Hlavní obsah

above [əˈbʌv]

Předložka

  1. nad čím/co, výš než co výškově, úrovníHe lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.five degrees above zeropět stupňů nad nulou
  2. přes co hluk ap., více než co jiný hluktalk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

Příslovce

  1. nahoře, navrchufrom aboveshora, svrchu, z výšky
  2. shora, výše v textu ap.the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný
  3. (and) above (a) víc, (a) výš než daná hodnota

Vyskytuje se v

all: above allpředevším, v prvé řadě, hlavně

board: above boardpoctivý, čestný, korektní

cut: be a cut above sb/sthbýt výrazně lepší než kdo/co

else: above all elseze všeho nejvíc, především, víc než co jiného

marry above: marry above osfvdát se nad své poměry do vyšších kruhů

over: over and above(navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

average: above (the) averagenad průměrem

average: above-averagenadprůměrný

ground: below/above groundpod/nad zemí

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

reproach: above/beyond reproachperfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknout

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

see: see above/belowviz výše/níže

suspicion: (be) above suspicion(být) mimo podezření

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hladina: nad hladinou moře výškaabove the sea level

nadmořský: nadmořská výškaaltitude, height above sea level, elevation

podezření: mimo podezřeníabove suspicion

příjem: nadprůměrný příjemabove-average income

řada: v první řaděpředevším first of all, first thing, hlavně above all

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

uvedený: výše uvedenýthe above mentioned, aforesaid

výše: viz výšesee above

výška: nadmořská výškaaltitude, elevation, height above sea level

zmíněný: výše zmíněnýabove mentioned

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

nad, nade: Bydlí nade mnou.He lives above me.

nad, nade: tři stupně nad nulouthree degrees above zero

nad, nade: být nad kým pozicíbe superior to sb, be above sb

nula: pět stupňů nad nuloufive degrees above zero

průměr: nad průměremabove the average

seshora: pohled seshoraview from above

vytknout: Nelze tomu nic vytknout.It is above reproach.

vznášet se: Vrtulník se vznášel nad ...The helicopter hovered above ...

vznést se: vznést se nad mrakyrise above the clouds

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion