Hlavní obsah

mimo

Předložka

  1. (vně) co outside sth(venku, pryč z) out of, off sth, away from(za hranicí) beyond sthJe mimo město.He is out of town.mimo provozout of service, out of ordermimo dostřelout of rifle range
  2. (vyjma) koho/čeho except for, apart from, but for sb/sth
  3. (vyjadřuje přidání) besides, in addition tomimo tobesides that, (navíc) moreover, in addition to that, on top of thatmimo jinébesides other things, (i o osobách) among others

Příslovce

  1. (vně) outside(nepřítomen) away(venku) out(opodál) off(až za jistou hranicí) beyond(cíl) off the mark(dále okolo) pastStřelil mimo.He missed.být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base
  2. (kolem, okolo) past, by

Vyskytuje se v

dohled: mimo dohledout of sight

dosah: mimo dosahout of reach

doslech: mimo doslechout of earshot

jiné: mimo jinébesides other things

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

nebezpečí: mimo nebezpečíout of danger, out of harm's way

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

postavení: sport. postavení mimo hruoffside

provoz: mimo provozout of operation, porouchaný out of order

sezona: mimo sezonuin the low season, off season

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

jíst: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

rytmus: hrát mimo rytmusplay out of time/off the beat

špička: volání ve špičce/mimo špičkupeak/off-peak calls

beat: z rytmu, mimo rytmusout of beat

delirious: být mimo sebe, blouznitbe delirious

duty: postavit koho mimo službutake/put sb off duty

earshot: mimo doslech, z doslechuout of earshot

eat: (na)jíst (se) v restauraci/mimo domoveat out

field: mimo hřištěoff-field

from: pryč z, jsoucí mimo coaway from

hearing: mimo doslechout of hearing

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

marriage: mimo manželství, mimomanželskýoutside marriage

offside: být v postavení mimo hru/ofsajdusport. be offside

out of: mimo dohled, pryč z dohleduout of sight

out-of-body: zážitek mimo vlastní tělo pocity, které mají někteří lidé během klinické smrtiout-of-body experience

purview: v rámci/mimo rámec působnosti koho/čehowithin/beyond the purview of sb/sth

reach: mimo dosah, nedosažitelný pozicí, cenou, výškouout of/beyond reach

remote: vysílání z terénu mimostudiové, záznam pořízený mimo studioAmE remote broadcast

scope: v rámci/mimo rámec kompetence/možností kohowithin/beyond sb's scope

service: mimo provoz přístroj ap.out of service

sight: z dohledu, mimo dohledout of sight

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

target: střely na/mimo brankuattempts on/off target

time: mimo rytmusout of time

topic: být zcela od věci/mimo tematickybe off-topic

true: mimo osu, vychýlený, nesoustředný, nesouměrný, nevycentrovaný kolo ap.tech. out of (the) true

turn: mimo pořadí, nepatřičně jindy než by měloout of turn

vision: mimo dohled, z dohleduout of vision

beyond: Bylo to mimo naši kontrolu.It was beyond our control.

out: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

bark: být na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

range: mimo dosahout of range