Hlavní obsah

help [help]

Sloveso

  1. sb with sth pomoci, vypomoci komu s čím radou, penězi ap.help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývojihelp sb uppomoci se postavit komu
  2. sb/sth (na)pomáhat, usnadnit komu/čemu
  3. osf pomoci si sám sobě
  4. osf to sth posloužit si čím, nabídnout si, vzít si co jídlo a pitíHelp yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.
  5. sb to sth dát co komu, posloužit komu čím naservírovatCan I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?
  6. osf to sth hovor. štípnout, šlohnout, otočit co

Podstatné jméno

  1. pomoc, výpomoc, radaThere's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...
  2. be a help to sbpomoci, být nápomocen komu
  3. pomocník/pomocnice, výpomoc na farmě, v domácnostimother's helppomocnice s dětmi

Vyskytuje se v

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

domestic: domestic (help)pomocnice v domácnosti, hospodyně placená

heaven: heaven help sbpomáhej komu pánbůh

help out: help sb out(vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.

help to: help sb tosth dát, naservírovat komu co k jídlu pití

enlist: enlist the help of sbvzít si/získat koho na pomoc

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

nápomocný: být (nějak) nápomocný komube of (any) help/use/assistance to sb

pomáhat: pomáhat si vzájemněhelp each other

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

pomocnice: pomocnice v domácnostidomestic (help), AmE hl. na částečný úvazek accommodator

pomocný: pomocná rukahelping hand

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

vyjít: přen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, vyhovět accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes

výpomoc: (člověk na) výpomochelp(er), assistant

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

by: Byl bych ti pomohl.I would have helped you.

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

nic: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct: Pomůžeš mi to udělat?Will you help me do it?

pomoct: Ukažte, pomůžu vám.Let me help you.

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

posloužit: Poslužte si.Help yourselves.

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přání: Máte přání? v obchodě ap.Can I help you?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

přidat: přidat si polévkuhelp osf to/have some more soup

přimět: Přiměla ho, aby jí pomohl.She got him to help her.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

se, si: Pomáháme si.We help each other.

snažit se: Snažím se ti jen pomoct.I am just trying to help you.

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stavět: stavět koho na nohyhelp sb to stand up

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu ...I can't help thinking ...

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb

moct: Nemohu si pomoci.I can't help it.

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand