Hlavní obsah

pomoc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (v nouzi) help, aid(nápomoc) assistanceposkytnout komu první pomocgive sb first aidpotravinová pomocfood aidvolat o pomoccry for help, (telefonem) call for help
  2. (finanční) (financial) aid(v nouzi) relief(dotace) subsidy

Vyskytuje se v

pomoct si: pomoci si sámhelp osf

potravinový: potravinová pomocfood aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

o: volat o pomoccry for help

odkázat: Jsme odkázáni na jeho pomoc.We depend on him for help.

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

potřebovat: (Ne)potřebuji pomoci.I (don't) need help.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

vám: Mohu Vám pomoci?Can I help you?

vážit si: Vážíme si vaší pomoci.We appreciate your help.

vděčný: Jsme vděčni za vaši pomoc.We are grateful for/We appreciate your help.

volání: volání o pomoccall for help

volat: Volala o pomoc.She called for help.

moct: Nemohu si pomoci.I can't help it.

aid: food aidpotravinová pomoc

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

assistance: economic assistancehospodářská pomoc

carry: carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

disaster: disaster reliefpomoc v případě pohromy

drill: drill for oilhledat ropu (pomocí zkušebních vrtů)

enlist: enlist the help of sbvzít si/získat koho na pomoc

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

hand: give sb a handpomoci komu

hand: ask sb for a hand with sthpožádat koho o (vý)pomoc s čím

hand: take sth off sb's handszbavit koho čeho, sejmout co z koho, pomoci komu od čeho ulevit od odpovědnosti

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

help: help sb uppomoci se postavit komu

help: be a help to sbpomoci, být nápomocen komu

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

homing: infra-red homing missilesstřely naváděné pomocí infračervených paprsků

lend: lend sb a handpomoci komu

outreach: outreach programmeprogram aktivní pomoci vyhledávání těch, kteří ji potřebují

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

relief: famine reliefpomoc hladovějícím

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

Saxon: Saxon genitive= přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 's

strand: be strandedbýt uvězněn bouří ap., uvíznout bez peněz ap., zůstat bez pomoci

succour: give succour to sbposkytnout pomoc, pomoci komu

use: using sthza použití, pomocí čeho

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

famine: famine reliefpomoc hladovějícím

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech