Hlavní obsah

would [wʊd unstressed wəd]

Sloveso

 1. vyjadřuje podmínku reálnou či nereálnouby, bys(te), bych, bychomWe would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...I wouldn't do it.Já bych to nedělal.Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?
 2. vyjadřuje domněnku z minulosti o budoucnostičasová souslednost: will se mění na wouldHe said he would come.Řekl, že přijde.I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.pt of will časová souslednost: will se mění na would
 3. vyjadřuje něčí úmysl v minulosti
 4. vyjadřuje možný výsledek či důsledekWithout a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.
 5. vyjadřuje opodstatněnou domněnkuYou wouldn't know her.Tu určitě neznáš.
 6. would have s minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo státIf I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.
 7. vyjadřuje ochotu, vůli nebo úmysl něco udělat v minulostiShe wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.
 8. would not vyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahuThe car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.
 9. vyjadřuje něčí přáníI would like ...Chtěl bych, Rád bych ...I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.
 10. používá se ve zdvořilých žádostech o povoleníve větě po ifWould you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?
 11. používá se při zdvořilém nabídnutíWould you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka
 12. vyjadřuje pravidelné opakování děje v minulostiHe would go to bed early.Chodíval spát brzy.

Vyskytuje se v

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

do: sth will doco bude stačit, postačí

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

like: sb would like to do sthkdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat co

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

love: would love tohrozně rád by(ch) udělal co

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

rather: I would/I'd ratherraději bych co

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

sooner: I would soonerdo sth raději bych (u)dělal co

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

will: will havepřesvědčení, že se v budoucnu něco stane

will: against sb's willproti čí vůli

will: do sth at will(u)dělat co (po)dle libosti, libovolně, podle vlastní vůle

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

strength: strength of willsíla vůle

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

will: strength of willsíla vůle

will: battle of willssouboj vůlí

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

will: make one's willsepsat závěť

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

will: will osf to do sthpřemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůle

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

do: Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

have: They wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.

have: I will have ...Dám si ...

hold: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

low: Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

purpose: It would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.