Hlavní obsah

right [raɪt]

Přídavné jméno

 1. správný, korektní ve shodě s fakty
 2. správný, náležitý jak má být
 3. be right about sth mít pravdu v čemYou are absolutely right.Máš naprostou pravdu.
 4. nejlepší, nejvhodnější, ideální rozhodnutí ap.
 5. pravý, nefalšovaný, skutečný
 6. be right to do sthmít (morální) právo udělat co
 7. lícový, vnější stranaright side outlícem ven, nalíc otočený ap.
 8. pravý, nacházející se napravoright-footedpoužívající více pravou nohu fotbalista ap., provedený pravou nohou
 9. BrE, hovor.(po)řádný, řádský, jak se patří

Příslovce

 1. správně, korektně
 2. vpravo, doprava, napravo o směruturn rightzahnout dopravaright and leftna všechny stranyright, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokolavoj. right facevpravo v bok
 3. hovor.dobrá, takže, tak dobře uvození
 4. Right? hovor.Je (to) tak?, (Ne)mám pravdu?, Že ano?
 5. přitakání mluvícímuhovor.ano, jasně, jistě přitakání
 6. přímo, rovnou, právě kde/kdy o místě, časeRight here, right now.Právě tady, právě teď.
 7. , rovnou, přímo kam do určitého místa ap.
 8. zcela, úplně
 9. after/before sth hned, rovnou, těsně po čem, před čím
 10. (i)hned, v mžiku za velmi krátkou dobuI'll be right back.Hned budu zpátky.

Podstatné jméno

 1. to dobré, to správné morálně, dobro
 2. pravá stranaon your rightpo vaší pravé straněturn to the rightotočit se doprava
 3. the right pravice politická orientacemove to the rightposunout se doprava na politickém spektru
 4. pravačka, pravá ruka
 5. rights práva lidská, na svobodu ap.voting rightshlasovací právaabuse of the rightsporušení práv dětí, zvířat ap.affect sb's rightsdotýkat se práv, narušovat práva kohovest rightspropůjčit právaexercise one's rightsuplatňovat svá právaassert one's rightsprosazovat svá práva, trvat na svých právech
 6. to sth právo na co nárokBy what right?Jakým právem?by rightprávem, po právuhave a right to do/have sthmít právo dělat/mít cowithout rightneprávemdo sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právuas of rightplným právem, podle práva

Fráze

 1. be going right jít dobře, (vy)dařit se život
 2. be in the right být v právu v hádce ap.
 3. put sth right napravit co
 4. Mr/Miss Right ten pravý/ta pravá vhodný partner
 5. be at sb's right hand být pravou rukou koho
 6. by rights správně jak by to mělo být
 7. in one's own right vlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.
 8. reserve the right to do sth vyhrazovat si právo na co učinit v případě nutnosti
 9. be within one's rights to do sth mít plné právo udělat co
 10. hovor., zast.right on přesně tak, jasná páka, jasnačka
 11. hovor.right you are dobře, OK, jasně
 12. hovor.right away, right off okamžitě, hned, rovnou udělat něco

Vyskytuje se v

button: uhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svéhopress/push the right button

card: počínat si dobře, dobře to navléknoutplay one's cards right

rain: (zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.as right as rain

right: mít pravdu v čembe right about sth

right-wing: pravicové křídlo politické strany ap., praviceright wing

serve: dobře komu tak, to komu patří, má, co si zasloužil kdo(it) serves sb right

abuse: porušování lidských právhuman rights abuse

activist: ochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířatanimal rights activists

animal rights: hnutí/bojovníci za práva zvířatanimal rights movement/activists

away: rovnou, hned udělat ap.right away

civil rights: kampaň za občanská právacivil rights campaign

constitutional: ústavou zaručené právoconstitutional right

consumer: práva spotřebitelůconsumer rights

counsel: právo na obhájcepráv. right to counsel

court: Evropský soud pro lidská právaEuropean Court of Human Rights

enforce: uplatňovat nárok své právoenforce a right

exclusive: výhradní právaexclusive rights

eye: Vpravo hleď!voj. Eyes right!

