Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést) co do(zvládnout ap.) get sth done(vykonat) perform, execute, carry out sthUdělám, co budu moci.I will do my best.Uděláš mi laskavost?Will you do me a favour?udělat gestomake a gesture, (nemyslet vážně) form. postureudělat co místo kohodo sth in sb's steadudělat komu dobředo sb good, hovor. (velmi) do sb the world of good
  2. (vytvořit) co z čeho make sth of/from sth(připravit jídlo) prepare sth, createudělat čajmake (some) teaudělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, (z nepozornosti) nodudělat fotku vyfotittake a pictureudělat ksicht/obličejmake/pull a faceudělat nepořádek/binec v čemmake a mess of sth, muddle sthudělat radost komuplease sb, (povzbudit) cheer, hovor. make sb's day
  3. udělat si (utvořit si)Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.udělat si přestávkutake a (short) break, pauseudělat si čas na koho/comake time for sb/sth
  4. (způsobit) co make, do, cause sthudělat scénu hysterickoumake a sceneudělat ostudu komu(rodině, známým ap.) let the side down, disgrace sb
  5. hovor.(absolvovat) passNeudělal tu zkoušku.He failed the exam.udělat zkouškypass the exams
  6. (vyvést) co komu do sth to sb, do sb harm, harm sbUdělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?Co jsem ti udělal?What have I done to you?
  7. (jakým) koho/co čím, z koho co make, render sb/sth sth

Vyskytuje se v

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

kopie: udělat kopii čehomake a copy of sth

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

milostivě: milostivě udělat co ráčitdeign to do sth

místo: udělat komu/čemu místomake space for sb/sth

nabídka: udělat nabídkumake an offer, v dražbě make a bid

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

recese: udělat co z recesedo sth for a joke

truc: udělat co komu na trucdo sth to spite sb

blbost: Neudělej nějakou blbost.Don't do anything stupid.

cokoli: Udělal bych cokoli.I would do anything.

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo, shoot a picture of sb/sth

chtít: Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

když: Když to udělal, ...When he had done that..., Having done that...

krok: udělat kroktake a step

laskavost: Udělal/Prokázal byste mi laskavost?Would you do me a favor?

maximum: udělat maximum, aby ...do one's best/utmost to ...

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

mít: Mám to udělat?Shall/Should I do it?

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

něco: Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

pro: Uděláš to pro mne?Will you do it for me?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

prostě: Prostě to udělej.Just do it.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

přemet: udělat přemetdo a handspring

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

salto: udělat salto(turn a) somersault

snímek: udělat snímektake a picture

solidarita, solidárnost: udělat co ze solidaritydo sth out of solidarity

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

správně: udělat co správnědo sth (in) the right way

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

stejně: Stejně to udělám!I will do it anyway!

stojka: udělat stojkudo a handstand

svíčka: sport. udělat svíčkudo a shoulder stand

šťastný: udělat koho šťastnýmmake sb happy

tečka: udělat tečku nad idot the i

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

génius: člověk nemusí být génius, aby udělal coit doesn't take a rocket scientist to do sth

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of salts

obrázek: udělat si obrázek o čemget the picture of sth

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose

strach: Má pro strach uděláno.He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.

terno: udělat ternov podnikání ap. strike gold, mít štěstí hit the jackpot, velký zisk ap. make a killing

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

bankrupt: zkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrotgo bankrupt

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

comparison: porovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čímdraw a comparison between sth and sth

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

coup: udělat (státní) převratstage a coup

cross: udělat znamení kříže rukou ve vzduchumake the sign of the cross

draw: udělat srovnání, porovnatdraw a comparison

err: udělat hrubou chybuerr gravely

error: udělat chybu, dopustit se chybymake an error

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

exception: udělat výjimkumake an exception

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

hole: udělat díru do čehoput a hole in sth

horoscope: sestavit/udělat komu horoskopcast sb's horoscope

illustration: abyste si udělali obrázek, pro ilustraci, pro objasnění, na ukázkuby way of illustration

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řevkick up a fuss/row/rumpus/stink

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

make: udělat chybumake a mistake

onus: je na kom, aby udělal cothe onus is on sb to do sth

order: udělat co na příkaz kohodo sth on the orders of sb

panic: zpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.panic sb into doing sth

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

picnic: udělat si piknikhave a picnic

picture: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

place: udělat místo někomumake place

rage: udělat co v záchvatu zuřivostido sth in a fit of rage

reprisal: udělat komu co jako odplatu za codo sth to sb in reprisal for sth

round: (u)dělat vizitu oddělenímed. do the (ward) round

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

somersault: udělat saltoturn a somersault

sound: (u)dělat co neslyšnědo sth without a sound

spite: (u)dělat co naschváldo sth out of spite

statement: udělat prohlášenímake a statement

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

submit: zadat/udělat objednávkusubmit an order

take: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

temptation: být v pokušení udělat cofeel a temptation to do sth

thing: udělat správnou věc, zachovat se správnědo the right thing

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

turn: otočit se, udělat čelem vzadturn about

unimpressed: kdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojemsb was/is unimpressed by/with sb/sth

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

well: (u)dělat co (po)řádnědo sth well

zoom: přiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čehozoom in on sth

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

udělat: udělat siutvořit si