Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (konat) co do/be doing sth(chybu ap.) make sthCo (tady) děláš?What are you doing (here)?Nic si z toho nedělej.Take it easy.dělat sportygo in for sport, do sportsrád dělat colike to do, enjoy doing sthdělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sthnevědět, co dělatnot know what to do, (být bezradný) not know which way to turndělat obchody s kýmdo business with sbdělat komu společnostkeep sb company, (stýkat se s) keep company with sbdělat starosti komutrouble, worry sbdělat pokrokymake progress/headway, (postupovat) advance, forge aheaddělat obličejemake faces
 2. (uskutečňovat) carry out, do(praktikovat) practice sth
 3. (dávat vznikat) make, give rise to sthNedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of troubledělat si poznámkytake notesdělat hlukmake noisedělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding
 4. (činit jiným) makedělat koho staršímmake sb look older, (trápení, oblečení ap. též) hovor. put years on sb
 5. (pracovat) na čem work, be working, be at work on sthDělám na tom.I am (working) on it., (naplno ap.) I'm all over it.
 6. hovor.(zastávat roli) koho act as sb
 7. (tvořit, zhotovovat) co make(produkovat) produce(kreativně) create sthdělat fotky fotittake pictures
 8. (upravovat určitým způsobem) co arrange(vlasy, účes ap.) do sth
 9. (způsobovat) make, cause, give rise to sth(vydávat zvuk) go(zvíře typický hlas) say
 10. hovor.(zkoušku ap.) co take, sitdělat zkouškutake/sit/do an exam
 11. hovor.(studovat) do, study, be at sth
 12. (předstírat) co pretend, play sth(chovat se jako) behave sth
 13. hovor.(o částce) be, amount to, come to, make, add up to sthKolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

doprovod: dělat doprovod komuaccompany sb

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

hanba: dělat komu hanbube a disgrace to sb

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

interview: dělat interview s kýminterview sb

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poznámka: dělat si poznámkytake notes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

hluk: dělat hlukmake noise

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

kompromis: dělat kompromis mezi čím a čímmake a compromise between sth and sth, compromise

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

moct: To nemůžeš (dělat).You can't do that.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nic: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

hlava: dělat si hlavu s čímtrouble osf about sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

komár: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

okolek: nedělat okolky s čímmake no bones about sth

okolek: dělat okolky s přímou odpovědíbeat about the bush

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

poskok: dělat komu poskokabe sb's dogsbody

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

prdel: Nedělej si ze mě prdel! nelživulg. Don't bullshit me!

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

credit: be a credit to sb/sthdělat čest komu/čemu

deliberation: do sth with deliberationdělat co s rozvahou

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

exam: take/sit/do an exam in sthdělat zkoušku z čeho

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

haste: do sth with hasteuspěchat co, dělat ve spěchu co

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

impression: give the impression of sthpůsobit dojmem čeho, dělat dojem čeho často mylně

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

innuendo: make innuendoesdělat narážky

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/dust/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit

lark: do sth for a larkdělat co z legrace i když riskantně

lie down: do sth lying downdělat co vleže

make out: make osf out to be sthdělat ze sebe co předstírat

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

minute: take the minutes (of meetings)dělat zápisy (z porad)

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

mop: mop and mowdělat grimasy/ksichty

much: make much of sthdělat velkou vědu z čeho zdůrazňovat význam ap.