Hlavní obsah

into [ˈɪntuː unstressed ˈɪntə]

Předložka

  1. do(vnitř) čeho dát ap.get into sthvlézt, nasednout, dostat se do čeho
  2. do čeho zabodnout, dostat se ap., (směrem) na co vystřelit ap.move into sthvstoupit do čeho podniku ap.
  3. do čeho, na co narazit ap.
  4. get into sthobléknout se do čeho, obléknout si co
  5. talk sb into sthpřemluvit koho k čemutry to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu
  6. do čeho, na co rozdělit ap.

Vyskytuje se v

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

blend in: blend in (with), blend intosth splývat, splynout s čím s okolím ap.

breach: step into the breachzaskočit, zastoupit za nepřítomného

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

buckle into: buckle sb intosth připoutat, připásat koho k čemu pásem k sedadlu ap.

consideration: take sth into considerationvzít co v úvahu, uvážit co, přihlédnout k čemu

crowd: crowd intosth nacpat se, nahrnout se, (na)tlačit se kam do autobusu ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

drill into: drill sth intosb vtloukat co komu (do hlavy)

drum into: drum sth intovtloukat do hlavy komu co, hustit, hučet co do koho

effect: put sth into effectuskutečnit, realizovat, uvést do praxe co

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

factor into: factor sth intosth zahrnout co do čeho, zohlednit co v čem, brát v potaz při čem

fall: fall intonáležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.

flame: burst into flame(s)(náhle) vzplanout

fling into: fling osf intosth vrhnout se, pustit se do čeho

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

frighten into: frighten sb intodoing sth pohrůžkami přimět koho k čemu

hand: play into sb's handnahrávat komu, dát komu trumfy do ruky, hrát komu na ruku dělat, co se hodí druhému

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

knock: knock in(to)sth zarazit, zatlouct co do čeho

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

luck: luck intosth hovor. náhodou přijít k čemu

make into: make sth intosth přetvořit co v co, udělat z čeho co

oblivion: into oblivionk nepoznání, naprosto rozbombardovat ap., do (úplného) bezvědomí opít se ap.

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

pack: pack (into)sth (na)mačkat (se), nacpat (se), (na)pěchovat (se) kam

pack into: pack sth intosth nacpat, namačkat, vměstnat co kam

place: click/fall into placezapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se

place: fall into placedobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

plug in, plug into: plug sth intosth vstrčit, zastrčit co do čeho

poke: poke sth into sth(v)strčit, strkat co kam

prod: prod sb into doing sthponoukat, pobízet, vybízet koho k čemu

push: push intosth voj. proniknout, postoupit, prorazit kam na území

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

read into: read sth intosth vykládat si, chápat co jak i mylně

reverse: in(to) reversenaopak, opačně, pozpátku o pořadí

roll in, roll into: roll sth intosth stočit, srolovat co do čeho do klubíčka ap.

see into: see sb intosth zavést, doprovodit koho kam

see into: see into sthprozkoumat, prošetřit co, podívat se na co problém ap.

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

shame into: shame sb intosth přimět, dotlačit koho k čemu vyvoláváním pocitu viny či studu

shape: get/lick/knock/whip sb/sth into shapepostavit do latě, dát do pořádku, dát do pucu koho/co dostat do žádoucího stavu

shock into: be shocked intosth být tak šokován, že ..., samým údivem něco udělat

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

slip into: slip sth intosth propašovat, podstrčit, nenápadně šoupnout co kam

song: burst into songdát se do zpěvu, začít zpívat

spring: spring (in)to actionpustit se do práce

starve into: starve sb intosth (vy)hladověním přinutit koho k čemu

stir into: stir sth intosth vmíchat, přidat za míchání co do čeho smetanu do omáčky

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

take into: take sb/sth intosth vzít, přivést koho/co kam

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk into: talk osf intosth vemluvit se, prožvanit se do čeho do přízně ap.

toe: dip one's toes in(to) (the waters of) sthopatrně se začít pouštět do čeho, přen. trošku začít fušovat do čeho

translate: translate into into sthpřetransformovat (se), přeměnit (se), proměnit (se) v co

work into: work sth intosth vmísit, přimíchat, vetřít co kam krém do kůže ap.

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

being: come into beingvzniknout

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

call: call into beingstvořit, vytvořit

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

come into: come into beingvzniknout

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

con: con sb into believing sthnakecat komu co

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

crystal ball: look into the crystal balli přen. věštit z křišťálové koule

debt: put sb in(to) debtzadlužit koho, dostat koho do dluhů

debt: go/get/run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

delude: delude osf into believing/thinking sthnamlouvat si, nalhávat si co

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.