Hlavní obsah

can [kæn unstressed kən]

Slovesopt could

  1. mít tu možnost ap.mociThe statue can be seen in a museum.Tu sochu můžete vidět v muzeu.Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.It can't be done.To nejde., Nelze to udělat.
  2. umět, dovést, dokázatopis tohoto slovesa je be able toCan I help you?Mohu Vám pomoci?I can take care of myself.Dovedu se o sebe postarat.He can't help it.Nemůže si pomoci.
  3. cannot nemoci, nebýt schopen kvůli okolnostemHe can't have done it.On to nemohl udělat.
  4. cannot určitě ne, nemůže býtYou can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.
  5. smět, moci mít to povolenoI can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?
  6. cannot (za žádnou cenu) nesmět zdůraznění záporu
  7. užívá se v otázkách při zdvořilé žádostiméně formální než mayCan I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

Podstatné jméno

  1. plechovka, (kovová) nádoba, konzerva na jídlo, pití ap., kanystrbeer canplechovka od pivapetrol/AmE gas cankanystr na benzín
  2. the can AmE, slang.hajzl(ík), ajnclík záchod

Vyskytuje se v

assure: mohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte miI (can) assure you

assured: kdo může být klidný, se může spolehnoutsb can rest assured

be: maximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.as ... as can be

beat: Chápeš to? výraz údivu, znepokojeníCan you beat it?

best: jak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostemas best one can

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth

but: nemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost nežcannot (help) but, could not but

can: hajzl(ík), ajnclík záchodthe can

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less

careful: Opatrnosti nezbývá.You can't be too careful.

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

could: vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosticould have

depend: on sb/sth moci se spolehnout na koho/cocan depend

do: přišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si coI could do with sth

get: co nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jakýas ... as you can get

hack: kdo hovor. na to nemá schopnosti ap.sb can't hack it

hear: nemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slovacan't hear osf think

help: nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...I can't help ...

ill: nemoci si dovolit co muset zabránitcan ill afford (to do) sth

joke: nerozumět legracican't take a joke

manage: sth vyšetřit, najít si co čas, peníze ap.can manage

own: opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komucan call sth one's own

reach: sth dosáhnout na co rukou(can) reach

rest: moci být v klidu, nemuset si dělat starostican rest easy

stick: kdo si co/to může strčit někam, s čím/tím může jít kdo někamsb can stick sth/it

tell: pokud vímas far as I can tell

time: poznat čas (na hodinkách) dítě ap.(can) tell the time

way: nemoci mít obojí kdocan't have it both ways

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth

bear: nesnášet, nemoci vystát koho/cocan't bear sb/sth

can-can: kankánové tanečnicecan-can girls

can-do: nezdolný duchcan-do spirit

cookie: dóza na sušenky plechovka ap.cookie can

eat: restaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenuall you can eat buffet

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

opener: otvírák na konzervycan/tin opener

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

anyplace: Můžeš jít kamkoli.You can go anyplace.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

apart: Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.I can't tell their twins apart.

avoid: Tomu se nelze vyhnout.This can't be avoided.

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

borrow: Mohu si půjčit pero?Can I borrow a pen?

buy: Lze to koupit kdekoliv.It can be bought anywhere.

certain: Nemůžu s jistotou říct ...I can't say for certain ...

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.

count: Umíš napočítat do desíti?Can you count up to ten?

describe: Můžete mi to popsat?Can you describe it to me?

either: Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.He couldn't remember either man's name.

even: To by zvládlo i dítě.Even a child could do it.

get back: Nemohla znovu usnout.She couldn't get back to sleep.

hold: Už jsem to nemohl udržet.I couldn't hold it any longer.

however: Pomůžu, jak jen budu moci.I will help however I can.

abide: nemoci vystát, nesnášet koho/cocan't abide sb/sth

idea: Můžeš nám nějak přiblížit ...Can you give us an idea of ...

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

kanystr: kanystr na benzinBrE petrol can, AmE gas can

koš: odpadkový košwaste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage can

mžik: v mžikuin a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

projít: komu projde cosb (can) get away with (doing) sth

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

spolehnutí: na koho je spolehnutísb can be relied on

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

vybraná: kdo má na vybranousb can choose, sb has the option

vynadívat se: nemoci se vynadívat na koho/cocan't take one's eyes off sb/sth

aby: Už aby tu byli.I can't wait for them to come.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dusit se: Dusím se!I can't breathe!, I am choking!

dýchat: Nemohl jsem dýchat.I couldn't breathe.

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

kapacita: Nádrž má kapacitu ...The tank can hold ...

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

líbit: To bych si dal líbit.I could get used to it/that.

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

mít: Na to nemám.finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mobil: Budu na mobilu.You can reach me on my cell (phone).

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

načekat se: To se tedy načekáš! nic nebudeYou can whistle for it!

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

napadat: Nic mě nenapadá.I can't think of anything.

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nejlépe: Udělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

odklad: To nesnese odkladu.It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odvézt: Odvezl bys mě na nádraží?Could you take me to the station?

pálit: Kopřivy pálí.Nettles can sting you.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

pobrat: Všechno to nepoberu.I can't carry it all.

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.