Hlavní obsah

dělaný

Přídavné jméno

  • kým done by sb(provedený) carried out(vytvořený) made by sbručně dělanýhandmadebýt pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

dělat: dělat sportygo in for sport, do sports

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

dělat: dělat vše pro to, abydo one's best to do sth, go all out for sth

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

dělat: dělat obchody s kýmdo business with sb

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

dělat: dělat starosti komutrouble, worry sb

dělat: dělat pokrokymake progress/headway, postupovat advance, forge ahead

dělat: dělat obličejemake faces

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

dělat: dělat si poznámkytake notes

dělat: dělat hlukmake noise

dělat: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

dělat: dělat fotky fotittake pictures

dělat: dělat zkouškutake/sit/do an exam

doma: doma dělanýhome-made

doprovod: dělat doprovod komuaccompany sb

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

hanba: dělat komu hanbube a disgrace to sb

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

interview: dělat interview s kýminterview sb

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poznámka: dělat si poznámkytake notes

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

dělat: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dělat: Dělám na tom.I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

hluk: dělat hlukmake noise

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

kompromis: dělat kompromis mezi čím a čímmake a compromise between sth and sth, compromise

legrace: To si snad dělá legraci!He must be joking!

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

moct: To nemůžeš (dělat).You can't do that.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nic: Nic si z toho nedělej.Take it easy.

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

hlava: dělat si hlavu s čímtrouble osf about sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

komár: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

okolek: nedělat okolky s čímmake no bones about sth

okolek: dělat okolky s přímou odpovědíbeat about the bush

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

poskok: dělat komu poskokabe sb's dogsbody

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

advance: make advances to sbdělat komu návrhy sexuální

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

case: be on the caseřešit to, dělat na tom hledat řešení problému ap.

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

credit: be a credit to sb/sthdělat čest komu/čemu

deliberation: do sth with deliberationdělat co s rozvahou

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky