Hlavní obsah

moc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vliv ap.) power, potencyTo není v mé moci.It's not within my power.
  2. (zákonodárná ap.) power(ovládání) controlpráv. plná mocpower of attorney, (zmocnění) procurationpolit. zákonodárná/výkonná moclegislative/executive powerpráv. nabýt právní mocicome into forcebýt u moci strana ap.be in power

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

: až moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

svrchovaný: svrchovaná mocsovereign power

u: být u mocibe in power

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

uchvácení: uchvácení mociseizure of power

ujmout se: ujmout se mociassume power

výkonný: výkonná mocexecutive power

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

moct: Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

trochu: příliš To je trochu moc.It's a bit too much.

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

udělat: Udělám, co budu moci.I will do my best.

umět: Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.

utrácet: Moc neutrácej.Don't spend too much money.

vonět: Práce mu moc nevoní.He is rather workshy., He tries to steer clear of work.

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure

vytáhnout se: iron. To ses moc nevytáhl.It's nothing special.

zamlouvat se: To se mi moc nezamlouvá.I don't like it very much.

zbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

zneužít: zneužít (své) mociabuse one's power

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.the reins (of power)

příliš: Čeho je moc, toho je příliš!Enough is enough!

škodit: Všeho moc škodí.(It's) too much of a good thing., hovor. Anything too much is bad.

abuse: zneužití mociabuse of power

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

ascend: dostat se k mociascend to power

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

cling: držet se u mocicling to power

control: převzít moc nad čím systému ap.take control of sth

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

letter: plná moc, zmocněnířidč. letter of attorney

many: díky moc, děkuji mnohokrátmany thanks

much: ani ne, moc nenot (very) much

official: z úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozicein an official capacity

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

power: boj o mocpower struggle

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

remove: zbavit moci kohoremove sb from power

restore: vrátit k moci kohorestore sb to power

separation: rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudnípolit. separation of powers

sparing: šetřit čím, nedávat moc čehobe sparing with sth

stick: mít velkou moccarry a big stick

take: převzít kontrolu/moctake control/power

thank: moci si za co sám, zavinit si to sámhave (only) osf to thank for sth

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

vacuum: bezvládí, absence mocipower vacuum

yield: přenechat moc komuyield power to sb

consolidation: upevnění mociconsolidation of power

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

domesticated: Ona není moc do domácnosti.She isn't very domesticated.

drinker: Kávu (moc) nepiju.I am not a coffee drinker.

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

happy: Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.I'm happy for him.

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

little: Moc málo jíš.You eat too little.

long: Netrvalo to moc dlouho.It didn't take too long.

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

talker: Moc toho nenamluví.He's not much of a talker.

too: Nebyl moc nadšený.He wasn't too happy.

well: Moc dobře ho neznám.I don't know him well.

yet: Nejím moc a přesto jsem tlustý.I don't eat much, yet I am fat.

side: moci se potrhat smíchysplit one's sides laughing