Hlavní obsah

order [ˈɔːdə]

Sloveso

 1. (sb to do) sth přikázat, nařídit, zavelet coHe ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.order sb out of sthvykázat koho odkud
 2. objednat (si), poručit si zboží, jídlo ap.Are you ready to order?Máte vybráno? v restauraci
 3. uspořádat, seřadit, řadit covoj. order armsk noze zbraň

Podstatné jméno

 1. příkaz, nařízení, rozkazgive orderdát příkazexclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobámby order of sbna příkaz, z příkazu kohodo sth on the orders of sbudělat co na příkaz koho
 2. objednávka objednání, zakázkaplace an orderzadat objednávkuAmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmyWe can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.
 3. orders (kněžský) stav
 4. (holy) orders vysvěcení na kněze
 5. mat.řád cifer ap.equation of the first orderrovnice prvního řádu
 6. pořadí, pořádek, posloupnost seřazeníin order of prioritypodle důležitostiin alphabetical orderpodle abecedy, abecedněorder numberpořadové číslosport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballuin short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin the order givenv daném pořadí
 7. pořádek, řád, systémkeep orderudržet pořádek ve třídě ap.
 8. uspořádání, systém, řád společenskýworld ordersvětové uspořádání politickéorder of natureřád přírodyvoj. order of battlebojová sestava vojskavoj. loose ordervolná formace
 9. form.typ, řád, druh čeho
 10. náb.řádFranciscan/Benedictine orderfrantiškánský/benediktýnský řádOrder of Knighthoodrytířský řád
 11. order of the day pořad dne jednání ap.order of the day voj. denní rozkaz

Citoslovce

 • Order! Klid! na schůzi ap.

Předložka

 • in the order of ... v řádu miliónů ap.

Fráze

 1. on order objednaný, zadaný ale dosud nedodaný
 2. to order na zakázku, na objednávku učiněný
 3. be under orders to do sth mít nařízeno udělat co
 4. in order v pořádkuput sth in orderdát co do pořádku, porovnat co
 5. be in order být správný při schvalování
 6. in good order v dobrém stavu, v pořádku
 7. in working order provozuschopný, funkční zařízení ap.
 8. be the order of the day být naprosto běžný, být na denním pořádku
 9. out of order mimo provoz, porouchaný, nefunkční
 10. hovor.out of order nemístný, nekorektní, nepřijatelný jednání
 11. in order to/that aby, za účelem
 12. in order for sb/sth to happen aby došlo k čemu

Vyskytuje se v

magnitude: rozměr, rozsahorder of magnitude

order: (kněžský) stavorders

order around: rozkazovat komu, sekýrovat, komandovat kohoorder sb around

tall: těžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavektall order

adjudication: prohlášení konkurzupráv. adjudication of bankruptcy, adjudication order

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

alphabetical: v abecedním pořadí, podle abecedyin alphabetical order

ascending: vzestupné pořadíascending order

backlog: ještě nevyřízené objednávkybacklog of orders

cancel: zrušit objednávkucancel the order

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

establish: nastolit právo a pořádekestablish law and order

eviction: příkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)eviction order

extended: rojnicevoj. extended order

garter: Podvazkový řádOrder of the Garter

Jesuit: jezuitský řádJesuit order

loose: volná formacevoj. loose order

maintenance: soudní příkaz k vyživovací povinnostipráv. maintenance order

monastic: řeholní řádymonastic orders

numeral: v číselném pořádkuin numeral order

open: ekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupyopen order

picking: vychystávání/kompletování objednávkyorder picking

place: zadat objednávku na coplace an order for sth

point: procedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of order

possession: soudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhovánípráv. possession order

priority: podle důležitostiin order of priority

set: dát do pořádku, uspořádat coset sth in order

short: bez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleněin short order

submit: zadat/udělat objednávkusubmit an order

view: žádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.order to view

waste: příkaz k uhrazení soudních výlohwasted costs order

abeceda: podle abecedyalphabetically, in alphabetical order

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

kvůli: kvůli tomu, abyin order to, so that

maltézský: Řád maltézských rytířůOrder of the Knights of Malta

mimo: mimo provozout of service, out of order

nařízení: vydat nařízeníissue an order

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoplace an/put in one's order with sb

obrácený: v obráceném pořadíin reverse(d) order

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

odluka: rozhodnutí o odluce (manželů)separation order

platební: platební příkazpayment order

podle: podle abecedyin alphabetical order, alphabetically

podvazkový: Podvazkový řádOrder of the Garter

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

pořadí: v číselném pořadíin numerical order

holy orders: přijmout svěcení stát se knězemtake holy orders

poštovní: poštovní poukázkapostal/AmE money order

poukázka: (peněžní) poštovní poukázkapostal/AmE money order

proto: proto, abyin order to, so that, so as to

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

předběžný: předběžná objednávka předem zadanáadvance order

převod: příkaz k převodutransfer order

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

rozkaz: vydat rozkaz k čemuissue an order to do sth

řad: ekon. šek na řadcheque to order, order check

řád: círk. mnišský řádmonastic order

řeholní: círk. řeholní řádmonastic order

soudní: soudní nařízení/příkazcourt order

účel: za účelem, abyin order to, so as to do sth, for the purpose of doing sth

vzestupný: vzestupné pořadíascending order

zakázka: vyrobený na zakázkuna míru ap. custom-made, oblek ap. BrE form. bespoke, custom-tailored, na objednávku made to order

zásilkový: zásilková službapoštovní mail order service, doručovací delivery service

žebravý: žebravé řádymendicant orders

fungovat: Výtah nefunguje.The lift is out of order.

klid: Klid! Ticho!Silence!, Order!

objednat: Objednal si salát.He ordered a salad.

přehodit: přehodit slova ve větěchange the word order

rozkázat: Rozkázal jim, aby šli.He ordered them to go.

sestupný: v sestupném pořadíin descending order

uspořádat: uspořádat co podle abecedyarrange sth in alphabetical order

vybrat: Vybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?

zachovat: zachovat pořádekmaintain/keep order

závazně: závazně objednat coplace a firm order for sth

kopačka: hovor. dát komu kopačkychuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mitten