Hlavní obsah

us [ʌs or əs]

Zájmeno

  1. nás, nám(i), samostatné zájmeno myWill you join us?Přidáš se k nám?It is us!To jsme my!all of usmy všichni
  2. hovor., mně, miužívá se jako me

Vyskytuje se v

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

here: Here we are.A ejhle., A najednou. před nečekaným sdělením

here: Here we are.No prosím, Tady to máme. při nalezení

here: here we go (again)už je to tady zas, to je pořád dokola

let: let's, let usvyjadřuje výzvu

there: there you go/we are(tak) vidíš, a máš to, co jsem ti říkal

all: all of usmy všichni

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

agreed: Are we agreed?Jsme domluveni?, Dohodnuto?

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

all-out: We'll be going all out to ...Nasadíme všechny síly ...

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

crawl: We went at a crawl.Vlekli jsme se krokem.

do: We do apologize.Velice se omlouváme.

drown: We are drowning in debt.Topíme se v dluzích.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

get: We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

go: Where are we going?Kam jdeme/jedeme?

good: We had a good time.Měli jsme se fajn.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

have: We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

have: We have already done it.Už jsme to udělali.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

here: Here we are.Tak jsme tady. po příjezdu na určité místo

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.

make: We're making a film about war.Natáčíme film o válce.

make: We must make London by nightfall.Musíme to stihnout do Londýna do soumraku.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

may: May we come in?Smíme vstoupit?

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

movie: We'll go to a movie.Půjdeme do kina.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

night: We had a night out.Večer jsme si vyrazili (ven). na flám ap.

none: none of usnikoho/žádný z nás

of: many of usmnozí z nás

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

ought: We ought not to quarrel.Neměli bychom se hádat.

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

rest: The responsibility rests with us.Zodpovědnost leží na nás.

roll: We should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

short: We are running short of sth.Už nám dochází co.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

sorry: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.