Hlavní obsah

sobě

Zájmeno

  • (to) oneselftvar dle osoby myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselvesCo měla na sobě?What was she wearing?Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each othermít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

Vyskytuje se v

bacit: bacit sebousvalit se fling* osf down, spadnout fall* down, skácet se fall* over

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* on

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

bručet: bručet (si)pobrukovat co growl, mumlat mumble, mutter, melodii ap. hum sth

dát: dát sipožít ap. co have* sth, provést ap. take*

dát se: nedat senevzdát ap. not give* in, hold* one's ground, fight* one's corner, bránit se ap. stand*/stick* up for osf, stát si za svým stick* to one's guns

diktovat: diktovat (si)přikazovat co dictate, order sth

dohovořit: dohovořit (si)sjednat co arrange, fix sth

dopisovat: dopisovat sipsát si dopisy s kým correspond with sb, dva vzájemně exchange letters, write* to each other

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

bota: obout si botyput on one's shoes

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road

cigareta: zapálit/dát si cigaretulight/have a cigarette

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

cvrknout: cvrknout siwet osf, wet one's pants

čelně: čelně se srazit s čímcollide head-on with sth

česat: česat si/komu vlasycomb one's/sb's hair

dařit se: nedařit se udělat cobe failing to do sth, be unsuccessful at sth

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

deník: psát si deníkkeep a diary

déšť: déšť se sněhemsleet

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

do: svléknout se do nahastrip naked

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dodat: dodat si odvahyto pluck up courage

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.She was afraid of waking her parents.

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

barvit: barvit si vlasy (na blond)dye one's hair (blonde)

bát se: Neboj se!Don't be afraid!, neměj obavu Don't worry!

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

blýskat (se): Blýská se.There is lightning.

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

bouchnout se: bouchnout se hlavou/do hlavy o cobang one's head against sth, strike/knock/bump one's head on sth

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

budit se: Pořád jsem se budil.I had a restless night.

celkem: Celkem se mi to líbilo.I quite liked it.

co: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak se to smí?Do you think it is allowed?

čistit: čistit si zubybrush one's teeth

dekorum: zachovat (si) dekorummaintain decorum, nedat znát navenek keep up appearances

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

dít se: Co se děje?What's going on?, slang. What's up?

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

adaptovat: adaptovat sezvyknout si kde, na co adapt, adjust (osf) to sth, na podmínky acclimatize osf to sth