Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se) kam come(dorazit) arrive(dostat se) get swh(dosáhnout) reach sthPřijdu pozdě do školy.I'll be late for school.přijít pozdě kambe late for sthpřijít včasbe on timepřijít na návštěvu ke komucome to see sb, visit sb
 2. (dopis, noviny ap.) arrive, come in, be deliveredPřišel mi dopis.I (have) received a letter.
 3. (zjistit) na co find (out) sth(vymyslet ap.) figure out, make out sth, get at sth, hit on sth, get wise to sth, think of sthNa něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.
 4. (nováček) kam come swh, enter sth
 5. (vrátit se) odkud come back, return from swh
 6. (nabýt, získat) k čemu come by, get sth, come (in)to sth, get hold of sthpřijít k úrazu, přijít k úhoněget hurt, come to harmpřijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason
 7. (pozbýt) o co/koho lose sth/sb, be deprived of sth(svojí chybou) forfeit sth(prošvihnout) miss (out on) sth
 8. (octnout se někde) get (in)to sth, come in(to) sth
 9. (do situace ap.) come(stát se) becomepřijít vhod komucome in handy, stand sb in good steadpřijít do módycome into fashion, become fashionable
 10. s čím (s nápadem ap.) come up with sth, za kým come to sb with sth, turn to sb with sth
 11. (zachvátit) na koho affect, afflict, smite sb
 12. (stát peníze) na kolik come to, cost sthNa kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?
 13. (k závěru ap.) k čemu come to sth
 14. (připadat) komu seem, appear to sb
 15. (záležet)

Vyskytuje se v

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

mysl: přijít na mysl komucome (in)to sb's mind, spring to mind, napadnout cross sb's mind

návštěva: přijít na návštěvu ke komucome to see sb

nazmar: přijít nazmarbe wasted, go to waste, go down the drain

styk: přijít do styku s kým/čímcome into contact with sb/sth

úhona: přijít k úhoně, utrpět úhonucome to harm

újma: přijít k újměbe harmed, come to harm, suffer damage

úraz: přijít k úrazuget hurt, come to harm

vhod: přijít vhod komucome in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good stead

život: přijít o životlose one's life, být zabit, při nehodě ap. be killed

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

akorát: Přišel akorát on.Only he came.

: Počkám, až přijde.I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čas: až přijde časwhen the time comes

čekat: Čekám, až přijde.I am waiting for him to come.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

hodina: V kolik hodin přijde?What time will he come?

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

ihned: Přijdu ihned.I'll be back in a minute.

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

ještě: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

mít: Má už brzy přijít.He's to come soon.

mně: Přijď(te) ke mně.Come to my place.

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

nám: Přijď k nám.Come to our place., na návštěvu Come to see us.

naproti: Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.

nějaký: Přišel za vámi nějaký pan Brown.There's a certain Mr Brown to see you.

než: Počkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

omluvit se: Omluvil se, že přišel pozdě.He apologized for being late.

opět: přijít opět do módycome back into fashion

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

skok: Přijďte někdy na skok.Drop in sometime.

tebou: Přišel za tebou.He came to see you.

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

tobě: Přijdu k tobě.I will come to your place.

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.He isn't coming because he is ill.

vám: Přijdu k vám.I will come to your place.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.I will bet you 20 pounds that she'll come.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

buben: přen. přijít na buben zkrachovatgo bust, go belly up

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

kloub: přijít čemu na kloubget to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sth

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

rozum: dostat rozum, přijít k rozumupřestat dělat hlouposti come to one's senses, nechat si domluvit ap. see sense, zmoudřet get wiser

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

věneček: přijít o věneček panenstvílose one's virginity

zkrátka: přijít zkrátkaget the raw deal

come: přijít na návštěvu za kým kohocome to see sb

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

cost: přijít koho drahocost sb dear(ly)

counsel: hledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmseek sb's counsel

depend: záleží na tom, přijde na to, podle toho uvozeníIt depends

develop: přijít na chuť čemu, oblíbit si codevelop a taste for sth

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

hand: dostat se/přijít do ruky komucome into sb's hands

hurt: být zraněn, přijít k úrazu, zranit seget hurt

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

late: mít zpoždění, přijít pozděbe late

lose: přijít o rozum, zbláznit selose one's mind

mind: přijít na jiné myšlenky, odreagovat se, rozptýlit setake one's mind off things

pregnant: otěhotnět, přijít do jiného stavuget/become pregnant

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

suss: přijít tomu na kloub, vykoumat toget it sussed

taste: přijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čemdevelop a taste for sth

unrewarded: vyjít naprázdno, přijít v nivečgo unrewarded

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

be: Má přijít také.He is to come too.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

elude: Nemohl jsem přijít na řešení.The solution eluded me.

even: Ačkoli je unavená, přišla.Even though she's tired she came.

have: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

likely: Asi/Zřejmě přijde.He is likely to come.

love: Strašně rád bych přišel, ale ...I would love to come but ...

should: Měl jsi přijít dříve.You should have come earlier.

sometime: Přijď nás někdy navštívit.Come and see us sometime.

sooner: Sotva přišla domů, už volal.No sooner had she come than he called.

sure: Určitě přijde pozdě.He is sure to be late.

uninvited: (při)jít bez pozvání kamcome/go uninvited swh

use: Hodil(o) by se mi..., Přišel by mi vhod...I could use...

when: až přijde časwhen the time comes

přijít: přijít pozdě kambe late for sth

will: Přijdu.I will come.

work out: Přišel na příčinu.He worked out the cause.

would: Řekl, že přijde.He said he would come.

yet: Ještě nepřišli.They haven't come yet.

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

hour: Přišel čas.It is the hour.

way: naskytnout se, namanout se komu, přijít do cesty komucome sb's way