Hlavní obsah

pointed [ˈpɔɪntɪd]

Vyskytuje se v

bullet: bullet (point)kulatá odrážka, puntík v textu

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

fact: in (actual) fact, in point of factvlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktu

point: the pointto (hlavní) oč jde, podstata diskuse ap., pointa

point: points (of the compass), cardinal pointssvětové strany označení na kompasu, jih ap.

point: point(s)výhybka

point: (power) pointzásuvka ve zdi

point: (decimal) pointdesetinná čárka, celých ... při čtení desetinných čísel

point: beside the pointirelevantní, vedlejší, nepatřičný nesouvisející

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

point: make/prove one's pointdokázat/prokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdo

point: make a point of doing sth, make it a point to do sthzakládat si na čem, dát si záležet na čem, dělat co okatě

point: on the point of (doing) sthtěsně před čím, na pokraji čeho časově

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

return: point of no returnsituace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavit

sore: a sore point with sbchoulostivá záležitost pro koho

brownie: hovor. score brownie points with sbšplhnout si u koho

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

critical: critical pointkritický bod

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

interrogation: interrogation point/markotazník

mass: fyz. mass pointhmotný bod

midway: midway pointpůle poločasu, období ap.

objection: práv. objection in point of factfaktická námitka

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

point: point of lawprávní otázka věci

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

point: at all pointsve všech ohledech, po všech stránkách

point: have (its) good points and bad pointsmít své klady a zápory

point: sb's strong pointčí silná stránka

point: be on pointsedět, být trefný/k věci, hovor. být suprový/parádní/perfektní moderní, přesně se hodící ap.

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

point: at this pointv tuto chvíli

point: turning point(rozhodující) obrat

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

point: žel. point turnervýhybkář

point: žel. point railjazyk výměny

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti zastřelit ap.

radiant: astron. radiant pointradiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorů

screwdriver: Phillips/cross-point screwdriverkřížový šroubovák

strong: sb's strong pointčí silná stránka

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

uselessness: ... to the point of uselessness... že/až se nedá použít

vanishing point: shrink to vanishing pointvytratit se, stát se zcela zanedbatelným

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

point: The point is that...Jde o to, že...

point: That is not the point.O to tady nejde.

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

point: five point threepět celých tři

point: Five point seven.Pět celých sedm.

point: She pointed at me.Ukázala na mě.

point: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.

point: He was on the point of leaving.Právě se chystal odejít.

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

take: take sb's pointchápat koho, rozumět komu

view: Try to see it from my point of view.Zkuste se na to podívat z mého hlediska.

point: to the pointk věci, výstižný

point: miss the pointnepochopit to informaci ap.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bod: bod mrazufreezing point

bod: fyz. bod varuboiling point

bod: získat dva body hráč ap.score two points

bodový: bodový ziskpoints scored

desetinný: desetinná čárkadecimal point

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

hvězda: pěticípá/šesticípá hvězdafive-point(ed)/six-point(ed) star

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

křížový: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

lomený: stav. lomený obloukpointed/broken/lancet arch

místo: slabé místoweak point

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

pěticípý: pěticípá hvězdafive-pointed star, pentagram

pohled: z mého pohledufrom my point of view

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

strana: světové stranycardinal points