Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) place(místečko) spot(k sezení) seat(území pro činnost) site(poloha) locationJe to místo volné?Is this seat free?Na tvém místě bych ...If I were you I would ...Jsme na místě. u cíleHere we are.místo činucrime scene, scene of the crimena místě(okamžitě) on the spot, right away, (činu, nehody ap.) at the scene
  2. (prostor) space, roomPotřebujeme více místa.We need more space/room.udělat komu/čemu místomake space for sb/sth
  3. (osada, obec ap.) place(lokalita) localitymísto narozeníplace of birthmísto pobytu(na dovolené) place of stay, (hledaného ap.) whereabouts, (cíl cesty) destinationmísto určení(place of) destination
  4. (část ap.) point, spot(pasáž) passageslabé místoweak point
  5. (zaměstnání ap.) job(pozice) post, positionbýt bez místabe joblessvolná (pracovní) místajob vacancies
  6. (v pořadí) place, positionmat. desetinné místodecimal place

Předložka

  • namístočeho instead of sth, koho in sb's steadsamotné instead se užívá jako uvození a na konci větyMísto toho šla domů.She went home instead.Místo mě tam šel on.He went there instead of me.místo tohoinstead

Vyskytuje se v

accident: accident scenemísto nehody

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

balcony: balcony seatsmísta na balkon

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

boot: boots on the groundpřen. vojáci/ozbrojené složky přímo v místě konfliktu ap.

check-in: check-in (counter)místo odbavení, odbavovací přepážka na letišti

creation: job creationtvorba pracovních míst

crime: scene of the crime, crime scenemísto činu

destination: holiday destinationmísto pobytu (na dovolené), destinace

disk: disk spacemísto/prostor na disku

disposal: (waste) disposal siteskládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu

door: door pricecena (vstupenky) na místě

fill: fill a vacancyobsadit volné místo

fly-drive: fly-drive holidayletecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

give: give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím

grey: grey areamezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmi

hit-and-run: hit-and-run driverřidič, který ujel/ujede z místa nehody

in situ: examined in situohledaný přímo na místě

interval: bright intervalspřechodná vyjasnění, místy jasno počasí

job: job vacanciesvolná pracovní místa

job: job creationvytváření pracovních míst

kick: sport. place-kickvýkop z místa

make: make placeuvolnit místo

move: move asideuhnout (stranou), přen. odejít, udělat místo nové generaci ap.

part: weak partslabé místo

passenger: passenger seatmísto spolujezdce v autě

place: place of businessmísto podnikání, provozovna

place: ekon. place of dispatch/mailingmísto odeslání/podání zásilky

place: ekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

place: parking placeparkovací místo

place: make placeudělat místo někomu

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

place: out of placena nesprávném místě

position: position osf swhzaujmout místo/pozici kde usadit se ap.

post: teaching postmísto učitele, učitelské místo

post: look for a posthledat místo

pot: melting pottavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.

quarter: night quarters(místo na) nocleh, noční ubikace, přenocování i pro zvířata v ZOO ap.

reporter: on-the-spot reporterzpravodaj na místě (události)

reservation: make a reservation for sth(za)rezervovat si místo na co

residence: place of residence(místo) bydliště

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

room: head roommísto na hlavu v autě

-saving: space-savingskladný, místo šetřící

scattered: scattered (rain) showersmísty/ojedinělé přeháňky o počasí

scene: hit the scene, AmE make the scenedorazit (na místo) události ap.

scene: crime scene, scene of the crimemísto (zlo)činu

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

seat: aisle/window seatmísto v uličce/u okna v letadle ap.

site: archeological site(s)archeologické naleziště, místo vykopávek

site: site assemblymontáž na místě

site: site officekancelář přímo na místě

site: launch(ing) siteodpalovací základna, místo pro odpalování raket

situation: BrE Situations VacantVolná místa

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

spot: beauty spotznaménko krásy, přen. krásné místo město ap.

spot: top spotčelní příčka, první místo

spot: weak spotslabé místo, slabina, slabůstka

staffing: staffing levelsobsazenost pracovních míst

storage: storage spaceúložný prostor, výp. (volné) místo pro uložení dat ap.

swap: swap places with sbvyměnit si místa s kým dva lidé

take: take sb's seatzasednout komu místo

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

top: top tablestůl pro významné hosty, čestné místo

turn: sport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžích

vacant: vacant seatvolné místo

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

misplaced: Your concern is misplaced.Vaše obavy nejsou na místě.

much: Furniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.

place: Put it back to its place.Dej to zpátky na místo.

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

rightful: his rightful place in historymísto v dějinách, které mu právem náleží

place: be in the right place at the right timebýt na správném místě ve správný čas

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě