Hlavní obsah

do [duː unstressedor də]

Slovesopt did, pp done

 1. (u)dělat, (u)činit, provéstWhat are you doing?Co (to) děláš?How did you do it?Jak jsi to udělal?What is he doing with it?Co s tím dělá?Look what you have done.Podívej, cos udělal.
 2. užívá se ve větě pro zdůrazněníAll he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.
 3. sth with sth (u)dělat co s čím, použít co jak
 4. sth about sth (u)dělat něco s čím, řešit co problém ap.Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.
 5. způsobit, napáchat, nadělat coA few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.
 6. dělat co, zabývat se čím, živit se čím o zaměstnáníWhat does your father do?Čím je tvůj otec?
 7. be doing (chystat se) dělat, mít v plánu brzyAre you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?
 8. vést si, počínat si, prospívat jak dobře, špatně ap.How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?
 9. dařit se, vést se komu jak, mít se kdo jakHow are you doing?Jak se máš?How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.
 10. jít, jet jakou rychlostíThey were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.
 11. studovat, dělat co, věnovat se čemu o oboru ap.I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.
 12. hovor.brát co drogy
 13. sth will do co bude stačit, postačíWill ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

Slovesopt did, pp done

 1. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření záporu a otázek významových sloves v čase prostémI don't know.Já nevím.They don't want to work.Nechtějí pracovat.I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.It doesn't matter.Na tom nezáleží.Do you like it?Líbí se ti to?What did you say?Co jsi říkal?Does he know about it?Ví o tom?
 2. tvoří dovětky typu že ano?, že ne?, není-liž pravda? v čase prostémYou know her, don't you?Znáte ji, že ano?You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?
 3. používá se v krátkých odpovědích místo významového slovesaDo you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.
 4. don't tvoří zápor a záporný rozkazDon't touch me!Nedotýkej(te) se mě!
 5. užívá se pro zdůraznění v kladných větáchopravdu, skutečně, přece zdůrazněníWe do apologize.Velice se omlouváme.
 6. užívá se při srovnávání místo základního významového slovesaHe makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.
 7. tvoří doplňující sdělení typu já také (ne)I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

Vyskytuje se v

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

battle: do battle with sbbojovat proti komu

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

bird: do birdsedět, bručet ve vězení

bit: do one's bitpřispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)

business: do business with sbobchodovat, dělat obchody s kým

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

clock: do sth against the clockzávodit s časem v čem

credit: do sb creditbýt komu ke cti, dělat komu čest

damage: the damage is doneuž se stalo, už se nedá nic dělat

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

dish: do the dishesumý(va)t nádobí

do down: do sb downshazovat, srážet koho

do for: be done forbýt vyřízený osoba ap.

do in: do sb inoddělat, sejmout, odkráglovat koho zabít

do in: be done inbýt vyřízený únavou ap.

done: Done!Platí!, Dobrá!, Ujednáno! o dohodě

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

do over: do sth overvybrat, vybílit, obrátit naruby vykrást

do over: do sb overdát nakládačku komu, zmalovat, zmlátit koho

do up: do sth upzapnout knoflíky ap.

do up: done upnaparáděný, vyšňořený člověk

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

error: (do) sth in error(udělat) co omylem

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

fun: do sth in funudělat co z legrace nemyslet to špatně

get: get sth donedát (si) udělat co

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

good: do sb goodpomoci, prospět, udělat dobře komu

happy: be happy to do sthrád udělat co odpovědět na otázku ap.

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

have: have sth donenechat/dát si co udělat

head: do sb's head inštvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu

head: to do sth over sb's headdělat co bez čího vědomí

honour: do the honoursbýt oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.

how: How do you do.Těší mě. při oficiálním seznamování

injustice: do sb an injustice(u)křivdit komu, spáchat na kom křivdu

justice: do justice to sb/sthdobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/co

justice: do justice to sb/sthučinit zadost komu/čemu, plně postihnout co

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

make: make do with sthvystačit si s čím, spokojit se s čím

matter: It doesn't matter.To nevadí.

matter: It doesn't matterTo je jedno., Na tom nesejde. při výběru z možností ap.

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

mind: Don't mind me.Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nicely: be doing nicelyvést si dobře, být úspěšný

nicely: do nicelybohatě stačit, zcela postačovat

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání

nothing: nothing doingnejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat

pardon: I (do) beg your pardonOmlouvám se., Promiňte., Pardon.

prompt: be prompt to do sthbez prodlení udělat co

proud: do sb proudřádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. koho

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

service: do sb a serviceprokázat komu službu, pomoci komu

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

spite: do sth to spite sbudělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštval

stead: do sth in sb's steadudělat co (na)místo koho

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

thing: be the done thingslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

time: be doing timebýt v base, bručet, sedět

trick: do the tricksplnit (svůj) účel, udělat své, vyřešit situaci

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

why: why (do) nota co takhle ...při navrhování

world: do sb the world of goodudělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

arithmetic: do arithmeticpočítat dělat základní operace

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

breaststroke: do the breaststrokeplavat prsa

can-do: can-do spiritnezdolný duch

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe