Hlavní obsah

grant

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

granted: pokud, za předpokladu/připustíme-li, žegranted (that)

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

death: pohřebnédeath grant

dispensation: udělit výjimkugrant a dispensation

pardon: udělit milostpráv. grant a pardon

patent: udělit patentgrant a patent

permission: povolení se uděluje/neudělujepermission granted/denied

permit: udělit pracovní povolenígrant a work permit

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

request: vyhovět žádosti, schválit žádostgrant a request

student: studentské stipendiumstudent grant

take: brát co za samozřejmétake sth for granted

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

samozřejmý: považovat co za samozřejmétake sth for granted

účelový: účelová dotacepravidelná block grant, specifická specific grant

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

grant: apply for a grantpožádat o grant

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship