Hlavní obsah

short [ʃɔːt]

Přídavné jméno

 1. krátký časově ap.take a short breakdát si krátkou pauzuin short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněsell sb shortobrat, ošidit, natáhnout kohoAmE gastr. short orderobjednávka minutek, minutky rychle připravená jídlahud. short ariaarieta
 2. stručný, krátký proslov ap.
 3. malý postavou, velikostí ap.short drinkpanák štamprlecut shortzkrátit, zkrácenýhair cut shortnakrátko zastřižené vlasyshort way from/off sthnedaleko odkudIt's only a short distance away.Je to nedaleko.sport. short gamehra na a kolem greenu v golfushort oddsvyrovnané šance v sázení
 4. of sth postrádající co nemající dostatekWe are running short of sth.Už nám dochází co.run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.be running short of sthdocházet co komu
 5. nedostatečný, nedostačující, nepostačujícíshort supplynedostatek, malá zásoba
 6. necelý počet ap., před čím dokončením ap., neúplnýThey still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněbe short of the target/goalneplnit plán, být za plánem
 7. zkrácený, zestručněnýinfo is short for informationinfo je zkratka pro informace
 8. prchlivý, vznětlivý, výbušný povaha
 9. with sb úsečný, příkrý, strohý ke komu
 10. křehký, drobivý, drolivý
 11. čistý, nezředěný alkohol
 12. nepřízvučný, bezpřízvučný hláskaling. short markznak označující krátkou samohláskuekon. short saleprodej nakrátko

Fráze

 1. hovor.be caught short být zastižen potřebou, chtít se komu močit, nutně muset
 2. for short zkráceně jmenovat se
 3. be/go short of sth trpět nedostatkem čeho
 4. in short zkrátka, prostě, stručně, v kostce, ve zkratce
 5. nothing short of sth naprostý, úplný co, zcela jaký
 6. be short on sth postrádat co nemít dostatek ap.
 7. stop short of (doing) sth zastavit (se) před čím nedorazit až na místostop short of (doing) sth přen. neudělat co
 8. put sb on short time nuceně zkrátit pracovní dobu komu
 9. pull sb up short zarazit, přimět pozastavit se, vytrhnout koho z toho, co právě dělá
 10. hovor.make short work of sb/sth udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čím

Vyskytuje se v

notice: at short notice, at a moment's noticenarychlo, v krátké době, na poslední chvíli během následné krátké doby

pull up: pull sb up (short)zarazit (se) v činnosti

short: short of sthkromě, s výjimkou čeho

stop: stop shortzarazit se, náhle se zastavit

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

circuit: elektr. short circuitzkrat

eagle: short-toed (snake) eagleorlík krátkoprstý

focus: short-focuss krátkou ohniskovou vzdáleností

long: long-short story(krátká) novela

order: AmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmy

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

short-handed: short-handed goalgól vstřelený ve vlastním oslabení

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

short-range: short-range missilesstřely krátkého doletu

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

sight: have long/short sightbýt dalekozraký/krátkozraký

supply: short supplynedostatek, malá zásoba čeho

way: It is a short way from here.Je to odsud kousek.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

work: make short work of sthnepárat se s čím, sfouknout co rychle

košile: short/long-sleeved shirtkošile s krátkými/dlouhými rukávy

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

krátký: short hairkrátké vlasy

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the sticknést následky

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

nouze: lack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sthmít nouzi o co

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

oslabení: play short-handedhrát v oslabení

pauza: take a (short) breakdát si (krátkou) pauzu

rukáv: short/long-sleeveds krátkými/dlouhými rukávy

splnit: fall short of sthnesplnit co očekávání ap.

šidit: sell short weightšidit na váze

udělat: take a (short) break, pauseudělat si přestávku

vlna: (ultra) short/medium/long wave(velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

zkratka: in short/brief/a nutshell, brieflyve zkratce stručně

brzy: soon after (doing) sth, a short time after sthbrzy po čem, brzy poté co

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

letět: Short skirts are in again.Krátké sukně zase letí.

málo: be short of sth, be low on sthmít málo čeho

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

spojení: short circuitelektr. krátké spojení zkrat

vzrůst: be of small stature/short in staturebýt malého vzrůstu

zboží: scarce goods, goods in short supplynedostatkové zboží

zkracovat se: The days are getting shorter.Dny se zkracují.

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

jepičí: be short-livedmít jepičí život

kostka: in short/brief/a nutshellv kostce stručně

pár: He's a short-timer.Má to za pár.

párat se: hovor. make short work of sb/sthnepárat se s kým/čím

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!hovor. Polib mi šos!

vznětlivý: have a short fusebýt velice vznětlivý hned se rozčílit