Hlavní obsah

point [pɔɪnt]

Podstatné jméno

 1. tvrzení, fakt, názor co bylo napsáno či řečenopoint of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of lawprávní otázka věci
 2. You have a point there.V tom máš pravdu.take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo
 3. the point to hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.The point is that...Jde o to, že...That is not the point.O to tady nejde.
 4. of/in sth smysl čehoThere is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.
 5. stránka, charakteristika, vlastnostsb's strong pointčí silná stránka
 6. bod, místo v prostoru ap.
 7. okamžik, bod v čase, chvíleat some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat this pointv tuto chvíliturning point(rozhodující) obratpoint of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu
 8. špička, hrot jehly ap.hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní
 9. celý(ch) označení desetinné čárkyfive point threepět celých tři
 10. sport.bod získaný ap.sport. win on pointsvyhrát na body v boxu
 11. points světové strany označení na kompasu, jih ap.
 12. point(s) BrE, žel.výhybkažel. point turnervýhybkářžel. point railjazyk výměny
 13. BrE, elektr.zásuvka ve zdi
 14. tečka nad písmenem ap.
 15. (decimal) point desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných číselFive point seven.Pět celých sedm.

Vyskytuje se v

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

bodový: points scoredbodový zisk

desetinný: decimal pointdesetinná čárka

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

hmotný: mass pointfyz. hmotný bod

hvězda: five-point(ed)/six-point(ed) starpěticípá/šesticípá hvězda

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

křížový: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

lomený: pointed/broken/lancet archstav. lomený oblouk

místo: weak pointslabé místo

odbočit: get off the point, digress from the topicodbočit od tématu

orientační: point of orientation, výrazný v terénu ap. landmarkorientační bod

pěticípý: five-pointed star, pentagrampěticípá hvězda

pohled: from my point of viewz mého pohledu

přejít: go to the point, get down to businesspřejít k věci

sběrný: odpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyardsběrné suroviny

silný: strengths and weaknesses, strong and weak pointssilné a slabé stránky

slabý: sb's weakness, weak point/spotčí slabá stránka, slabé místo

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

strana: cardinal pointssvětové strany

stránka: sb's strong point, strength, fortečí silná stránka

světový: cardinal pointgeogr. světová strana

tečka: decimal pointmat. desetinná tečka

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

vítězství: points victory, victory on pointssport. vítězství na body

výdejní: collection pointvýdejní místo internetového obchodu ap.

výhybka: switch the points, throw the switchžel. přehodit výhybku

záchytný: klíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off pointzáchytný bod

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

chápat: I see., I get the point.Už chápu.

jít: The point/thing is that ...Jde o to, že ...

mířit: He was pointing his gun at the burglar.Mířil zbraní na lupiče.

mráz: below/above freezing pointpod/nad bodem mrazu

namířit: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.

nula: zero point fivenula celá pět (desetin)

o: The point is that ...Jde o to, že ...

poznámka: pointed remark, barb, gibejízlivá poznámka

přelomový: turning pointpřelomový okamžik

přímo: ask sb point blankzeptat se koho přímo bez skrupulí

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

uniknout: Nějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.

vtip: The point is that ...Vtip je v tom, že ...

výhra: points victory, win on pointssport. výhra na body

význam: There's no point., It's pointless.To nemá význam.

kámen: stumbling block, problematický bod sticking pointkámen úrazu

zlatý: highlight, high spot/pointzlatý hřeb vystoupení ap.

zranitelný: chink in the armour, weak pointpřen. zranitelné místo slabost, nedostatek

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.