Hlavní obsah

pointing [ˈpɔɪntɪŋ]

Vyskytuje se v

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point: the pointto hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

bodový: points scoredbodový zisk

desetinný: decimal pointdesetinná čárka

hledisko: from the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sthz hlediska koho/čeho

hmotný: mass pointfyz. hmotný bod

hvězda: five-point(ed)/six-point(ed) starpěticípá/šesticípá hvězda

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

křížový: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

lomený: pointed/broken/lancet archstav. lomený oblouk

místo: weak pointslabé místo

odbočit: get off the point, digress from the topicodbočit od tématu

orientační: point of orientation, výrazný v terénu ap. landmarkorientační bod

pěticípý: five-pointed star, pentagrampěticípá hvězda

pohled: from my point of viewz mého pohledu

přejít: go to the point, get down to businesspřejít k věci

sběrný: odpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyardsběrné suroviny

silný: strengths and weaknesses, strong and weak pointssilné a slabé stránky

slabý: sb's weakness, weak point/spotčí slabá stránka, slabé místo

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

strana: cardinal pointssvětové strany

stránka: sb's strong point, strength, fortečí silná stránka

světový: cardinal pointgeogr. světová strana

tečka: decimal pointmat. desetinná tečka

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

vítězství: points victory, victory on pointssport. vítězství na body

výdejní: collection pointvýdejní místo internetového obchodu ap.

výhybka: switch the points, throw the switchžel. přehodit výhybku

záchytný: klíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off pointzáchytný bod

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

chápat: I see., I get the point.Už chápu.

jít: The point/thing is that ...Jde o to, že ...

mířit: He was pointing his gun at the burglar.Mířil zbraní na lupiče.

mráz: below/above freezing pointpod/nad bodem mrazu

namířit: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.

nula: zero point fivenula celá pět (desetin)

o: The point is that ...Jde o to, že ...

poznámka: pointed remark, barb, gibejízlivá poznámka

přelomový: turning pointpřelomový okamžik

přímo: ask sb point blankzeptat se koho přímo bez skrupulí

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

soud: in my opinion/view, from my point of view, as I see itpodle mého soudu

ukázkový: copybook example, klasický classic of sth, názorný case in pointukázkový příklad čeho

uniknout: I somehow missed the point.Nějak mi unikla pointa.

vtip: The point is that ...Vtip je v tom, že ...

výhra: points victory, win on pointssport. výhra na body

význam: There's no point., It's pointless.To nemá význam.

kámen: stumbling block, problematický bod sticking pointkámen úrazu

zlatý: highlight, high spot/pointzlatý hřeb vystoupení ap.

zranitelný: chink in the armour, weak pointpřen. zranitelné místo slabost, nedostatek