Hlavní obsah

make [meɪk]

Slovesopt&pp made

 1. udělat, učinit co dát vznikHis bed was neatly made.Měl vzorně ustláno.make a mistakeudělat chybumake a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a phone callzavolat simake a suggestionněco navrhnoutmake a proposalučinit návrhmake a speechpronést řeč, mít proslovmake a promisedát slib, slíbit (že)make one's roomuklidit si (pokoj)make a firerozdělat oheňmake the bedustlat (postel)make placeuvolnit místomake a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodumake a signdát znamenímake a goaldát branku, skórovatmake a bowudělat úklonu, uklonit se
 2. make sth of sth (u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jakHe made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.He made a success of it.Perfektně mu to vyšlo.
 3. make (as if) to do sth dělat jakože co předstíratShe made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.
 4. sport.zaznamenat, dát, skórovat v kriketu - počet met, bodů
 5. užívá se v řadě slovních spojení místo jiných slovesIt makes no sense.Nedává to smysl.make sensedávat smysl
 6. sb do sth přimět, přinutit, donutit koho k čemuk infinitivu se pomocí to váže jen v trpném roděI was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.She made him clean up the plates.Přinutila ho, aby sklidil talíře.
 7. sb/sth sth učinit, udělat koho/co jakým, způsobit změnu, vlastnost ap.It made him sad.Zarmoutilo ho to.It will make your life easier.Usnadní ti to život.make sth possibleumožnit comake sth fasterurychlit, zrychlit comake sth better/worsezlepšit/zhoršit comake readypřipravit semake believepředstíratmake sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby
 8. make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykemmake osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevitmake osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.
 9. into sth předělat, přepracovat na co, zpracovat na co
 10. He makes friends easily.Snadno se spřátelí.make a friend/friendsspřátelit semake an enemy of sbznepřátelit si koho
 11. (u)dělat, vyrobit, vytvořitHe made his own boat.Udělal si vlastní loď.
 12. (na)točit, natáčet film ap.We're making a film about war.Natáčíme film o válce.
 13. udělat, připravit, uvařit jídlo ap.Will you make some tea?Uděláš čaj?
 14. vytvářet, utvářet, stanovovat pravidla, zákony ap.
 15. vydělat, vydělávat penízeHe made a lot of money.Vydělal spoustu peněz.
 16. sb/sth zajistit úspěch komu/čemu
 17. be made of/from sth být udělaný z čehopředložka from obvykle naznačuje změnu charakteru látky při výrobě, předložka of naznačuje, že látka je pouze částí celku ap.Wine is made from grapes.Víno se dělá z hroznů.The house was made of brick.Dům byl postaven z cihel.
 18. sth hodit se na co, být (dobrý) co, stát se co z koho/čeho odpovídat svými předpokladyShe'll make a good mother.Bude z ní dobrá matka.
 19. dělat, činit, být kolik celkem ap.It makes six in all.Dohromady to dává šest.
 20. sth dotáhnout to kam, dosáhnout čeho o určité pozici ap.They never made the top 10.Nikdy se nedostali mezi 10 nejlepších.
 21. sth stihnout to kam, dorazit kam do kdy určitého místaWe must make London by nightfall.Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.make portdorazit do přístavu loď ap.

Podstatné jméno

 • of sth značka, výrobce čehoThey prefer cars of American make.Dávají přednost autům americké výroby.

Fráze

 1. make do with sth vystačit si s čím, spokojit se s čím
 2. hovor.make like sb/sth dělat jakoby/jakože co, hrát si na, napodobovat koho/co
 3. be on the make jít si tvrdě za svýmbe on the make přen. zkoušet to, snažit se (za každou cenu) prosadit hl. nemorálními metodami ap.snažit se získat peníze, výhody či moc, hl. bezohledně či nezákonně
 4. put the make on sb zkoušet to na koho, vyjet po kom sexuálně
 5. make it swh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kam
 6. make it zvládnout to, dokázat to, uspět o obtížnémmake it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co
 7. cannot make it to sth nemoci přijít/dorazit/dostavit se kam na schůzku ap.

Vyskytuje se v

allowance: brát ohled(y) na co, přihlížet k čemu, zohlednit co polehčující okolnosti ap.make allowance(s) for sth

amend: odčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit kohomake amends

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

beeline: namířit si to přímo, jít rovnou k čemumake a beeline for sth

best: vytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co jemake the best of sth

big: uspět, dotáhnout to daleko, prorazitmake it big

blood: naštvat koho, zpěnit krev komu, přivést koho do varumake sb's blood boil

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

breast: upřímně přiznat co, doznat (se) k čemumake a clean breast of sth

buck: snadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivěmake a quick/fast buck

certain: ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, abymake certain (that ...)

change: rozměnit komu bankovku ap.make change

clear: dát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit comake sth clear

comeback: vrátit se na scénu, znovu přijít do módymake a comback

commitment: zavázat se k čemu, přislíbit comake a commitment to do sth

contact: navázat kontakt s kýmmake contact with sb

crawl: nahánět husí kůži, hnusit se komumake sb's skin crawl

creep: nahánět hrůzu komu, děsit kohogive sb the creeps, make sb's flesh creep

day: udělat radost komumake sb's day

demand: klást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.make demands on sb

difference: mít (velký) význam, být k něčemu/užitečný, pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

distinction: between sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čímdraw/make a distinction

effort: přemoci se a, donutit se udělat comake the effort to do sth

end: (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžítmake (both) ends meet

face: udělat obličej zašklebit se ap.make/pull a face

fool: (u)dělat hlupáka, dělat si blázny z kohomake a fool of sb

friend: spřátelit se, seznámit se, skamarádit se s kýmmake friends with sb

from: (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.made from sth

fun: dělat si legraci z koho/čeho, posmívat se komu, zesměšňovat koho/comake fun of sb/sth, poke fun at sb/sth

fuss: (u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemumake a fuss, kick up a fuss about sth

grade: uspět, dokázat tomake the grade

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

hash: zpackat, zbabrat, zmrvit comake a hash of sth

haste: spěchat, pospíchatmake haste

hay: kout železo, dokud je žhavémake hay (while the sun shines)

headline: získat/upoutat/mít velkou publicitu/pozornost (médií), dostat se na titulní stránky (novin)hit/make/grab the headlines

headway: in (doing) sth pokročit, (u)dělat pokrok(y) v čemmake headway

history: zapsat se do dějin, psát dějiny velkým činemmake history

home: Udělejte si pohodlí., Jako doma.Make yourself at home.

impression: udělat dojem, zapůsobitmake an impression

inroads: (neblaze) zasahovat do čeho, mít neblahý vliv, přen. útočit na comake inroads into/on sth

joke: zlehčovat vážnou věc, dělat si legraci z čehomake a joke of sth

light: zlehčovat co, zlehčit co, brát na lehkou váhu comake light of sth

love: milovat se s kým mít pohlavní stykmake love to sb

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

make: (u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jakmake sth of sth

make into: sth přetvořit co v co, udělat z čeho comake sth into

make out: for sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co svoje postoje, zájmy ap.make out a case

make up: (na)líčit (se), (na)malovat (se)make osf/sb up

make up to: sb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komumake it up to

making: rodící se, budoucí, blížící se pohroma, hvězda ap.in the making

mark: prosadit se, prorazit, dát o sobě vědětmake one's mark

matter: ještě zhoršit situacimake matters worse

mind: rozhodnout se, rozmyslet semake up one's mind

misery: dělat komu ze života peklomake sb's life a misery

molehill: dělat z komára velblouda, zveličovat tobe making a mountain out of a molehill

money: vydělávat (peníze), přijít k penězůmmake money

most: vytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čehomake the most of sth

out of: vyrobený z čeho materiálu ap.made out of

own: spojit své jméno s čím, být spojován co s kým, i přen. přivlastnit si co osoba dílomake sth one's own

peace: (u)smířit se, uzavřít mír s kýmmake one's peace with sb

point: dokázat/prokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdomake/prove one's point

presence: dát o sobě vědět, upozornit na sebemake one's presence felt

run: zdrhnout(make a) run for it

scene: udělat (hysterickou) scénu, dělat scénymake a scene

sense: dávat smysl být pochopitelnýmake sense

short: udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čímmake short work of sb/sth

snappy: Hoď sebou!, Pohni (si)!Make it snappy!

splash: zviditelnit se, upozornit na sebe, udělat dojemmake a splash

stern: být tvrdý/nezlomný/k neudolání povahoube made of sterner stuff

sure: zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stanemake sure (that)

thing: přehánět, zveličovat comake a (big) thing (out) of/about sth

tick: pohánět, motivovat koho mentálněmake sb tick

understand: dorozumět se, domluvit se řečímake osf understood

use: využít, zužitkovat comake use of sth

way: vydat se kam, jít směrem kam, ubírat semake one's way somewhere

welcome: (vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.make sb (feel) welcome

work: nepárat se s čím, sfouknout, rychle zvládnout comake short work of sth

accusation: obvinit koho z chyby ap.make an accusation against sb

acquisition: (něco) nakoupitmake an acquisition

acquaintance: seznámit se s kým, navázat známost s kýmmake sb's acquaintance, make the acquaintance of sb

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

cavyky: nadělat kolem čeho spoustu cavykůmake a lot of fuss about sth

čaj: uvařit čajmake some tea

činit: činit rozhodnutímake decisions

dávat: dávat smyslmake sense

dělat: dělat pokrokymake progress/headway, postupovat advance, forge ahead

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

doma: doma dělanýhome-made

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dotaz: položit dotazask a question, make a query

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

atentát: spáchat atentát na kohomake an attempt on sb's life, a zabít assassinate sb

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

cesta: Z cesty!Make way!

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

donutit: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

hluk: dělat hlukmake noise

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

grunt: hovor. vzít to z gruntuúklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hog

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

advance: dělat komu návrhy sexuálnímake advances to sb

afraid: nahnat strach komu, vystrašit kohomake sb afraid

alteration: pozměnit comake (some) alterations to sth

angry: rozčílit kohomake sb angry

announcement: oznámit, že ... oficiálněmake an announcement that ...

answer: odpovědětgive/make an answer

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

appointment: domluvil/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

arrangement: zařídit pohřebmake funeral arrangements

artist: film. maskér(ka), vizážist(k)amake-up artist

attempt: pokusit se o comake an attempt to do sth

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

backup: zálohovat co datavýp. make a backup copy of sth

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

balls-up: pořádně co zmrvitBrE vulg. make a (real) balls-up of sth

believe: předstírat, hrátmake believe

bid: pokusit se dostat k mocimake a bid for power

bold: odvážit se učinit ap.make bold

botch: zpackat, zmrvit, zvorat comake a botch of sth