Hlavní obsah

help [help]

Vyskytuje se v

domestic: domestic (help)pomocnice v domácnosti, hospodyně placená

heaven: heaven help sbpomáhej komu pánbůh

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help out: help sb out(vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.

help to: help sb tosth dát, naservírovat komu co k jídlu pití

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sbbýt (nějak) nápomocný komu

pomáhat: help each otherpomáhat si vzájemně

pomoc: cry for help, telefonem call for helpvolat o pomoc

pomocnice: domestic (help), AmE hl. na částečný úvazek accommodatorpomocnice v domácnosti

pomocný: helping handpomocná ruka

pomoct si: help osfpomoci si sám

ubránit se: can't help doing sthnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

vyjít: be forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, jít naproti meet sb halfwaypřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovět

výpomoc: help(er), assistant(člověk na) výpomoc

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

by: I would have helped you.Byl bych ti pomohl.

dát se: It can't be helped.Nedá se nic dělat.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

křičet: She cried for help.Křičela o pomoc.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

muset: I couldn't help laughing.Musel jsem se smát.

myšlenka: I can't help thinking that ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

nabídnout si: Help yourself to sthNabídněte si co

nic: It can't be helped.Nedá se nic dělat.

o: cry for helpvolat o pomoc

odkázat: We depend on him for help.Jsme odkázáni na jeho pomoc.

pomoct: Can you help me?Můžete mi pomoci?

posloužit: Help yourselves.Poslužte si.

potřebovat: I (don't) need help.(Ne)potřebuji pomoci.

přání: Can I help you?Máte přání? v obchodě ap.

přát si: Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.

přidat: help osf to/have some more souppřidat si polévku

přimět: She got him to help her.Přiměla ho, aby jí pomohl.

přislíbit: They promised to help us.Přislíbili nám pomoc.

se, si: We help each other.Pomáháme si.

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

spasit: That won't help us.To (už) nás nespasí.

stavět: help sb to stand upstavět koho na nohy

udržet se: I couldn't help laughing.Nemohl jsem se udržet smíchy.

vám: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

vážit si: We appreciate your help.Vážíme si vaší pomoci.

vděčný: We are grateful for/We appreciate your help.Jsme vděčni za vaši pomoc.

volání: call for helpvolání o pomoc

volat: She called for help.Volala o pomoc.

vzít si: Have one., posluž si Help yourself.Vezmi si.

hnout: not to lift a finger to help sbnehnout pro koho ani prstem

ruka: give sb a helping handpodat komu pomocnou ruku

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než