Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (konat) co do/be doing sth(chybu ap.) make sthCo (tady) děláš?What are you doing (here)?Nic si z toho nedělej.Take it easy.dělat sportygo in for sport, do sportsrád dělat colike to do, enjoy doing sthdělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sthnevědět, co dělatnot know what to do, (být bezradný) not know which way to turndělat obchody s kýmdo business with sbdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbdělat starosti komutrouble, worry sbdělat pokrokymake progress/headway, (postupovat) advance, forge aheaddělat obličejemake faces
 2. (uskutečňovat) carry out, do(praktikovat) practice sth
 3. (dávat vznikat) make, give rise to sthNedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of troubledělat si poznámkytake notesdělat hlukmake noisedělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding
 4. (činit jiným) makedělat koho staršímmake sb look older, (trápení, oblečení ap. též) hovor. put years on sb
 5. (pracovat) na čem work, be working, be at work on sthDělám na tom.I am (working) on it., (naplno ap.) I'm all over it.
 6. hovor.(zastávat roli) koho act as sb
 7. (tvořit, zhotovovat) co make(produkovat) produce(kreativně) create sthdělat fotky fotittake pictures
 8. (upravovat určitým způsobem) co arrange(vlasy, účes ap.) do sth
 9. (způsobovat) make, cause, give rise to sth(vydávat zvuk) go(zvíře typický hlas) say
 10. hovor.(zkoušku ap.) co take, sitdělat zkouškutake/sit/do an exam
 11. hovor.(studovat) do, study, be at sth
 12. (předstírat) co pretend, play sth(chovat se jako) behave sth
 13. hovor.(o částce) be, amount to, come to, make, add up to sthKolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

doprovod: dělat doprovod komuaccompany sb

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

hanba: dělat komu hanbube a disgrace to sb

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

interview: dělat interview s kýminterview sb

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poznámka: dělat si poznámkytake notes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

hluk: dělat hlukmake noise

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

kompromis: dělat kompromis mezi čím a čímmake a compromise between sth and sth, compromise

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

komár: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

okolek: nedělat okolky s čímmake no bones about sth

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

poskok: dělat komu poskokabe sb's dogsbody

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

act: dělat ze sebe blbce, dělat blbéhoact the fool

advance: dělat komu návrhy sexuálnímake advances to sb

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

brazen out: tvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nicbrazen it out

cagey: nechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebebe cagey about sth

case: řešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.be on the case

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

conduct: podnikat, provozovat podnikání, dělat obchodyconduct business

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

credit: dělat čest komu/čemube a credit to sb/sth

deliberation: dělat co s rozvahoudo sth with deliberation

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

easy: brát co v pohodě, nedělat žádné drama z čehobe easy about sth

errand: vyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzkyrun errands for sb

exam: dělat zkoušku z čehotake/sit/do an exam in sth

full: dělat co naplno/s plným nasazenímdo sth full out

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

haste: uspěchat co, dělat ve spěchu codo sth with haste

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylněgive the impression of sth

inconvenience: obtěžovat se, dělat si starostiinconvenience osf

innuendo: dělat narážkymake innuendoes

juggling act: snažit se dělat několik věcí najednoudo a juggling act

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řáditkick up a fuss/row/rumpus/dust/stink

lark: dělat co z legrace i když riskantnědo sth for a lark

lie down: dělat co vležedo sth lying down

make out: dělat ze sebe co předstíratmake osf out to be sth

mediate: dělat prostředníka mezi kým a kýmmediate between sb and sb

mess with: zamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě gulášmess with sb's head/mind

minute: dělat zápisy (z porad)take the minutes (of meetings)

mock: vysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čehoto make (a) mock of sth

mop: dělat grimasy/ksichtymop and mow

much: dělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.make much of sth

mysterious: dělat tajnosti s čímbe mysterious about sth

necessity: dělat co z nutnostido sth out of necessity

nice: dělat milého, snažit se být milý ke komu hl. neupřímněAmE hovor. make nice with sb

note: dělat si poznámkytake notes

play: sportovat, dělat sportyplay sports

pleasure: (po)těšit, obšťastnit koho, (u)dělat radost komugive sb pleasure

portray: stavět se do role, dělat ze sebe kohoportray osf as sth

dělat: dělat sportygo in for sport, do sports

practice: zvyknout si dělat co pravidelně ap.make a practice of sth

pretence: nedělat si žádné nárokymake no pretence to/of sth

pretension: aspirovat, dělat si ambice na cohave pretensions to sth

quandary: mít dilema, nevědět, co dělatbe in a quandary

roll call: zjišťovat/dělat prezencitake a roll call

round: dělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientydo/make one's rounds

serve: dělat koncipienta, být stážistou u advokátapráv. serve articles

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

sound: (u)dělat co neslyšnědo sth without a sound

spite: (u)dělat co naschváldo sth out of spite

sport: sportovat, dělat/provozovat sportygo in for/do sports

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

stock: dělat inventuru zásob, inventarizovatekon. take stock

stride: dělat velké pokroky, rychle postupovatmake great strides

surety: ručit, dělat ručitele komustand surety for sb

kasovní: box office hit/success, blockbusterkasovní trhák/úspěch