Hlavní obsah

doma

Příslovce

  • (at) home(ve vlasti) in one's own country(uvnitř) (with)indoorsChovejte se jako doma.Make yourself at home.Je tvůj táta doma?Is you father in?Není doma.He's out.U nás doma.At our place.doma dělanýhome-made

Vyskytuje se v

bez, beze: homeless, houselessbez domova lidé

domov: run away from homeutéct z domova

donáška: home delivery (service)donáška do domu

dům: run away from homeutéct z domu

klíč: house keyklíč od domu

roznáška: home deliveryroznáška do domu

u: at sb's (place)u koho (doma)

útěk: running away from homeútěk z domova

zahrada: BrE back garden, AmE backyardzahrada za domem

zpráva: home/world newszprávy z domova/ze světa

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

bohužel: I'm sorry, father isn't at home.Otec bohužel není doma.

cesta: On the way home I ...Cestou domů jsem ...

domů: I must go home.Musím jít domů.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

kolem: A car drove past the house.Kolem domu projelo auto.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

najíst se: eat at home/innajíst se doma

nedaleko: It is a short way from our house.Je to nedaleko (od) našeho domu.

nejdřív: I'll go home first.Nejdřív půjdu domů.

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

poslat: send sb homeposlat koho domů

pospíchat: He hurried home.Pospíchal domů.

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přiblížit se: We approached the house.Přiblížili jsme se k domu.

rád: We had better go home.Měli bychom raději jít domů.

rovnou: Go straight home.Jdi rovnou domů.

rozpadat se: The old houses are crumbling (away).Staré domy se rozpadají.

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

spěchat: He hurried home.Spěchal domů.

stýskat se: He is homesick.Stýská se mu po domově.

udeřit: The house was struck by lightning.Do domu udeřil blesk.

vycházet: She doesn't leave the house.Nevychází z domu.

vynést: He carried it out of the house.Vynesl to z domu.

zamířit: head homezamířit domů

zastesknout se: He felt homesick.Zastesklo se mu po domově.

zavést: take sb homezavést koho domů

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

všude: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

eat: eat innajíst se doma

garden: back gardenzahrádka za domem

home: at homedoma

homeward: homeward journeycesta domů

improvement: home improvementsúpravy domu

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

street: street numberčíslo domu v ulici

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

at: at homedoma

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

doma: home-madedoma dělaný