Hlavní obsah

within [wɪˈðɪn]

Vyskytuje se v

grasp: be within sb's graspbýt na dosah řešení ap.

range: (with)in rangena dosah/dostřel

right: be within one's rights to do sthmít plné právo udělat co

sight: (with)in sight of sthna dohled od čeho, v dohledu, viditelný

spit: within spitting distanceco by kamenem dohodil

strike: within striking distancena dosah, blízko, nedaleko

whisker: by/within a whisker (of)jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíček

arm: within arms reachna dosah ruky

budget: within your budgetpro vás finančně dostupný

call: within callna dosah na zavolání ap.

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

confine: within the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

distance: within hailing/hearing distancev doslechu

earshot: within earshotna doslech, v doslechu

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

hearing: (with)in sb's hearingna doslech, v doslechu koho

inch: within an inch of sthkousek od čeho, těsně vedle čeho

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

purview: within/beyond the purview of sb/sthv rámci/mimo rámec působnosti koho/čeho

range: be within (firing) rangebýt na dostřel

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

sound: within sound of sthv doslechu čeho

walking: within walking distancev docházkové vzdálenosti

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

dohled: na dohled(with)in view

docházkový: v docházkové vzdálenostiwithin walking distance

dosah: (snadno) na dosahwithin (easy) reach

doslech: být na doslechbe within earshot

dostřel: být na dostřel kohobe within firing range of sb

horizont: v horizontu čeho časověwithin a period of (next) sth

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

pravomoc: být v čí pravomocibe within sb's authority

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

rozsah: v rozsahu čehozahrnující encompassing sth, objem ap. in the extent of, v rámci within sth, se pohybující ap. ranging from sth to sth

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

do: Bude to hotovo do pěti dní.It will be done within five days.

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

moc: To není v mé moci.It's not within my power.

rámec: v rámci možnostíwithin the bounds of possibility

rozmezí: v rozmezí čehoběhem during, in the span of, před uplynutím doby within sth

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

chlup: o chlupby a hair, by a whisker, těsně within an ace

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth