Hlavní obsah

tell [tel]

Slovesopt&pp told

  1. sb sth říci, říkat, povědět komu co dát informaciTo tell the truth ...Abych pravdu řekl ...tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kýmYou're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu
  2. sth vykládat, vyprávět co vtipy, zážitky
  3. tell sb to do sth říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu coI told you to stop.Říkal jsem ti, abys přestal.
  4. sth (roz)poznat, rozeznat co jaká je skutečnostYou can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.
  5. sth from sth rozlišit co od čeho
  6. hovor.prozradit (to)
  7. of sth vypovídat o čem, naznačovat, vyjevovat co jevit jasné známky
  8. begin to tell on sb/sth začít být zjevný, začít se projevovat na kom/čem následky ap.

Vyskytuje se v

apart: tell sb/sth apartrozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebe

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

fortune: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

tell: tell sb to do sthříci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu co

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

tell off: tell sb offvynadat komu, hovor. sprdnout, sjet koho

time: (can) tell the timepoznat čas (na hodinkách) dítě ap.

told: all toldcelkově, dohromady, všehovšudy

truth: to tell the truthabych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

lie: tell lieslhát

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

term: tell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

going: I was going to tell him.Chystal jsem se mu to říct.

have: Having been told it...Poté, co mi to řekli...

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

must: You mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

neprospěch: work to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sbhrát v neprospěch koho

pravda: tell the truthříct pravdu

růženec: tell one's beadsmodlit se růženec

věštit: tell sb's fortunevěštit komu osud/budoucnost

vtip: tell jokesvyprávět vtipy

aby: To tell the truth ...Abych řekl pravdu ...

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

jemu: Don't tell it to him.Jemu to neříkej.

jim: He told them.Řekl jim to.

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

mu: I will tell him.Já mu to řeknu.

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

po: to tell the truthpo pravdě řečeno

povídat: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

poznat: Can you tell the difference between ...?Poznáš rozdíl mezi ...?

příběh: tell/narrate a storyvyprávět příběh

přiznat se: To tell the truth..., To be frank...Abych se přiznal... řekl pravdu

rovina: He told me straight that ...Řekl mi na rovinu, že ...

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

rozeznat: He couldn't tell them apart.Nemohl je od sebe rozeznat.

říct: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

sdělit: He told him the news.Sdělil mu tu novinu.

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

troufat si: I didn't dare tell him.Netroufal jsem si říct mu to.

uvidět: Time will tell.Časem se uvidí.

vědět: I'll tell you what ...Víš co ...

vidět: It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.Je to vidět.

vyhubovat: He got told off/chided.Dostal vyhubováno.

vyřídit: I'll tell him.Já mu to vyřídím.

vzkázat: Tell him from me, that ...Vzkaž mu ode mě, že...

vzkazovat: He asked/wanted me to tell you that ...Vzkazuje vám, že ...

vždyť: But I did tell him.Ale vždyť jsem mu to řekl.

zbaštit: I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!To ti nezbaštím neuvěřím!

že: You told him, didn't you?Tys mu to řekl, že?

oko: tell sb sth to sb's faceříct komu co do očí

osud: tell sb's fortunevěštit komu osud z dlaně ap.

poslat: tell sb to fuck offvulg. poslat koho do prdele

proto: give sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lessondát komu co proto