Hlavní obsah

bring [brɪŋ]

Slovesopt&pp brought

  1. sb/sth přivést (si) koho, přinést (si) co, vzít s sebou koho/coWho has brought it?Kdo to přinesl?bring sb into the worldpřivést na svět koho dítěbring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit cobring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co
  2. sth swh dát, zvednout, vynést co kam sousto k ústům
  3. sth to sb, sb sth přinést, donést, přivézt co komu
  4. sb/sth swh dostat, uvést, přivést koho kam do jisté pozice, stavu ap.bring sb to his/her feetpostavit koho na nohybring sb to his/her kneessrazit koho do kolenbring sth to an endzakončit, ukončit cobring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co
  5. bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na kohobring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

Vyskytuje se v

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

heel: bring sb to heelpřimět koho k poslušnosti

home: bring sth home to sbvysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitost

house: bring the house down(zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstva

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

life: bring sth to lifeoživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějším

mind: bring sth to mindpřipomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na co

notice: bring sth to sb's noticeupozornit koho na co

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

disgrace: bring disgrace (up)on sb/sthzostudit koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

indictment: bring an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stop: bring sth to a stopzastavit co

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

together: bring togetherdát dohromady lidi či věci

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up to date: bring sth up to date(z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat co

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen. vyprávění

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

přenést: bring sb back to realitypřenést koho zpět do reality

přijít: come/be brought to one's senses, see sense/reasonpřijít k rozumu

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

přivézt: bring sth with onepřevézt co s sebou

smůla: bring bad luckpřinášet smůlu

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

užitek: bring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)přinášet komu užitek

vychovaný: well-bred, well-brought-up, well-mannered(slušně)/dobře vychovaný

vynést: deliver/return/bring in/pronounce a verdictpráv. vynést rozsudek

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

dovézt: Did you bring it?Dovezl jsi to?

dovolit si: I took the liberty of bringing ...Dovolil jsem si přinést ...

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

přivádět: What brings you here?Co vás sem přivádí?

přivést: I have brought a friend.Přivedl jsem kamaráda.

srazit: bring the temperature downsrazit teplotu nemocnému

úroda: bring in the harvest, get the crops/harvest insklidit úrodu

vychovat: She brought up four children.Vychovala čtyři děti.

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

vyvést: bring sth to the surfacevyvést co na povrch

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

vzruch: bring some excitement into sthvnést trochu vzruchu do čeho

zavinit: bring sth on osfzavinit si co sám

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

krátký: make short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sthudělat s kým/čím krátký proces

povrch: surface, come out, be brought to lightvyplout na povrch zpráva ap.