Hlavní obsah

from [frɒm unstressed frəm]

Předložka

  1. z čeho, od koho/čehoWho is it from?Od koho to je?Where are you from?Odkud jsi?He took it away from me.Sebral mi to.Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.
  2. away frompryč z, jsoucí mimo co
  3. od, z o vzdálenostiHow far is it from here?Jak daleko je to odtud?
  4. made from sth (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.bread made from white flourchléb z bílé mouky
  5. from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna
  6. před čím chránit, bránit ap.prevent sb from sthzabránit komu v čem

Vyskytuje se v

apart: apart from sb/sthaž na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/co

arise: arise from sthvycházet, vyplývat, pramenit z čeho z určité situace, okolností

as: as of, as fromk(e) danému datu, začínat ap., od kdy do budoucna

bottom: from the bottom of one's heartz celého srdce, z hloubi srdce, upřímně

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

come: come frompocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z

door: (from) door to doorod výchozího bodu až k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce

far: far fromani zdaleka (ne) jaký, daleko od pravdy ap.

first: from the firstod úplného začátku

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

from: made from sth(vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.

get: you can't get away from sthnedá se nic dělat s čím, bohužel je pravda co, nelze utéct před čím

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

grace: fall from graceupadnout v nemilost, ztratit oblibu

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

heart: from the (bottom of one's) heartod srdce, z hloubi duše, upřímně

high: from on highshora, z vyšších místa od autorit

home: a home from homedruhý domov

immemorial: from/since time immemorialod nepaměti, od pradávna, odedávna

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho

memory: from memoryzpaměti

nowhere: from nowhereodnikud, přen. z čista jasna, z ničeho nic

outside: from outsidezvenku, zvenčí

point of view: from some point of viewz jakého hlediska/pohledu, co se týče čeho

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

rooftop: shout sth from the rooftopsvytroubit do (celého) světa co

scratch: from scratchod píky, (úplně) od začátku

side: from side to sideze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.

stem: from stem to sternúplně celý, od přídě po záď o lodi

stop: stop osf from(doing) sth vyvarovat se, zdržet se čeho neučinit

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší

take: take it from meto mi věř, to mi můžeš věřit, věř mi

time: from time to timesem tam, čas od času, z času na čas

to: from sth to sthod čeho až po co o rozsahu

top: from top to toeod hlavy k patě

where: where from, from whereodkud

word: from the word good samého počátku

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

above: from aboveshora, svrchu, z výšky

abroad: from abroadze zahraničí

afar: from afarz (velké) dálky, zdáli, zpovzdálí

amid: from amid sthz (prostřed) čeho

behind: from behind sthzpoza čeho

below: from below sthzpod čeho

beneath: from beneath sthzpod čeho

birth: from birthod narození

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

circulation: withdraw sth from circulationstáhnout co z oběhu

clear: clear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stolu

cradle: from the cradleod narození

dawn: from dawn to duskod rána do večera

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

dismiss: dismiss sth from one's mindpustit z hlavy co, přestat myslet na co

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

effective: effective from...s účinností od...

everlasting: from everlastingodjakživa, od nepaměti

everywhere: from everywhereodevšud

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

fade: fade from sightmizet z dohledu

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

finish: from start to finishod začátku do konce

follow: follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

here: from hereodsud z tohoto místa

inside: from insidezevnitř

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

left: from (the) leftzleva

long: long way from ...daleko od ...

lottery: lottery proceeds, proceeds from lotteryvýtěžek z loterie

now: from now onod teď, od této chvíle

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

routine: break from routinevytržení z rutiny

safe: safe from theftzabezpečený proti krádeži

sheet music: play from sheet musichrát z not

afield: from far afieldz daleka