Hlavní obsah

nothing [ˈnʌθɪŋ]

Zájmeno

  • nic, nula v určování skóreThere's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.There is nothing like ...Není nad ...

Vyskytuje se v

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

like: There is nothing like ...Není nad ...

much: nothing muchnic moc, nic důležitého

particular: nothing in particularnic konkrétního

say: to say nothing of sthnemluvě, a to nemluvím o čem

short: nothing short of sthnaprostý, úplný co, zcela jaký

speak: nothing to speak ofnic co by stálo za řeč

stop: stop at nothingnezastavit se před ničím nemít zábrany

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

loath: nothing loathochotný

sort: nothing of the sortnic takového

special: nothing specialnic extra

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

declare: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

laugh: It's nothing to laugh at.To není nic k smíchu.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

return: I have nothing to give you in return.Nemám, co bych ti za to dal.

whatsoever: He did nothing whatsoever.Neudělal vůbec nic.

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

nic: vůbec nicnothing at all

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

skrývat: nemít co skrývathave nothing to hide

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

společný: nemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

všechen, všechna, všechno: být schopný všehobe capable of anything, stop at nothing

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

zaleknout se: nezaleknout se ničehostop at nothing

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

být: není nad co nic není lepšíthere is nothing like sth

co: Nemám, co říct.I have nothing to say.

dařit se: Nic se mi nedaří. životě ap.Nothing goes right for me., Nothing works out for me.

mít: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

na: Nic na tom není.There is nothing to it.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

ono: a ono nicbut nothing happened

podobný: nic podobnéhonothing like that

proclení: Nemám nic k proclení.I have nothing to declare.

předstírat: Nic nepředstíral.He pretended nothing.

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

souviset: To s tím nijak nesouvisí.It has nothing to do with it.

společný: Nemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

vycházet: Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

z, ze: Nic z toho nebude.Nothing will come of it.

zač: Nemám se zač stydět.I have nothing to be ashamed of.

zbýt: Skoro nic nezbylo.There is almost nothing left.

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

ztracený: Nic není ztraceno.Nothing is lost.

kočka: To je pro kočku. k ničemuThat's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones

nad, nade: není nad ...there is nothing like ...

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed

práce: nemít co na prácihave nothing to do, nudit se ap. be at a loose end, AmE be at loose ends

risk: Risk je zisk.Nothing ventured, nothing gained.

schopný: být schopný všehobe capable of anything, nezastavit se před ničím stop at nothing

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.