Hlavní obsah

nothing [ˈnʌθɪŋ]

Zájmeno

  • nic, nula v určování skóreThere's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.It's nothing special.Není to nic extra/zvláštního.There is nothing like ...Není nad ...

Vyskytuje se v

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

like: There is nothing like ...Není nad ...

much: nothing muchnic moc, nic důležitého

particular: nothing in particularnic konkrétního

say: to say nothing of sthnemluvě, a to nemluvím o čem

short: nothing short of sthnaprostý, úplný co, zcela jaký

speak: nothing to speak ofnic co by stálo za řeč

stop: stop at nothingnezastavit se před ničím nemít zábrany

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

loath: nothing loathochotný

sort: nothing of the sortnic takového

special: nothing specialnic extra

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

declare: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

laugh: It's nothing to laugh at.To není nic k smíchu.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

return: I have nothing to give you in return.Nemám, co bych ti za to dal.

whatsoever: He did nothing whatsoever.Neudělal vůbec nic.

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.