gay: práva homosexuálůgay rights

hereditary: dědické právohereditary right

homosexual: práva homosexuálůhomosexual rights

human rights: obránce lidských právhuman rights defender

inalienable: nezadatelné právo na coinalienable right to (do) sth

just: tak akorátjust right

molar: šestka vpravo dolelower right first molar

picture: na obrázku vpravopictured right

priority: přednostní právo, právo prioritypriority right

privacy: právo na soukromípráv. right of privacy

property: vlastnické právoproperty right

proprietary: vlastnická právaproprietary rights

proprietorial: vlastnická právaproprietorial rights

reserve: veškerá práva vyhrazenaall rights reserved

set: dát do pořádku, spravit, napravit coset sth right

silence: právo nevypovídatpráv. right to/of silence

spousal: práva manželů, manželská právaspousal rights

thing: udělat správnou věc, zachovat se správnědo the right thing

trample: pošlapat čí právatrample (on) the rights of sb

triangle: pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle

variety: práva k odrůděplant variety rights

vest: právní nárok, nezadatelná právapráv. vested rights

visitation: právo navštěvovat koho dítě ap.visitation rights

winger: levý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídloleft/right winger

wrong: napravit křivdyright the wrongs

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

after: hned po snídaniright after breakfast

angle: v pravém úhluat right angle

be: Máte pravdu.You are right.

bear: právo nosit zbraňright to bear arms

everything: Je všechno v pořádku?Is everything all right?

give: Odpověděl správně.He gave the right answer.

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

right-handed: Je to pravák.He is right-handed.

place: být na správném místě ve správný časbe in the right place at the right time

all right: ano?, jo?, dobře? ujištění se o pochopeníall right?

čerpání: zvláštní práva čerpáníSpecial Drawing Rights, SDR

dědický: dědické právoobor inheritance law, law of inheritance, nárok right of heritage, dědičné hereditary right

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

dělaný: být pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

dispoziční: dispoziční právoright of disposal

hlasovací: hlasovací právovoting right, right of vote

lidský: lidská práva/bytosthuman rights/being

listina: Listina základních lidských práv a svobodCharter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of Rights

místo: na místěokamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scene

mít: mít pravdube right

náprava: zjednat nápravu čehorectify sth, put sth right

narušování: narušování právinfringement of rights

nuže: nuže dobráall right then

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

odbočit: odbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left

odpůrce: odpůrci potratůanti-abortionists, hovor. right-to-lifers

ochránce: ochránci zvířatanimal rights activists

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

pravda: mít/nemít pravdu v čembe right/wrong about sth

pravice: po čí pravicion sb's right

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

právo: po právurightly, by right, oprávněně justly

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle

pravý: ten pravý partnerMr Right

přednostní: práv. přednostní právo na copriority right to sth, privilege to sth, na získání first refusal of sth

převod: převod právtransfer of rights

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

správný: najít to správné slovofind the right word

strana: pravá strana ulice ap.right-hand side

styk: mít styky vlivné známébe well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friends

trojúhelník: geom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

upřít: upřít komu/čí právo na codeny sb's right to (do) sth

útočník: levý/pravý (křídelní) útočníkleft/right wing

užívací: práv. užívací právoright of use

vlastnický: práv. vlastnické právo k čemuproprietary right, nárok title to sth

volební: volební právoright to vote, form. suffrage, franchise

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

výběr: právo výběruright to choose

vyhradit: všechna práva vyhrazenaall rights reserved

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

zjednat: zjednat nápravu čehorectify sth, put sth right, situace remedy the situation

zleva: zleva dopravafrom (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwise

ano: Ano? souhlasíš?OK?, All right?

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

doprava: Zaboč(te) doprava.Turn (to the) right.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

hodit se: Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

jít: Jde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?

jízda: mít přednost v jízděhave right of way

jo: Jo?platí? All right?, opravdu? Really?, hovor. No kidding?

-li: Není-liž pravda?(Am I) right?

napravit: napravit křivdyright the wrongs

napravo: Držte se napravo.Keep to the right.