Hlavní obsah

on [ɒn]

Předložka

 1. na čem/co, na povrch(u) čeho položený, připevněný ap.Put it on the bed.Dej to na postel.
 2. on sb's faceve tváři mít výraz
 3. on one u (sebe), při (sobě) mít
 4. vyjadřuje slovesnou vazbuna koho/co, kom/čemrely on sbspoléhat se na kohodepend on sb/sthzáviset na, záležet na kom/čembased on sthzaložený na čemsb's eyes are on sb/sthčí oči jsou upřeny na koho/co
 5. o co zranit se, pořezat se
 6. na palubě čeho, v čem, uvnitř čeho vlaku, letadla ap.get on sthnastoupit do, nasednout do čeho vlaku, letadla ap.on the busv autobuse
 7. o čem pojednání,zpráva, k čemu komentář ap.
 8. na čem, pomocí čeho prostředku,nástroji
 9. v čem televizi,rádiu ap.sporting event on televisionsportovní akce v televizi
 10. v čem komisi, výboru ap.be on sthbýt členem čeho výboru ap.
 11. v, na o daném dni
 12. (hned) při čem dané události
 13. be on sth být na čem drogách ap.
 14. z čeho daně, zisky, úroky ap.
 15. za co utratitWe spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

Příslovce

 1. na sebe/sobě o oblečení ap.Keep it on.Nech si to na sobě.put onvzít si na sebe, obléknout si
 2. hovor.na práci, v plánu mítI've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.have (got) sth onmít co na práci, v plánu ap.
 3. zapnutý, rozsvícený, v chodu el. zařízení
 4. dál, stále vyjadřuje pokračování dějego on doing sthpokračovat v čem, jít dállater onpozději

Vyskytuje se v

act: sth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.act on

air: (být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi(be) on the air

alert: ve/do stavu pohotovosti/ostražitosti bojové ap.on alert

automatic pilot: jednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnostibe on automatic pilot

average: průměrně, v průměruon (an) average

beat: na obchůzce policistaon the beat

behalf: jménem, za, jako zástupce kohoon sb's behalf

bias: šikmo střiženýcut on the bias, bias-cut

blast: na plné pecky, na plno, na maximální výkon hrát ap.on full blast

blather: about sth hovor. žvanit, mlít, tlachat o čem stále dokolablather (on)

board: na palubě, na palubu čeho letadla, lodion board sth

border: hraničit s čím i přen., dotýkat se čehoborder (on) sth

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

brave: tvářit se statečně, nedat na sobě nic znátput on a brave face

bring on: Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.Bring it on!

buckle on: připevnit přezkou cobuckle sth on

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

call on, call upon: sb AmE vyvolat koho žáka ap.call on

camera: v záběru, před objektivem, na kameře při filmováníon camera

card: být na spadnutí událost ap.be on the cards

carry on: about sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemube carrying on

charm: snažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavěturn on the charm

cheap: co nejlevněji, za levno na úkor kvalityon the cheap

cheer on: fandit komu, povzbuzovat kohocheer sb on

chin: postavit se k čemu čelem, přijmout co s hlavou vztyčenoutake sth on the chin

close: dohánět, dostihovat koho, přibližovat se komube closing on sb

come on: začínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.be coming on

condition: pod podmínkou, žeon condition that

contrary: (právě)/ba naopakon the contrary

course: být na správné cestě k čemu vítězství ap.be on course for sth

cram: narazit si co klobouk ap.cram sth on

cue: jako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli(as if) on cue

cusp: na hranici/hraně/pokraji čehoon the cusp

decline: upadat, být na sestupu, klesatbe on the decline

defensive: v defenzívě, (zahnaný) v úzkých, stažený v obraně, bránící seon the defensive

depend: podle čeho, v závislosti na čemdepending on sth

dole: být na podpoře v nezaměstnanosti, pobírat podporube on the dole

dot: na vteřinu, (na chlup) přesněon the dot

draught: točený, čepovaný pivoon draught

dream: Na to zapomeň!, No to určitě! není šanceDream on!

drone: mlít, drmolit monotónnědrone (on)

dry: na souši, na pevniněon dry land

duty: ve službě/mimo službu policista, lékař ap.on/off duty

ear: vyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.fall on deaf ears

earth: jak proboha důraz v otázkáchhow on earth

easy: nenáročný, příjemný na poslech hudba ap.easy on the ear

edge: nervózní, napjatý, napruženýon edge

egg on: pobízet, ponoukat, hecovat koho k čemu hl. nekalostiegg sb on

ego trip: hladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitostbe on an ego trip

etch: být vrytý do čí pamětibe etched on sb's memory

expound: sth vysvětlit, vyložit, vykládat co teorii ap.expound (on)

face: na celém širém světěon the face of the earth

fall: připadnout na kdy na určitý denfall on

fence: takticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straněsit on the fence

fire: v plamenech, hořícíon fire

fly: bez přípravy, za chodu, automaticky dělaton the fly

foist: sb vnucovat, podsouvat, podstrkovat co komu názory ap.foist sth (up)on

foot: pěškyon foot

force on, force upon: sb vnutit co komuforce sth on

four: na (všech) čtyřech, na všechny čtyři nohy ap.on all fours

game: šlapat chodník, živit se prostitucí o muži i ženěbe on the game

gas: šlápnout na plyn/to v autěstep on the gas

get on: stárnout, nebýt už nejmladšíbe getting on

getting: skoro, téměřgetting on for

go: (stále) aktivní, v pohybu, rozlítanýon the go

go on: dít se, konat sebe going on

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

gravy train: mastit si kapsu, snadno vydělávat velké peníze, být u korytato be on the gravy train

ground: být jako šafránu, být k pohledáníbe thin on the ground

guard: mít se na pozoru, být ve střehu, dávat pozorbe on one's guard

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

hand: přijít k čemu, získat, sehnat coget one's hands on sth

hand on: to sb předat dál co komu do držení ap.hand sth on

hard: sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatbe hard on

haunch: dřepnout/sednout (si) na bobeksquat/sit (down) on one's haunches

have: dělat si šprťouchlata z koho, utahovat si z kohobe having sb on

heart: být co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlaniwear one's heart on one's sleeve

heat: hárat, být v říji samicebe on heat, be in heat

high: zfetovaný, sjetý, v raušihigh (on drugs)

hold: dát koho do pořadí, nechat koho čekat volajícího ap.put sb on hold

account: kvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čehoon account of sb/sth