Hlavní obsah

from [frɒm unstressed frəm]

Předložka

  1. z čeho, od koho/čehoWho is it from?Od koho to je?Where are you from?Odkud jsi?He took it away from me.Sebral mi to.Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.
  2. away frompryč z, jsoucí mimo co
  3. od, z o vzdálenostiHow far is it from here?Jak daleko je to odtud?
  4. made from sth (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.bread made from white flourchléb z bílé mouky
  5. from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna
  6. před čím chránit, bránit ap.prevent sb from sthzabránit komu v čem

Vyskytuje se v

apart: až na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/coapart from sb/sth

arise: vycházet, vyplývat, pramenit z čeho z určité situace, okolnostíarise from sth

as: k(e) danému datu, začínat ap., od kdy do budoucnaas of, as from

bottom: z celého srdce, z hloubi srdce, upřímněfrom the bottom of one's heart

bunk off: chodit za školu, ulejvat se ze školybunk off (from) school

come: pocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být zcome from

door: od výchozího bodu až k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce(from) door to door

far: ani zdaleka (ne) jaký, daleko od pravdy ap.far from

first: od úplného začátkufrom the first

force: dělat co ze zvyku bez přemýšlenído sth from force of habit

from: (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.made from sth

get: nedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čímyou can't get away from sth

go: Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problémuWhere do we go from here?

grace: upadnout v nemilost, ztratit oblibufall from grace

hand: žít z ruky do huby, protloukat selive (from) hand to mouth

heart: od srdce, z hloubi duše, upřímněfrom the (bottom of one's) heart

high: shora, z vyšších místa od autoritfrom on high

home: druhý domova home from home

immemorial: od nepaměti, od pradávna, odedávnafrom/since time immemorial

keep: vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehokeep off/away from/out of sth

learn: vzít si ponaučení, poučit se z čeholearn (one's lesson) from sth

memory: zpamětifrom memory

nowhere: odnikud, přen. z čista jasna, z ničeho nicfrom nowhere

outside: zvenku, zvenčífrom outside

point of view: z jakého hlediska/pohledu, co se týče čehofrom some point of view

pull: sb vzdalovat se komu soupeřipull ahead of/away from

rooftop: vytroubit do (celého) světa coshout sth from the rooftops

scratch: od píky, (úplně) od začátkufrom scratch

side: ze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.from side to side

stem: úplně celý, od přídě po záď o lodifrom stem to stern

stop: sth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinitstop osf from

strength: jít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepšígo from strength to strength

take: to mi věř, to mi můžeš věřit, věř mitake it from me

time: sem tam, čas od času, z času na časfrom time to time

to: od čeho až po co o rozsahufrom sth to sth

top: od hlavy k patěfrom top to toe

where: odkudwhere from, from where

word: od samého počátkufrom the word go

worse: jít od deseti k pěti ještě více se zhoršitgo from bad to worse

above: shora, svrchu, z výškyfrom above

abroad: ze zahraničífrom abroad

afar: z (velké) dálky, zdáli, zpovzdálífrom afar

amid: z (prostřed) čehofrom amid sth

behind: zpoza čehofrom behind sth

below: zpod čehofrom below sth

beneath: zpod čehofrom beneath sth

birth: od narozenífrom birth

circulation: stáhnout co z oběhuwithdraw sth from circulation

clear: sklidit (nádobí) ze stoluclear the dishes from the table

cradle: od narozenífrom the cradle

dawn: od rána do večerafrom dawn to dusk

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

dismiss: pustit z hlavy co, přestat myslet na codismiss sth from one's mind

dispensation: prominutí vojenské službydispensation from military service

distance: z jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálkyfrom a distance

effective: s účinností od...effective from...

everlasting: odjakživa, od nepamětifrom everlasting

everywhere: odevšudfrom everywhere

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

exemption: osvobození od daně, daňová výjimkatax exemption, exemption from taxation

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

fact: kromě toho, žeapart from the fact that

fade: mizet z dohledufade from sight

finish: od začátku do koncefrom start to finish

follow: vycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.follow on from sth

gift: dar od Boha, boží dara gift from God, God's gift

inside: zevnitřfrom inside

inspiration: inspirovat se čím, čerpat inspiraci z čehodraw inspiration from

jaw: vyrvat koho ze spárů smrtisnatch sb from the jaws of death

left: zlevafrom (the) left

long: daleko od ...long way from ...

lottery: výtěžek z loterielottery proceeds, proceeds from lottery

now: od teď, od této chvílefrom now on

prevent: zabránit čemuprevent sth from happening

remove: zbavit moci kohoremove sb from power

routine: vytržení z rutinybreak from routine

sheet music: hrát z notplay from sheet music

someplace: odkudsi, odněkudfrom someplace

somewhere: odněkud, odkudsifrom somewhere

source: z vlastních zdrojůfrom own sources

surface: vyplout na hladinu/povrchemerge on/from the surface

suspend: postavit koho dočasně mimo službususpend sb from duty

afield: z dalekafrom far afield

bok: z bokufrom the side

bolest: mít bolestihave pains, be in pain, suffer from pains

cizina: z cizinyfrom abroad

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

dál: v/z dáliin the/from a distance

doba: od té dobyfrom that time on, since then

domov: utéct z domovarun away from home

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

dům: utéct z domurun away from home

hlasování: zdržet se hlasováníabstain (from voting)

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

chvíle: od této chvílefrom now on

kdo: od kohofrom whom, who ... from

letošek: od letoškafrom this year on

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

my: od/pro násfrom/for us

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

něj: od/za nějfrom/for him

nemilost: upadnout v nemilostfall from grace, fall into disgrace, fall foul of sb

nynějšek: od nynějškafrom now on, henceforth, henceforward

od, ode: od A do Zfrom A to Z

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

okamžik: od prvního okamžikufrom the very first moment

oni, ony, ona: o/od nichabout/from them

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

počátek: od samého počátkufrom the very beginning

pohled: z mého pohledufrom my point of view

poskvrna: bez poskvrny morálníuntainted, unsullied, unblemished, free from taint

pradávno: od pradávnasince/from time immemorial

propustit: být propuštěn z nemocnicebe discharged from hospital

prvopočátek: od prvopočátkufrom the outset/very start

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

případ: případ od případu lišit se ap.from case to case

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

samotný: od samotného začátkufrom the very beginning

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

služba: postavit koho mimo službutake sb off duty, dočasně suspend sb from duty

stáhnout: stáhnout co z oběhuwithdraw sth from circulation, take sth out of circulation

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

útěk: útěk z domovarunning away from home

večer: od rána do večerafrom morning to evening

vy: od vásfrom you

vyřadit: vyřadit co z provozuput/take sth out of operation/service, remove sth from service, loď, reaktor ap. decommission

vyřazení: vyřazení z provozuputting out of service, removal from service, lodi, reaktoru ap. decommissioning

vystoupení: vystoupení z EUwithdrawal from the EU

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

z, ze: z ptačí perspektivyfrom bird's eye view

začátek: od úplného začátkufrom the very beginning

zahraničí: ze zahraničífrom abroad

zaměstnání: propustit koho ze zaměstnánídismiss sb from employment, nuceně make sb redundant, hovor. fire sb

zámoří: ze zámořífrom overseas

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

burcovat: burcovat koho ze spánkurouse sb from his sleep