Hlavní obsah

nothing [ˈnʌθɪŋ]

Zájmeno

  • nic, nula v určování skóreThere's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.There is nothing like ...Není nad ...

Vyskytuje se v

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

like: There is nothing like ...Není nad ...

much: nothing muchnic moc, nic důležitého

nothing: a nothingnic, hračka, snadná věc

particular: nothing in particularnic konkrétního

say: to say nothing of sthnemluvě, a to nemluvím o čem

short: nothing short of sthnaprostý, úplný co, zcela jaký

speak: nothing to speak ofnic co by stálo za řeč

stop: stop at nothingnezastavit se před ničím nemít zábrany

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

loath: nothing loathochotný

sort: nothing of the sortnic takového

special: nothing specialnic extra

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

declare: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

laugh: It's nothing to laugh at.To není nic k smíchu.

return: I have nothing to give you in return.Nemám, co bych ti za to dal.

whatsoever: He did nothing whatsoever.Neudělal vůbec nic.

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

nic: nothing at allvůbec nic

skrývat: have nothing to hidenemít co skrývat

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

společný: have nothing to do with sthnemít nic společného s čím nesouviset ap.

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

všechen, všechna, všechno: be capable of anything, stop at nothingbýt schopný všeho

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

zaleknout se: stop at nothingnezaleknout se ničeho

zázrak: nothing special, hovor. no big dealžádný zázrak

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

být: there is nothing like sthnení nad co nic není lepší

co: I have nothing to say.Nemám, co říct.

dařit se: Nothing goes right for me., Nothing works out for me.Nic se mi nedaří. životě ap.

mít: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

na: There is nothing to it.Nic na tom není.

němu: I have nothing against him.Nic proti němu nemám.

nula: They won three nil., AmE They won three nothing.Vyhráli tři nula.

ono: but nothing happeneda ono nic

podobný: nothing like thatnic podobného

proclení: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

předstírat: He pretended nothing.Nic nepředstíral.

přihodit se: If nothing intervenes ...Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...

rovnat se: Nothing compares to him.Nic se mu nemůže rovnat.

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

týkat se: It has nothing to do with you., It does not concern you.To se tě netýká.

vycházet: Nothing is going right for me.Nic mi nevychází. jak bych chtěl

vyrovnat se: Nothing compares to sb/sth.Nic se nevyrovná komu/čemu.

vytáhnout se: It's nothing special.iron. To ses moc nevytáhl.

z, ze: Nothing will come of it.Nic z toho nebude.

zbýt: There is almost nothing left.Skoro nic nezbylo.

zmoct: There's absolutely nothing you can do.Nezmůžeš vůbec nic.

ztracený: Nothing is lost.Nic není ztraceno.

kočka: That's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.To je pro kočku. k ničemu

kůže: be nothing but skin and bonesbýt kost a kůže

nad, nade: there is nothing like ...není nad ...

naprázdno: vniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handedvyjít naprázdno

práce: have nothing to do, nudit se ap. be at a loose end, AmE be at loose endsnemít co na práci

risk: Nothing ventured, nothing gained.Risk je zisk.

schopný: be capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothingbýt schopný všeho

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home abouthovor. nebýt žádná sláva

věda: It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.Není to žádná věda.

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet