Hlavní obsah

would [wʊd unstressed wəd]

Sloveso

 1. vyjadřuje podmínku reálnou či nereálnouby, bys(te), bych, bychomWe would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...I wouldn't do it.Já bych to nedělal.Would it be possible?Bylo by to možné?, Šlo by to?
 2. vyjadřuje domněnku z minulosti o budoucnostičasová souslednost: will se mění na wouldHe said he would come.Řekl, že přijde.I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.pt of will časová souslednost: will se mění na would
 3. vyjadřuje něčí úmysl v minulosti
 4. vyjadřuje možný výsledek či důsledekWithout a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.
 5. vyjadřuje opodstatněnou domněnkuYou wouldn't know her.Tu určitě neznáš.
 6. would have s minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo státIf I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.
 7. vyjadřuje ochotu, vůli nebo úmysl něco udělat v minulostiShe wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.
 8. would not vyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahuThe car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.
 9. vyjadřuje něčí přáníI would like ...Chtěl bych, Rád bych ...I would like a cold drink.Chtěl bych něco studeného na pití.
 10. používá se ve zdvořilých žádostech o povoleníve větě po ifWould you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?
 11. používá se při zdvořilém nabídnutíWould you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka
 12. vyjadřuje pravidelné opakování děje v minulostiHe would go to bed early.Chodíval spát brzy.

Vyskytuje se v

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

do: sth will doco bude stačit, postačí

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

like: sb would like to do sthkdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat co

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

love: would love tohrozně rád by(ch) udělal co

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

rather: I would/I'd ratherraději bych co

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

sooner: I would soonerdo sth raději bych (u)dělal co

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

will: will havepřesvědčení, že se v budoucnu něco stane

would: would haves minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo stát

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

strength: strength of willsíla vůle

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

hold: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

low: Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

purpose: It would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.

put through: I will put you through.Přepojím Vás.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

screen: The film will be screened ...Film bude promítán/budou dávat ...

see: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

some: Would you like some more?Chcete ještě?

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

boží: will of God, řízení prozřetelnosti divine guidanceboží vůle

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

kápnout: sb will get sthkomu něco kápne z čeho

poslední: (last) will, testamentposlední vůle

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

síla: strength of will, willpowersíla vůle

silný: strong willsilná vůle

vůle: last will (and testament)poslední vůle

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

závěť: make one's willsepsat závěť

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

bát se: I wouldn't worry about that.Toho bych se nebál.

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

by: I would like...Chtěl bych...

být: I will be there.Budu tam.

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

dát: What will you have to drink?Co si dáš k pití?

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dohromady: We will share it.Budeme to mít dohromady.

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

dozadu: I will sit in the back.Sednu si dozadu.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

host: We will have guests.Budeme mít hosty.

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chuť: Would you fancy/How about going...?Nemáš chuť jít...?

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

jim: I will send it to them.Pošlu jim to.

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

k, ke, ku: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

když: If it rains, I will wait.Když bude pršet, počkám.

lanovka: We will take a cable car.Pojedeme lanovkou.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

místo: If I were you I would ...Na tvém místě bych ...

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

mu: I will tell him.Já mu to řeknu.

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?