factor sth intosth zahrnout co do čeho, zohlednit co v čem, brát v potaz při čem

fall: fall intonáležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

fling into: fling osf intosth vrhnout se, pustit se do čeho

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

frighten into: frighten sb intodoing sth pohrůžkami přimět koho k čemu

hand: play into sb's handnahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

knock: knock in(to)sth zarazit, zatlouct co do čeho

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

luck: luck intosth hovor. náhodou přijít k čemu

make into: make sth intosth přetvořit co v co, udělat z čeho co

oblivion: into oblivionk nepoznání, naprosto rozbombardovat ap., do (úplného) bezvědomí opít se ap.

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

pack: pack (into)sth (na)mačkat (se), nacpat (se), (na)pěchovat (se) kam

pack into: pack sth intosth nacpat, namačkat, vměstnat co kam

place: click into placezapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se

play: come into playvstoupit do hry, začít působit faktor ap.

plug in, plug into: plug sth intosth vstrčit, zastrčit co do čeho

poke: poke sth into sth(v)strčit, strkat co kam

prod: prod sb into doing sthponoukat, pobízet, vybízet koho k čemu

push: push intosth voj. proniknout, postoupit, prorazit kam na území

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

read into: read sth intosth vykládat si, chápat co jak i mylně

reverse: in(to) reversenaopak, opačně, pozpátku o pořadí

roll in, roll into: roll sth intosth stočit, srolovat co do čeho do klubíčka ap.

see into: see sb intosth zavést, doprovodit koho kam

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

shame into: shame sb intosth přimět, dotlačit koho k čemu vyvoláváním pocitu viny či studu

shape: get sb/sth into shapepostavit do latě, dát do pořádku koho/co

shock into: be shocked intosth být tak šokován, že ..., samým údivem něco udělat

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

slip into: slip sth intosth propašovat, podstrčit, nenápadně šoupnout co kam

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

spring: spring (in)to actionpustit se do práce

starve into: starve sb intosth (vy)hladověním přinutit koho k čemu

stir into: stir sth intosth vmíchat, přidat za míchání co do čeho smetanu do omáčky

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

take into: take sb/sth intosth vzít, přivést koho/co kam

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se do čeho pouštět

translate: translate into into sthpřetransformovat (se), přeměnit (se), proměnit (se) v co

work into: work sth intosth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

being: come into beingvzniknout

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

come into: come into beingvzniknout

con: con sb into believing sthnakecat komu co

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

crystal ball: look into the crystal balli přen. věštit z křišťálové koule

debt: run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čem

disrepair: fall into disrepair(z)chátrat

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat se

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

draw: draw into sthvjíždět kam vozidlo ap.

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

existence: come into existencevzniknout

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

fade: fade into the distancemizet v dálce

faint: fall into a faintomdlít, upadnout do mdlob

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

archiv: archive sth, file sth into an archivezařadit co do archivu

brát: take sth into consideration, consider sth, factor in(to) sthbrát co v úvahu

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

dvojice: form pairs, pair up, get into pairsutvořit dvojice

jít: retire, go into retirementjít do důchodu

konflikt: come into conflict with sb/sthdostat se do konfliktu s kým/čím

kus: break sth into piecesrozbít co na kusy

manželství: enter into marriagevstoupit do manželství

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

mysl: come (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mindpřijít na mysl komu

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

nemilost: fall from grace, fall into disgrace, fall foul of sbupadnout v nemilost

neurčito: postpone sth indefinitely, plán ap. put sth in(to) cold storage, hovor., přen. shelve, sidetrack sthodložit co na neurčito

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

odejít: retire, go into retirementodejít do důchodu

ohled: uvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sthbrát ohled na co

padnout: fall into the trappadnout do pasti

pláč: burst into tearspropuknout v pláč

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

plést se: get into sb's wayplést se komu do cesty

pokrájet: cut sth into piecespokrájet co na kousky

polovička: in(to) halvesna polovičky

polovina: divide sth into halvesrozdělit co na poloviny

povětří: blow sth up, blast sth into the airvyhodit co do povětří

praxe: put sth into practicezavést co do praxe

propuknout: burst into tearspropuknout v pláč

provoz: put sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sthuvést co do provozu

přejít: break into a trotpřejít do klusu

přihlédnutí: taking into account sth, considering sth, se zřetelem with regard to sths přihlédnutím k čemu

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

připojit: plug sth in(to)připojit co do zásuvky

přízeň: gain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graceszískat si přízeň koho

půlka: divide sth in(to) halvesrozdělit co na půlky

rozlít: get into sb's bad bookspřen. rozlít si to u koho

smotat: ball sth (up), roll into a ballsmotat do klubka přízi ap.

sňatek: enter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriageuzavřít sňatek

styk: come into contact with sb/sthpřijít do styku s kým/čím

šlamastyka: get into a fixdostat se do šlamastyky

taj: initiate sb into the mysteries of sthzasvětit koho do tajů čeho

účinnost: come into effect/force, take effectnabýt účinnosti zákon ap.

ukolébat se: be lulled (into a false sense of security) by sthnechat se ukolébat

uvalit: commit sb to/take sb into/put sb in custodypráv. uvalit na koho vazbu

cucek: tear sth (in)to shredsroztrhat co na cucky

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

dotlačit: They pushed me into (doing) it.Dotlačili mě do toho.

jeho: He is much into films., AmE slang. Movies are his bag.Filmy to je jeho. má je rád

kapat: put drops into one's eyeskapat (si) kapky do očí

kapsa: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

kóma: go/fall/lapse/sink/slip into a comaupadnout do kómatu

lákat: lure sb into a traplákat koho do pasti

nabourat: He crashed into our fence.Naboural do našeho plotu. autem

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nakecat: He fooled me into believing that ...Nakecal mi, že ...

nalít: pour some water into a glassnalít do sklenice vodu

narazit: run into problemsnarazit na problémy

opět: come back into fashionpřijít opět do módy