Hlavní obsah

much [mʌtʃ]

Příslovcemore, most

  1. velmi, velice, moc, mnoho, hodněThank you very much.Mnohokrát (vám) děkuji.too much(přes)příliš
  2. mnohem, daleko před stupňovaným adjektivemIt is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.much toopříliš, přespříliš jaký
  3. velmi podobně, skoro stejněThe day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.very much the sametéměř stejný, na jedno brdo
  4. Do you care for it? – Too much.Stojíš o to? – Strašně moc.not (very) muchani ne, moc ne

Zájmeno

  1. sth mnoho, hodně, moc čehou nepočitatelných podst. jmenFurniture takes so much room.Nábytek zabírá tak mnoho místa.without much effortbez většího úsilí
  2. how much kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.How much is it?Kolik to stojí?
  3. as much tolik porovnávání množstvíwith as much patience as is possibles co největší trpělivostíHe earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.... times as much (as)... krát tolik/více (než) o množství

Vyskytuje se v

any: not any more/longeruž ne

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

like: more likespíš, lépe řečeno

many: many a sb/sthmnohý kdo/co

more: more thanvíce než, přes kolik

most: the moststh nejvíce čeho

much: how muchkolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.

return: Many happy returns.Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninám

sleep: not lose any/much sleep over sthnedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čím

so: so muchtolik, takové(to) množství

take out: take a lot/much outof sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komu

than: more/less thanvíce/méně než co

this: this muchtolik

very: very much sovelice, velmi, moc v odpovědi

all: all the more sotím spíš(e)

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

discuss: much discussedhodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

frequented: the most frequented sitesnejnavštěvovanější místa

how: how much/manykolik

likely: most likelys největší pravděpodobností

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

oblige: form. much obligedděkuji mnohokrát

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

often: more oftenčastěji

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

throw: many a throw(dost) často

wanted: the most wanted criminalsnejhledanější zločinci

way: in many waysv mnoha ohledech

widely: the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

again: as much again(ještě) jednou tolik

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

anything: more than anything elsevíc než cokoli jiného

be: To be more accurate ...Abych byl přesnější ...

case: in many casesv mnoha případech

cheaply: more cheaplylevněji

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

do: He makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

fish: many fishesmnoho druhů ryb

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů