Hlavní obsah

dělaný

Přídavné jméno

  • kým done by sb(provedený) carried out(vytvořený) made by sbručně dělanýhandmadebýt pro co/koho jako dělanýbe just right for sth/sb

Vyskytuje se v

čest: dělat čest, být ke cti komu/čemudo sb credit, be a credit to sb/sth

dělat: dělat sportygo in for sport, do sports

doma: doma dělanýhome-made

doprovod: dělat doprovod komuaccompany sb

dopředu: (u)dělat co (dost) dlouho dopředudo sth well in advance

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

hanba: dělat komu hanbube a disgrace to sb

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

interview: dělat interview s kýminterview sb

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

obchod: dělat obchody s kýmdo business with sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemmake (great) progress/headway in sth

poznámka: dělat si poznámkytake notes

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

rád: rád dělat co s obliboulike to do sth

rozhovor: dělat rozhovor s kýminterview sb

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

hluk: dělat hlukmake noise

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

kompromis: dělat kompromis mezi čím a čímmake a compromise between sth and sth, compromise

mínit: Co míníš dělat?What do you intend to do?

mít: nemít co dělathave nothing to do, nudit se be at a loose end, have time on one's hands

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.We did our best.

naoko: dělat co jen naokopretend sth, make sth appear like

nejraději: Co děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

podruhé: Podruhé už to nedělej!Don't do it again!

přestat: Přestaň si dělat legraci.Stop joking.

reparát: dělat reparátresit (the exam)

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

komár: dělat z komára velbloudamake a mountain out of a molehill

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

okolek: nedělat okolky s čímmake no bones about sth

pomyšlení: dělat komu pomyšlenídance attendance on sb

poskok: dělat komu poskokabe sb's dogsbody

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

act: dělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the fool

advance: dělat komu návrhy sexuálnímake advances to sb

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

brazen out: tvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nicbrazen it out

cagey: nechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebebe cagey about sth

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

conduct: podnikat, provozovat podnikání, dělat obchodyconduct business

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

credit: dělat dobré jméno komu/čemube a credit to sb/sth

deliberation: dělat co s rozvahoudo sth with deliberation

don't: rady, co dělat a co nedělat, jak na todos and don'ts

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

easy: brát co v pohodě, nedělat žádné drama z čehobe easy about sth

errand: vyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzkyrun errands for sb

exam: dělat zkoušku z čehotake/sit/do an exam in sth

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

dělaný: ručně dělanýhandmade

haste: uspěchat co, dělat ve spěchu codo sth with haste

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylněgive the impression of sth

inconvenience: obtěžovat se, dělat si starostiinconvenience osf

innuendo: dělat narážkymake innuendoes

juggling act: snažit se dělat několik věcí najednoudo a juggling act

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit, spustit povyk/řevkick up a fuss/row/rumpus/stink

lark: dělat co z legrace i když riskantnědo sth for a lark

lie down: dělat co vležedo sth lying down

make out: dělat ze sebe co předstíratmake osf out to be sth

mediate: dělat prostředníka mezi kým a kýmmediate between sb and sb

mock: vysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čehoto make (a) mock of sth

mop: dělat grimasy/ksichty, ksichtit semop and mow

mysterious: dělat tajnosti s čímbe mysterious about sth

necessity: dělat co z nutnostido sth out of necessity

note: dělat si poznámkytake notes

play: sportovat, dělat sportyplay sports

portray: stavět se do role, dělat ze sebe kohoportray osf as sth

pretence: nedělat si žádné nároky, nevznášet žádný nárok na comake no pretence to/of sth

pretension: aspirovat, dělat si ambice na cohave pretensions to sth

quandary: mít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkáchbe in a quandary

roll call: zjišťovat/dělat prezencitake a roll call

round: dělat pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientydo one's rounds

serve: dělat koncipienta, být stážistou u advokátapráv. serve articles

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

sick: Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.I feel sick.

side: bez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčkosunny side up

sound: (u)dělat co neslyšnědo sth without a sound

spite: (u)dělat co naschváldo sth out of spite

sport: sportovat, dělat/provozovat sportygo in for/do sports

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

stock: dělat inventuru zásob, inventarizovatekon. take stock

stride: dělat velké pokroky, rychle postupovatmake great strides

surety: ručit, dělat ručitele komustand surety for sb

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

well: (u)dělat co (po)řádnědo sth well

any: Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.I'm not making any promises.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

be: Co s tím mám dělat?What am I to do with it?

do: Co (to) děláš?What are you doing?

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

fit: Dělej, jak myslíš.Do as you see fit.

fuss: Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.Stop fussing.

get on: Dělej (něco)! začni pracovat ap.Get on with it!

have: Nemusel jsi to dělat sám.You didn't have to do it yourself.

I'd: Raději bych to nedělal.I'd rather not do that.

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

lead: Dělej to, co já.hovor. Follow my lead.

make: Dělala, jakože chce vstát.She made as if to stand up.