Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) help, aid(nápomoc) assistanceposkytnout komu první pomocgive sb first aidpotravinová pomocfood aidvolat o pomoccry for help, (telefonem) call for help
  2. (finanční) (financial) aid(v nouzi) relief(dotace) subsidy

Vyskytuje se v

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

potravinový: potravinová pomocfood aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

aid: potravinová pomocfood aid

-aided: prováděný za pomoci počítačecomputer-aided

assistance: hospodářská pomoceconomic assistance

carry: přenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.carry sb through sth

cavity wall: izolace pomocí dvojité stěnycavity wall insulation

computer: vytvořený za pomoci počítačecomputer-aided

disaster: pomoc v případě pohromydisaster relief

drill: hledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)drill for oil

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

food: potravinová pomocfood aid

grant: poskytnout právní pomocgrant legal aid

hand: pomoci komugive sb a hand

help: pomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývojihelp along

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

homing: střely naváděné pomocí infračervených paprskůinfra-red homing missiles

lend: pomoci komulend sb a hand

outreach: program aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebujíoutreach programme

recourse: uchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/cohave recourse to sb/sth

relief: pomoc hladovějícímfamine relief

respiration: dýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.controlled respiration

Saxon: = přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 'sSaxon genitive

strand: být uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomocibe stranded

succour: poskytnout pomoc, pomoci komugive succour to sb

use: za použití, pomocí čehousing sth

worker: pracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.aid worker

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

can: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

famine: pomoc hladovějícímfamine relief

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

not: Nemohl jsem si pomoci.I couldn't help it.

should: Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...Should you need help ...

the: pomoc chudýmhelp for the poor

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

whereby: plán, pomocí něhož mohl uprchnouta plan whereby he could escape

difference: mít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

numbers game: mást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostechplay the numbers game

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid